XXVIII sesja Rady Miasta dnia 23 kwietnia 2009 roku

Projekt nr 107/2009

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2008 rok

UCHWAŁA NR ……. /……/2009
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ………………2009 roku

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 249 poz. 2104 ze zm.),

po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z wykonania budżetu na 2008 rok oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,

na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna za 2008 rok,

Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej na rok 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 108/2009

w sprawie zmiany uchwały zmiany uchwały 116/XXVII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

UCHWAŁA Nr …./……/2009
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………….. 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały zmiany uchwały 116/XXVII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z. późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 10 a, art. 49 ust 2, art. 54 ust. 7 i art. 72 ust l w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

„Prostując oczywistą omyłkę poprawia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 r. z mocą obowiązującą od 22 stycznia 2009 r.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po wpływie 14 dni od daty ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Projekt nr 109/2009

w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminami: Błonie, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Pruszków.

RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ………………2009 roku

w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminami: Błonie, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Pruszków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 i art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r nr 142 poz.1591 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z:
1) Gminą Błonie,
2) Gminą Brwinów,
3) Gminą Grodzisk Mazowiecki,
4) Gminą Leszno,
5) Gminą Michałowice,
6) Gminą Milanówek,
7) Gminą Nadarzyn,
8) Gminą Pruszków

na przejęcie od w/w Gmin przez Gminę Pruszków zadania publicznego określonego w art. 7 kultury fizycznej, turystyki, terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych – w zakresie budowy ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą, położonych na terenach dziewięciu gmin według zaakceptowanej zgodnie koncepcji opracowanej przez Pracownię Projektową Architektów LARGO długości ok.135 km.

§ 2

1. Zadanie będzie realizowane na obszarze Gmin wymienionych w § 1 oraz Gminy Podkowa Leśna na zasadach ustalonych przez strony w porozumieniu.
2. Środki finansowe na realizację zadania określonego w § 1 określi odrębna uchwała.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e
do projektu uchwały nr …………………

Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” podjęło inicjatywę budowy ścieżek rowerowych na obszarze Gmin będących członkami tego Stowarzyszenia. Do inicjatywy przystąpiło 9 gmin.

Ścieżki rowerowe tworzyłyby trasę od Michałowic do Puszczy Kampinoskiej łącznie ok. 135 km, łącząc atrakcyjne miejsca na obszarze każdej z Gmin. Pozwoli to ich Mieszkańcom nie tylko korzystać z aktywnego wypoczynku, ale także poznać gminy sąsiednie, realizując w ten sposób cele, które wyznaczyło sobie Stowarzyszenie, tj. wspieranie idei samorządu terytorialnego.
Z uwagi na to, że ścieżki rowerowe na obszarze wszystkich gmin mają stanowić zintegrowaną całość, najlepszym sposobem na budowę tych ścieżek
a następnie infrastruktury towarzyszącej, będzie przewidziana w przepisach art.74 ustawy o samorządzie gminnym formuła porozumienia międzygminnego.
Porozumienie międzygminne polega na powierzeniu wybranej gminie realizacji zadania publicznego będącego zadaniem własnym każdej z gmin zawierających porozumienie. Zadanie takie przyjęła na siebie Gmina Pruszków.
Na realizację tego zadania każda z gmin rezerwuje przewidziane porozumieniem środki i jest zobowiązana uczestniczyć w kosztach realizacji zadania.

Projekt nr 110/2009

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście.

UCHWAŁA ……/…./2009
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ………………………. roku

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście.
Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 ust. l Statutu Miasta Podkowa Leśna -załącznik Nr 4 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1999), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miasta Podkowy Leśnej zleca Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 111/2009

w sprawie zmian w budżecie miasta

UCHWAŁA Nr / / 2009
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 136.750 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 5.000 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej 20.000 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 15.000 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych 10.000 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji 50.000 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 2.000 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 2.000 zł
§ 4700 szkolenia pracowników 250 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych 500 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji 7.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej 25.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 136.750 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 90.000 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 11.250 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4300 zakup usług pozostałych 25.000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 21.183.132 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 23.842.282 zł

Uzasadnienie do Uchwały Nr / / 2009
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

W związku z utworzeniem przez Ministra Finansów nowych paragrafów wydatków, dotyczących zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów, programów i licencji komputerowych oraz usług telefonicznych, jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia ich do planu wydatków budżetu miasta. Zmiany te nie powodują zwiększenia planu wydatków, a jedynie przeniesienie ich z paragrafu do paragrafu w ramach tego samego działu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna