XXV sesja Rady Miasta dnia 18 grudnia 2008 roku

Projekt 87/2008

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

Projekt 87/2008

Projekt 88/2008

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

Projekt 88/2008

Projekt 89/2008

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne.

Projekt 89/2008

Projekt 90/2008

w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

UCHWAŁA Nr /2008
z dnia grudnia 2008 r.
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu
i o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 września 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu oraz zgłoszenia o dokonanie zmiany do ewidencji działalności gospodarczej, którzy:
1. nie ukończyli 26 lat i podejmują pierwszą pracę, lub
2. są bezrobotni – zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy.

§ 2

Zwolnienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Projekt 91/2008

w sprawie zmian w budżecie miasta

UCHWAŁA Nr / / 2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 266.200 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy
§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego 254.000 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.200 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 266.200 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 254.000 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12.200 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 17.550.346 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 19.290.168 zł

Uzasadnienie do Uchwały Nr / / 2008
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta:
– w rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy” § 6010 o kwotę 254.000 zł
na zwiększenie wkładu do spółki prawa handlowego – kolejka WKD ,

zmniejszając jednocześnie o 254.000 zł :
– wydatki w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” § 6050 przeznaczone na
inwestycje w szkole samorządowej, w tym:
– o 240.000 wydatki przeznaczone na inwestycję „Budowa hali sportowej
przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji
budynku szkoły” – płatność za prace projektowe nastąpi w 2009 r.
– o 14.000 wydatki przeznaczone na inwestycję „Remont w budynku szkoły” –
koszt modernizacji łazienek w szkole, realizowany w ramach tej inwestycji,
będzie niższy niż zakładano na początku roku.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 12.200 zł wydatki inwestycyjne na zakup programów komputerowych dot. obsługi prac księgowych, a zmniejsza się o tę samą kwotę wydatki przeznaczone
na zakupy bieżące.

Projekt 92/2008

w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Podkowa Leśna na Zebraniach Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Uchwała Nr ………………
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia … grudnia 2008 r.

w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Podkowa Leśna na Zebraniach Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 póz. zm.) i art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94
poz. 1037 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

1. Upoważnia się Andrzeja Kościelnego, Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Podkowa Leśna na Zebraniach Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawka Kolej Dojazdowa w Warszawie.
2. Upoważnienie obejmuje uprawnienie do wykonywania wszelkich praw przypadających Gminie Podkowa Leśna z posiadanych przez nią udziałów w Spółce Warszawka Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., w tym do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, składania stosownych oświadczeń, wniosków i sprzeciwów oraz do dokonywania tych wszystkich czynności, które przy realizacji niniejszego upoważnienia okażą się potrzebne.
3. Do głosowania w sprawach mających wpływ na wydatki z budżetu miasta wymagana jest zgoda Rady Miasta Podkowy Leśnej.

§2

Zobowiązuje się Burmistrza Andrzeja Kościelnego do składania Radzie Miasta Podkowy Leśnej informacji dotyczących uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Gmina Podkowa Leśna jest udziałowcem Spółki Warszawska Kolej
Dojazdowa Sp. z o.o.
Na podstawie art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) wspólnicy mogą uczestniczyć
w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Gmina udziela pełnomocnictwa w drodze uchwały organu stanowiącego.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna