XXXI sesja Rady Miasta dnia 8 października 2009 roku

Projekt nr 118/2009

w sprawie zmian w budżecie

Projekt nr 118/2009

Projekt nr 119/2009

w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr ………..
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia………………..

W sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej

Na podstawie przepisu art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20.12.1996r. ( Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 ) Rada Miasta uchwala co następuje :

§ 1

Miejsce w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej może zostać sprzedane dla osób zameldowanych w Podkowie Leśnej, dla mieszkańców nie zameldowanych w Podkowie Leśnej, będących właścicielami nieruchomości, lub osób należących do parafii pod wezwaniem Św. Krzysztofa.

§ 2

Miejsce w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej może zostać sprzedane tylko w przypadku zgonu osób wymienionych w § 1.

§ 3

Ustala się opłatę za wykupienie 1-go miejsca w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej w kwocie 2 500zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do podjęcia Uchwały w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych
miejsc w kolumbarium na cmentarzu miejskim w Podkowie Leśnej.

Podjęcie uchwały jest niezbędne do ustalenia zasad sprzedaży miejsc w kolumbarium wybudowanym w czerwcu 2009r.
Zaproponowana cena za wykup jednego miejsca pomnożona przez ilość miejsc stanowi koszt jego wybudowania.

Projekt nr 120/2009

w sprawie zmiany uchwały Nr 132/XXIX/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 czerwca 2009 r.

Projekt nr 120/2009

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna