XXIV sesja Rady Miasta dnia 27 listopada 2008 roku

Projekt 76/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

UCHWAŁA NR …/…../2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………… 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) w związku z art. 20 ust 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej w I kategorii zaszeregowania w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych brutto).

§ 2

Traci moc uchwała Nr 195/XLIX/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Uzasadnienie
do projektu uchwały

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Proponowana uchwała zmienia wysokość kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania z 700 zł na 800 zł. Kwota najniższego wynagrodzenia była ustalona w uchwale nr 139/XXV/2000 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 06 października 2000 r. która straciła moc w związku z uchwałą nr 195/XLIX/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 marca 2006 r. Uchwała w 2006 r. była podjęta w związku ze zmianą podstawy prawnej, a kwota najniższego wynagrodzenia została bez zmian.
W związku z powyższym, że tabele płac obowiązują już 5 lat, zachodzi konieczność zmiany kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w celu uaktualnienia tabel płac.

Projekt 77/2008

w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 146, poz. 1222 ze zm.) w związku z art. 20 ust 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej na kwotę 7 zł (słownie: siedem złotych).

§ 2

Traci moc uchwała nr 194/XLIX/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Projekt 78/2008

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dot. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 143, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(Dz. U. z 2005 r. nr 267, poz. 2259) w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

Podwyższa kryterium dochodowe określone w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej do 250% kryterium dochodowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dot. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Aktualnie obowiązujące kryterium dochodowe umożliwiające otrzymania nieodpłatnej pomocy w formie dożywiania to:
– dla osoby samotnie gospodarującej 715,50 zł
– dla osoby w rodzinie 526,50 zł

Proponowana zmiana podwyższająca kryterium dochodowe umożliwi większej liczbie rodzin korzystanie z pomocy w formie dożywiania.

Projekt 79/2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej.

UCHWAŁA Nr ….. / …….. /2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ………………… 2008 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art.l8ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, póz. 1222 ze zm.) w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych).

§ 2

Traci moc uchwała 191/XLIX/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2009 r.

Projekt 80/2008

w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej.

UCHWAŁA Nr …… / ……. /2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………. 2008 r.

w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art.l8ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej na kwotę 7 zł (słownie: siedem złotych).

§ 2

Traci moc uchwała 192/XLIX/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2009r.

Projekt 81/2008

w sprawie zmiany uchwały 86/XX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

UCHWAŁA Nr ….. / …….. /2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ………………… 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały 86/XX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 i art.74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Prostując oczywistą omyłkę poprawia się w § 1 pkt 1 i w § 6 datę 1 stycznia 2008 roku na datę 1 stycznia 2009 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po wpływie 14 dni od daty ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Projekt 83/2008

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”

Projekt Nr ……

UCHWAŁA NR ……/………… /2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………. 2008 roku

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr ……./………./2008 z dnia……..2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej

Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Jednym z długookresowych celów strategicznych Miasta Podkowy Leśnej jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców, rozumianego jako umacnianie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i pomocniczej roli samorządu wobec działań społecznych, wzmacnianie demokracji lokalnej w modelu partycypacyjnym, budowanie zaangażowania i integracji społecznej, wytworzenie poczucia tożsamości i tradycji miejsca, wykształcenie sprawnego systemu komunikacji społecznej, umacnianie więzi sąsiedzkich, życia towarzyskiego i kulturalnego, a także zapewnienie wysokiej jakości usług z zakresu edukacji podstawowej i ponadpodstawowej, kształcenia ustawicznego dorosłych, wychowania dzieci i młodzieży, usług kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, zdrowotno-opiekuńczych.

Rozdział 1

Cele programu

Celem wprowadzenia Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 jest:
1. tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Podkowy Leśnej, ich udziału w tworzeniu wizerunku miasta i rozwiązywaniu lokalnych problemów;
2. realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014.

Rozdział 2

Przedmiot współpracy

Przedmiotem współpracy władz Miasta Podkowy Leśnej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1. realizacja zadań gminy określonych w obowiązujących przepisach,
2. podwyższanie efektywności działań (usług) kierowanych do mieszkańców miasta,
3. rozwiązywanie ważnych problemów związanych z zarządzaniem miastem, w tym problemów społecznych, m.in. poprzez określanie potrzeb mieszkańców i sposobu ich zaspakajania,
4. wspólna promocja miasta i organizacji społecznych działających na jego terenie.

Rozdział 3

Podmioty programu współpracy

Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych i ich kół terenowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami, prowadzących swoją działalność na terenie Miasta Podkowy Leśnej na rzecz jego mieszkańców (bez względu na ich siedzibę).

Rozdział 4

Formy współpracy

1. wzajemne informowanie się o możliwości pozyskania zewnętrznych środków na działalność własną oraz wspólną organizacji i miasta, w tym również ze środków zagranicznych lub w zakresie współpracy międzynarodowej, oraz współpraca w pozyskaniu środków ze źródeł innych niż budżet miasta;
2. wzajemna promocja organizacji społecznych oraz miasta;
3. użyczanie oraz wynajmowanie lokali i budynków na działalność statutową podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Podkowy Leśnej;
4. wzajemne konsultacje w sprawach ważnych dla miasta i mieszkańców, w tym powoływanie mieszanych zespołów konsultacyjno-doradczych złożonych z przedstawicieli organizacji i miasta;
5. realizacja wspólnych przedsięwzięć z organizacjami, w ramach których miasto i organizacje dzielą się zadaniami;
6. zlecanie realizacji zadań publicznych w drodze konkursu ofert, poprzez powierzanie lub wspieranie zadań wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą i przepisami wykonawczymi;
7. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z miastem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;
8. informowanie o szkoleniach, konferencjach dotyczących organizacji pozarządowych;
9. umożliwienie prezentacji organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta i tablicy ogłoszeniowej w urzędzie.

Rozdział 5

Stała forma konsultacji i monitorowania współpracy

1. Ze strony urzędu Burmistrz Miasta powołał pracownika koordynującego współpracę z organizacjami pozarządowymi.
2. Burmistrz Miasta powołał stały zespół konsultacyjno-doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pod nazwą Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych. W skład zespołu wchodzi po jednej osobie z każdej z zarejestrowanych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.
Na posiedzenia zespołu są zapraszani radni oraz przedstawiciele aktywnych, ale nie zarejestrowanych formalnie inicjatyw społecznych. Celem działania Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych jest monitorowanie realizacji rocznego programu współpracy, w tym formułowanie bieżących ocen i wniosków dotyczących współpracy miasta i organizacji pozarządowych. Zespół spotyka się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

UZASADNIENIE

„Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009” stwarza możliwość wypracowania płaszczyzny wspólnych działań miasta i organizacji, kontynuuje wieloletnią tradycję wspierania działań społecznych w Podkowie Leśnej (autosacrum, rowerosacrum, Festiwal Otwarte Ogrody, koncerty, akcje społeczne i kulturalne) oraz bazuje na jej doświadczeniach.

Program realizuje założenia i zapisy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014, określone wcześniej w Planie Rozwoju Lokalnego (Uchwała Rady Miasta z dnia 16.09.2004 r.), a także zapisu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która w art. 5 ust 1 mówi o czterech przykładowych formach współpracy, które zostały zaadaptowane do celów Programu.

Projekt 82/2008

w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR……/.. ./2008
z dnia ………… 2008 roku
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 5 do Statutu Miasta Podkowy Leśnej przyjętego uchwałą nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku litera c) otrzymuje brzmienie „Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2009 roku.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały nr ………………

W związku z planowanym połączeniem od dnia 1 stycznia 2009 roku samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej – powstanie miejska jednostka organizacyjna, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Wobec powyższego wnoszę o podjęcie porządkowej zmiany w Statucie Miasta Podkowy Leśnej.

Projekt 84/2008

w sprawie rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej na lata 2009-2011.

UCHWAŁA NR … /…. /……
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………………… r.

w sprawie rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej na lata 2009-2011.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art.18 ust. 2 pkt 9 e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

Podejmuje się uchwałę w sprawie rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej
na lata 2009-2011.

§ 2

W Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna w Rozdziale IV pkt 2.1, ppkt 1.7 Zadanie 2 i w pkt 2.3, ppkt 3.2 Zadanie 1b dodaje się zapis „rozbudowa Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 85/2008

w sprawie zmiany uchwały nr 25/VII/2003 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Podkowa Leśna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR /
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………………… roku

w sprawie zmiany uchwały nr 25/VII/2003 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Podkowa Leśna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 25/VII/2003 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Podkowa Leśna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych § 2 otrzymuje brzmienie:
„Zezwala się na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Pałacyku-Kasyno przy ul. Lilpopa 18 oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, do 40 metrów od budynku.”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podkowa Leśna, dnia 20 listopada 2008 r.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr 25/VII/2003 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Podkowa Leśna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Projekt uchwały jest konsekwencją porządkowania numerów policyjnych przy ul. Lilpopa, z poprzedniego „16” na „18” jest poddawany do uchwalenia Radzie Miasta w związku z ogłoszonym przetargiem na dzierżawę pomieszczeń restauracji w Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna