XXX sesja Rady Miasta dnia 30 września 2009 roku

Projekt nr 117/2009

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Milanówek, Brwinów.

Projekt nr 117/2009

UCHWAŁA NR ……. /……/2009
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ………………2009 roku

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Milanówek, Brwinów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 i art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z:
1) Gminą Milanówek,
2) Gminą Brwinów

w sprawie przygotowania i realizacji projektu budowy szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie w/w Gmin oraz Miasta Podkowa Leśna.

§ 2

1. Zadanie będzie realizowane na obszarze Gmin wymienionych w § 1. oraz Miasta Podkowa Leśna na zasadach ustalonych przez strony w porozumieniu.
2. Środki finansowe na realizację zadania określi odrębna uchwała.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e
do projektu uchwały nr …../2009

Projekt ma zakładać budowę szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu na terenach trzech gmin: tj.: Miasta Podkowa Leśna, Gminy Brwinów i Gminy Milanówek. Realizacja Projektu oraz współpraca pomiędzy wymienionymi gminami pozwoli na stworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej, obejmującej swoim zasięgiem mieszkańców
i przedsiębiorców z terenu gmin partnerskich.
Przedmiotem projektu będzie min.:
• Budowa sieci szkieletowej oraz budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców.
• Budowa Centrum zarządzania siecią (wspólna dla terenów Gmin partnerskich).
• Stworzenie możliwości rozbudowy sieci o inne usługi.
Planuje się, że sieć szkieletowa będzie oparta na łączach światłowodowych oraz technologii radiowej.
Wybudowanie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu pozytywnie wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy całego regionu poprzez zmniejszenie barier związanych
z dostępem do Internetu dla mieszkańców, czy też prowadzeniem działalności gospodarczej. Stworzy szerszy dostęp do informacji i usług świadczonych przez urzędy i jednostki edukacyjne w szczególności tym obywatelom, którzy mają trudności z osobistym przybyciem do urzędu, np. z powodu niepełnosprawności, czy ze względu na odległe miejsce zamieszkania.
W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały/

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna