XXII sesja Rady Miasta dnia 18 września 2008 roku

Projekt 69/2008

w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz zasad i trybu jego nadawania

Projekt Nr……………

Uchwała Nr …./2008
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia ……….. 2008 r.

w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz zasad i trybu jego nadawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pki 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Mając na celu uhonorowanie Obywateli za zasługi dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna ustanawia się tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

§ 2

Zatwierdza się Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Koszty związane z nadawaniem Honorowego Obywatelstwa pokrywane będą z budżetu Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr …/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia ……….2008 r.

Regulamin nadawania
Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

§ 1

1. Honorowe Obywatelstwo Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, zwane dalej Honorowym Obywatelstwem, jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miasta Podkowy Leśnej.
2. Godność „Honorowego Obywatelstwa” przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, w szczególności:
• w dziedzinach polityki, gospodarki, nauki, kultury, sportu,
• współpracujących z miastem,
• promujących miasto,
• wspierających inicjatywy miejskie,
a także wybitnym osobistościom zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym regulaminie.

§ 2

Honorowe Obywatelstwo może być nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom.

§ 3

Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.

§ 4

Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa mogą występować:
1. Przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej,
2. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna,
3. Komisje Rady Miasta Podkowy Leśnej,
4. Organizacje społeczno – polityczne i wyznaniowe,
5. Grupy mieszkańców Podkowy Leśnej.

§ 5

1. Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa powinien zawierać dane personalne kandydata, szczegółową charakterystykę kandydata oraz jego zasług uzasadniających nadanie tej godności.
2. Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa składa się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej.
3. Komisją wiodącą w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa jest Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej, która wniosek opiniuje.
4. Wniosek powinien być rozpatrzony w terminie do 60 dni od daty jego złożenia.

§ 6

Honorowy Obywatel otrzymuje:
1. Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 1,
2. Uroczystą uchwałę Rady Miasta, wydrukowaną na czerpanym papierze, włożoną w twardą teczkę oznaczoną herbem miasta,
3. Grawerton Honorowego Obywatela z herbem Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna,
4. Legitymację Honorowego Obywatela, określoną wzorem w załączniku 2 do niniejszego regulaminu.

§ 7

1. Nadanie Honorowego Obywatelstwa odbywa się w sposób zapewniający uroczysty charakter temu wydarzeniu i powinno być poprzedzone prezentacją zasług wyróżnionej osoby.
2. Wręczenia aktu nadania Honorowego Obywatelstwa dokonuje w imieniu Rady Miasta Podkowy Leśnej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady oraz Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej.

§ 8

Osobie wyróżnionej Honorowym Obywatelstwem przysługuje prawo do:
1. Używania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna”,
2. Uczestniczenia we wszystkich sesjach Rady Miasta Podkowy Leśnej oraz miejskich uroczystościach w charakterze gościa honorowego,
3. Bezpłatnego wstępu na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez jednostki organizacyjne miasta,
4. Pogrzebu z honorami na cmentarzu w Podkowie Leśnej.

§ 9

Do korzystania z przywilejów wymienionych w § 8 upoważnia legitymacja Honorowego Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna wystawiona przez Biuro Rady Miasta, podpisana przez Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.

§ 10

Ewidencję osób wyróżnionych Godnością Honorowego Obywatelstwa prowadzi Biuro Rady Miasta w Księdze Honorowych Obywateli Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 3 do niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna z dnia ……….2008 r.

Wzór Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

AKT NADANIA

HONOROWEGO OBYWATELSTWA
MIASTA-OGRODU PODKOWA LEŚNA

Rada Miasta Podkowy Leśnej

NADAJE

—————————————————————————

(imię i nazwisko)

zaszczytny tytuł

„Honorowy Obywatel
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna”

Podkowa Leśna, dn. …….. Przewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej

Załącznik nr 2 do Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna z dnia ……….2008 r.

1. Wymiary 140 mm X 105 mm.
2. Okładka sztywna, gładka kolor biały.
3. Wewnętrzne strony w kolorze białym, napisy koloru czarnego.
4. Herb Miasta określony Statutem Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

 

MIASTO-OGRÓD
PODKOWA LEŚNA

Str 1 Rada Miasta Podkowy Leśnej
uchwałą nr ……………………….
z dnia …………… roku

nadaje

Pani/ Panu ………………………………
(imię)
.……………………………..
(nazwisko)
zaszczytny tytuł
„Honorowy Obywatel
Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna”

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowy Leśnej
………………………………….
(imię i nazwisko)
Str 3

…………………………………….
(Pieczęć Rady Miasta Podkowy Leśnej)

Legitymacja nr ……../RM

Podkowa Leśna, dnia ………………

Str 2

HONOROWY OBYWATEL
MIASTA-OGRODU PODKOWA LEŚNA

Str 4

Załącznik nr 3 do Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna z dnia ……….2008 r.

RADA MIASTA W PODKOWIE LEŚNEJ
UCHWAŁĄ NR ………………………
z dnia ……………………………….
na wniosek złożony przez
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
nadała
HONOROWE OBYWATELSTWO MIASTA-OGRODU PODKOWA LEŚNA
Pani/Panu ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Wręczenia Aktu Nadania dokonał dokonał ( wice) Przewodniczący Rady Miasta/ Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
w dniu …………………………………………………………………………………………………………………………………….
podczas …………………………………………………………………………………………………………………………………….
(okoliczności wręczenia)
Dane dotyczące wyróżnionej osoby :
1. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………..
3. Wykształcenie i zawód ………………………………………………………………
4. Miejsce pracy ……………………………………………………………………………

Uzasadnienie wyróżnienia : …………………………………………………

Wpisu do Księgi Honorowych Obywateli dokonał ……………………………………………………………………..
(data, imię i nazwisko)
( pieczęć)

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr 69/2008

Wobec postulatów zgłaszanych przez radnych i mieszkańców miasta wnoszę o podjęcie w/w projektu uchwały celem przyjęcia ujednoliconych zasad nadawania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

Projekt 70/2008

w sprawie uchwalenia Program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 – 2012 opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Projekt nr .…./2008

UCHWAŁA NR….. /2008
z dnia 24 kwietnia 2008 roku
Rady Miasta Podkowy Leśnej

w sprawie uchwalenia Program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 – 2012 opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 – 2012 opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podkowa Leśna, dn. 03.09.2008

Uzasadnienie
do projektu uchwały nr…….

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną /art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm./. W związku z powyższym wnoszę o podjęcie w/w projektu uchwały.

Projekt 71/2008

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne.

UCHWAŁA Nr ……./…………/08
z dnia ……………… 2008 r.
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek
dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne.

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm) – Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

Niniejsza uchwała reguluje:
1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu miasta Podkowa Leśna dla zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne:
a) przedszkoli publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli publicznych specjalnych oraz inne formy wychowania przedszkolnego,
b) publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, w tym
z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół artystycznych,
c) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych przedszkoli specjalnych oraz inne formy wychowania przedszkolnego,
d) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym
z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych szkół artystycznych,

2) wysokość stawek dotacji, w przypadku dotacji, dla których przepis ustawy określa stawkę minimalną.

§ 2

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) ustawie (bez dalszego określenia) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.);
2) dotacji – należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu miasta Podkowa Leśna, na zasadach z przepisów art. 80 lub art. 90 ustawy i niniejszej uchwały, „dotację podmiotową” w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.), która przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej z tytułu prowadzenia szkoły lub przedszkola z § 1 pkt 1;
3) podstawie obliczania dotacji – należy przez to rozumieć:
a) w przypadku dotacji dla przedszkola publicznego – zgodnie z art.80 ust. 2 ustawy – wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna, a w przypadku niepełnosprawnego ucznia przedszkola publicznego – kwotę przewidzianą na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Podkowa Leśna. W przypadku nie prowadzenia przez miasto Podkowa Leśna przedszkola samorządowego, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy, podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia przez najbliższą gminę na prowadzenie przeszkoli publicznych,
Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art.14a ust 7 – zgodnie z art. 80 ust. 2 b ustawy – wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia
w przedszkolach prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna;
b) w przypadku dotacji dla szkoły publicznej – zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy – wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia tego typu i rodzaju szkoły prowadzonej przez miasto Podkowa Leśna. W przypadku nie prowadzenia przez miasto Podkowa Leśna szkoły danego typu i rodzaju, zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy, podstawą obliczania dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju
w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego;
c) w przypadku dotacji dla przedszkola niepublicznego – zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy – wydatki bieżące na jednego ucznia ustalone w budżecie miasta ponoszone na działające na obszarze miasta Podkowa Leśna przedszkola publiczne, z tym, że dla ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczania dotacji jest kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Podkowa Leśna. W przypadku nie funkcjonowania na terenie miasta przedszkola publicznego, zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy, podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na jednego ucznia przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.
Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art.14a ust 7 – zgodnie z art. 90 ust. 2 d ustawy – wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia
w przedszkolach prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna;

d) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki – zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy – kwotę przypadającą na jednego
ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez miasto Podkowa Leśna;
4) stawce dotacji – należy przez to rozumieć procent dotacji z § 3 ust. 1, stosowany dla obliczenia dotacji należnej na jednego ucznia przedszkola lub szkoły w sytuacji, gdy ustawa uzależnia wysokość tej dotacji od przemnożenia podstawy obliczenia dotacji przez stawkę dotacji.
5) dotacji należnej – należy przez to rozumieć łączną kwotę pieniężną przypadającą do wypłaty na rzecz szkoły lub przedszkola z § 1 pkt 1, ustaloną w wyniku przemnożenia podstawy obliczania dotacji przez ilość uczniów oraz dodatkowo, gdy przewiduje to ustawa, przez stawkę dotacji ustaloną w § 3
ust. 1;
6) dotacji należnej na jednego ucznia – należy przez to rozumieć kwotę pieniężną na jednego ucznia szkoły lub przedszkola z § 1 pkt 1 równą podstawie obliczania dotacji, albo w przypadkach określonych ustawą, kwotę pieniężną wynikającą z przemnożenia podstawy obliczania dotacji przez stawkę dotacji z § 3 ust. 1;
7) najbliższej gminie – należy przez to rozumieć tę gminę, która ponosi wydatki
z budżetu na prowadzenie przedszkola publicznego lub szkoły publicznej tego, samego typu i rodzaju, co działające na terenie miasta Podkowa Leśna
i dotowane z budżetu miasta przedszkole lub szkoła niepubliczna (z § 1 pkt 1),
i zarazem gminę, której granica miejscowości stanowiącej siedzibę jej władz znajduje się najbliżej, pod względem odległości liczonej w linii prostej, od granicy miejscowości stanowiącej siedzibę władz miasta;
8) kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć związane
z prowadzeniem szkoły lub przedszkola z § 1 pkt 1 koszty na działalność bieżącą z tytułu prowadzenia tej szkoły lub przedszkola;
9) rachunku bankowym szkoły lub przedszkola – należy przez to rozumieć rachunek bankowy założony przez osobę prowadzącą szkołę lub przedszkole, który służy wyłącznie dla dokonywania operacji finansowych związanych
z prowadzeniem szkoły, albo prowadzeniem przedszkola z § 1 pkt 1;
rozliczeniu dotacji – należy przez to rozumieć przedstawienie 1 niezbędnych do ustalania dotacji należnej na jednego ucznia, informacji z § 10 pkt 1 lit. a oraz przedstawienie danych z § 10 pkt 1 lit.b o pokryciu ze środków dotacji kosztów kwalifikowanych, którym to czynnościom towarzyszy sprawdzenie
prawidłowości ustalenia dotacji przekazanej przedszkolu lub szkole z § 1 pkt 1
i ewentualne ustalenie wysokości zobowiązania miasta Podkowa Leśna
z tytułu dopłaty na rzecz szkoły lub przedszkola, albo ustalenie kwoty pieniężnej należnej na rzecz miasta Podkowa Leśna w związku z obowiązkiem przedszkola lub szkoły z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, albo zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z jej przeznaczeniem.
10) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Rozdział 2
Stawki dotacji

§ 3

1. Ustala się następujące obowiązujące na terenie 1 miasta Podkowa Leśna stawki dotacji:
1) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola publicznego z § 1 pkt 1 lit. a. – stawka dotacji wynosi 100 procent kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej dla miasta Podkowa Leśna,
2) wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art.14a ust 7art. – stawka 1 dotacji wynosi 50 procent, który to ułamek w celu ustalenia dotacji należnej na ucznia przemnaża się przez właściwą podstawę obliczania dotacji określoną w art. 80 ust. 2b. ustawy
i w § 2 pkt 3 lit. a. Uchwały.
3) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego z § 1 pkt 1 lit. c. uchwały – stawka dotacji wynosi 100 procent, kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej dla miasta Podkowa Leśna,
5) na ucznia, innego niż uczeń z pkt 2, uczęszczającego do przedszkola
niepublicznego z § 1 pkt 1 lit. c.\ – stawka dotacji wynosi 75 procent, który to ułamek w celu ustalenia dotacji należnej na ucznia przemnaża się przez właściwą podstawę obliczania dotacji określoną w art. 90 ust. 2 b. ustawy
i w § 2 pkt 3 lit. c. Uchwały, a wychowanie przedszkolne w formach,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.14a ust 7 – stawka 0 dotacji wynosi 40 procent, który to ułamek w celu ustalenia dotacji należnej na ucznia przemnaża się przez właściwą podstawę obliczania dotacji określoną
w art. 90 ust. 2d. ustawy i w § 2 pkt 3 lit. c. Uchwały.

6) na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z § 1 pkt 1 lit. d. uchwały – stawka dotacji wynosi 100 procent kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 1 dla miasta Podkowa Leśna.
2. Przy obliczaniu dotacji należnej na ucznia przedszkola lub szkoły niewymienionych w ust. 1, kwota dotacji, zgodnie z ustawą, odpowiada podstawie obliczania dotacji.

Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji dla publicznego przedszkola lub dla publicznej szkoły

§ 4

1. Po uprawomocnieniu się decyzji Burmistrza o zezwoleniu na założenie publicznego przedszkola lub publicznej szkoły (wydawanej na podstawie 10 art. 58 ustawy), osoba zakładająca publiczne przedszkole (z § 1 pkt 1 lit a.), albo publiczną szkołę (z § 1 pkt 1 lit. b.), celem ustalenia dotacji należnej na rok, w którym zgodnie z zezwoleniem zostanie uruchomione przedszkole lub szkoła, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, występuje do Burmistrza z wnioskiem
o udzielenie dotacji należnej, określając we wniosku:
1) datę wydania i numer zezwolenia na prowadzenie publicznego przedszkola lub publicznej szkoły;
2) datę rozpoczęcia działalności przez publiczne przedszkole lub publiczną szkołę;
3) planowaną ilości uczniów, którzy będą uczęszczać do publicznego przedszkola lub publicznej szkoły do końca roku budżetowego, na który udzielana jest dotacja, wraz z dodatkowym wyodrębnieniem, w przypadku publicznego przedszkola, ilości uczniów niepełnosprawnych oraz ilości uczniów niebędących mieszkańcami miasta Podkowa Leśna;
4) nazwę banku i numer rachunku bankowego publicznego przedszkola lub publicznej szkoły, na który będą przekazywane środki dotacji należnej.
2. Dotacja roczna ustalona dla przedszkola publicznego lub szkoły publicznej, które rozpoczęły działalność z początkiem lub w trakcie roku budżetowego, przekazywana jest, co miesiąc na rachunek bankowy szkoły lub przedszkola do ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego następującego po roku złożenia wniosku z ust. 1.
3. O wysokości kwoty dotacji należnej na ucznia Burmistrz informuje pisemnie osobę prowadzącą publiczne przedszkole lub publiczną szkołę do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

§ 5

1. Po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok budżetowy funkcjonowania założonego przedszkola publicznego lub szkoły publicznej (z § 4), w celu ustalenia kwoty dotacji należnej na każdy kolejny rok budżetowy, osoba prowadząca publiczne przedszkole lub publiczną szkołę, najpóźniej do dnia 30 września poprzedniego roku budżetowego, przedkłada Burmistrzowi wniosek o udzielenie dotacji należnej zawierający dane z § 4 ust. 1 pkt 1, 3 i 4.
2. Dotacja z ust. 1, ustalona dla przedszkola publicznego lub szkoły publicznej, przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły lub przedszkola w dwunastu częściach do ostatniego/dnia każdego miesiąca roku budżetowego następującego po roku złożenia wniosku z ust. 1.
3. Przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla przedszkola lub szkoły z § 2 pkt 3 lit. a. i b., Burmistrz dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku.
2. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia publicznego przedszkola lub publicznej szkoły z ust.1, Burmistrz informuje pisemnie osobę prowadzącą publiczne przedszkole lub publiczną szkołę do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.

Rozdział 4
Tryb udzielania dotacji dla niepublicznego przedszkola lub dla niepublicznej szkoły

§ 7

1. Warunkiem udzielenia dotacji dla rozpoczynającego działalność niepublicznego przedszkola (z § 1 pkt 1 lit. c.\ lub niepublicznej szkoły (z § 1 pkt 1 lit. d.) jest przekazanie do Burmistrz Miasta, przez osobę zamierzającą prowadzić lub prowadzącą niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę, najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji należnej zawierającego:
1) datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół
i placówek prowadzonej przez Urząd Miasta Podkowa Leśna – z art. 82 ust. 3a. ustawy;
2) datę rozpoczęcia działalności przez niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę;
3) planowaną ilości uczniów, którzy będą uczęszczać do niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły w roku następnym po roku składania informacji wraz
z dodatkowym wyodrębnieniem, w przypadku niepublicznego przedszkola, ilości uczniów niepełnosprawnych oraz ilości uczniów niebędących mieszkańcami miasta Podkowa Leśna;
4) nazwę i numer rachunku bankowego niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły, na który będą przekazywane środki dotacji należnej.
2. Dotacja ustalona na podstawie wniosku z ust. 1, przekazywana jest od następnego roku budżetowego, co miesiąc, od miesiąca, w którym rozpoczęto działalność, na wskazany rachunek bankowy szkoły lub przedszkola, do ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego następującego po roku złożenia wniosku z ust. 1.
3. O wysokości kwoty dotacji należnej na ucznia Burmistrz Miasta informuje pisemnie osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

§ 8

1. Po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok budżetowy funkcjonowania niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły (z § 7), w celu ustalenia kwoty dotacji należnej na każdy kolejny rok budżetowy, osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę, najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedniego kolejny rok budżetowy, przedkłada Burmistrzowi Miasta wniosek o udzielenie dotacji należnej zawierający dane z § 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 4.
2. Dotacja z ust. 1 ustalona dla przedszkola niepublicznego lub szkoły niepublicznej przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły lub przedszkola w dwunastu częściach ostatniego miesiąca roku budżetowego następującego po roku złożenia wniosku z ust. 1.
3. Przepis § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 9

1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla przedszkola lub szkoły z § 2 pkt 3 lit c -d Burmistrz Miasta dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku..
2. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły z ust.1 Burmistrz Miasta informuje osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.

Rozdział 5
Tryb rozliczania udzielonej dotacji

§ 10

1. Kwota dotacji udzielanej w roku budżetowym dla przedszkola lub szkoły z § 1 pkt 1, podlega rozliczeniu poprzez:
1) przedstawianie przez osobę prowadzącą szkołę lub przedszkole:
a) informacji o ilości uczniów oraz o aktualności prawa do otrzymywania dotacji, składanej do dnia 15 miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału, którego dotyczy składana informacja i otrzymaniu trzeciej, w danym kwartale raty dotacji) – według wzoru na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały;
b) informacji rocznej o kosztach kwalifikowanych poniesionych w roku kalendarzowym 1 ze środków przekazanej dotacji, składanej do dnia 15 stycznia następnego roku budżetowego według wzoru na druku stanowiącym załącznik na 2 do uchwały
2) ustalenie przypadającej na rzecz Miasta Podkowa Leśna należności z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem, bądź ustalenie kwoty zobowiązania Miasta Podkowa Leśna
z tytułu uzupełnienia dotacji udzielonej o różnicę między dotacją udzieloną
a dotacją należną na rok budżetowy.
2. Informacja z ust. 1 pkt 1 lit a. jest podstawą do rozliczenia raty dotacji przekazanej za każdy miesiąc roku budżetowego.
3. Informacje z ust. 1 pkt 1 lit a. oraz informacje z ust. 1 pkt 1 lit. b., stanowią podstawę ostatecznego rozliczenia dotacji przekazanej przedszkolu lub szkole na rok budżetowy.

§ 11

1. Przyjmuje się następujące zasady rozliczenia rat miesięcznych dotacji przekazanych dla przedszkola lub szkoły z § 1 pkt 1, z wyłączeniem raty za ostatni miesiąc otrzymywania dotacji należnej za dany rok budżetowy:
1) Wysokość wypłacanej raty miesięcznej dotacji, uwzględniająca rzeczywistą liczbę uczniów dotowanej szkoły lub przedszkola oraz uwzględniająca mającą miejsce w trakcie roku zmianę podstawy obliczania dotacji korygowana będzie kwartalnie z uwzględnieniem danych z informacji z § 10 pkt 1 lit. a. oraz
z uwzględnieniem zweryfikowanej podstawy ustalania dotacji § 6 lub § 9;
2) Kwota wyrównania dotacji należnej dla przedszkola lub szkoły będzie powiększać ratę dotacji przekazywanej na miesiąc kolejny po dniu, w którym
Burmistrzowi Miasta przekazano informację o wyższej niż planowana na dany miesiąc faktycznej ilości uczniów, a w przypadku zwiększenia rocznej podstawy obliczania dotacji, kwota wyrównania będzie powiększać ratę dotacji na miesiąc następujący po miesiącu takiego zwiększenia;
3) Kwota zwrotu dotacji miesięcznej pobranej w nadmiernej wysokości potrącona będzie z raty dotacji przekazywanej na miesiąc następujący po miesiącu, w którym przekazano Burmistrzowi Miasta informację o niższej niż planowana w danym miesiącu faktycznej ilości uczniów, a w przypadku zmniejszenia rocznej podstawy obliczania dotacji, kwota zwrotu będzie pomniejszać ratę dotacji na miesiąc następujący po miesiącu takiego zmniejszenia;
2. Nieprzedłożenie informacji z § 10 pkt 1 lit. a., bądź powzięcie przez Burmistrz Miasta uzasadnionej informacji o ustaniu prawa przedszkola lub szkoły do otrzymania dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji, o czym Burmistrz powiadamia niezwłocznie drogą pisemną osobę prowadzącą przedszkole lub szkołę z § 1 pkt 1. Złożenie zaległej informacji z § 10 pkt 1 lit. a. jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji należnej i wypłaty raty na kolejny miesiąc roku budżetowego.
3. Wysokość raty dotacji na ostatni miesiąc otrzymywania dotacji należnej za dany rok budżetowy ustalana jest w oparciu o przewidywaną ilość uczniów wynikającą
z informacji składanej w poprzednim kwartale z § 10 ust. 1 pkt 1 lit a.. W celu rozliczenia tej raty dotacji informacja taka jest weryfikowana w oparciu o informację na pierwszy miesiąc następnego roku, która zwiera dane o faktycznej ilości uczniów za ostatni miesiąc otrzymywania dotacji w poprzednim roku budżetowym.

§ 12

1. Ostateczne rozliczenie dotacji przekazanej za okres roku budżetowego przez miasto Podkowa Leśna dokonywane jest przez Burmistrza w oparciu o informacje urzędowe oraz dane § 10 pkt 1 lit a, b – w terminie do dnia28 lutego roku następnego,
o czym zawiadamia się pisemnie osobę prowadzącą przedszkole lub szkołę z § 1 pkt 1.
2. Ustalona kwota zobowiązania miasta Podkowa Leśna z tytułu wyrównania dotacji należnej za rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola lub szkoły w terminie do ostatniego dnia lutego następnego roku budżetowego.
3. Ustalona i stanowiąca należność miasta Podkowa Leśna kwota zwrotu z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, albo dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem, wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych z art. 145 ust. 5 i art. 190 ustawy powołanej z § 2 pkt 2, podlega niezwłocznemu wpłaceniu przez osobę prowadzącą przedszkole lub szkołę na rachunek Urzędu Miasta wskazany w piśmie z ust. 1.
4. Podmiot, który w nowym roku budżetowym zakończył działalność w zakresie prowadzenia przedszkola lub szkoły, albo, który na podstawie art. 145 ust. 6 i art. 190 ustawy powołanej z § 2 pkt 2 utracił prawo do otrzymywania dotacji, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 przekazuje informację o faktycznej ilości uczniów, którzy uczęszczali do przedszkola lub szkoły w ostatnim miesiącu otrzymania raty dotacji, a przypadku występowania „różnic” dokonuje zwrotu dotacji na rachunek Urzędu Miasta wskazany w piśmie z ust. 1, bądź otrzymuje ewentualną dopłatę do dotacji za rok poprzedni na wskazany przez siebie rachunek.

§ 13

Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia miasta Podkowa Leśna możliwości dochodzenia zwrotu dotacji i odsetek liczonych jak od zaległości podatkowej, na zasadach z art. 145 i 146 oraz art. 190 ustawy powołanej z § 2 pkt 2.

Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 14.

Traci moc:
Uchwała Nr91/XXV/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lipca 2004.r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych i publicznych.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 16

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ………/…/2008 z dnia ………. 2008 roku Rady Miasta Podkowy Leśnej………..

Informacja o liczbie uczniów
wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymywania dotacji
z budżetu miasta Podkowy Leśnej na miesiąc ………… 20…. r..

Nazwa i adres *szkoły/*przedszkola ………………………………………………………………………..
*Typ i rodzaj szkoły ……………………………………………
Faktyczna liczba uczniów w miesiącach poprzedzających miesiąc składana informacji Przewidywana ilość uczniów w miesiącu, w którym składana jest informacja Przewidywana ilość uczniów w miesiącu, następującego po miesiącu, w którym składana jest informacja

miesiąc, rok……………..liczba uczniów………….
*w tym niepełnosprawnych uczniów przedszkola ………………………
*- w tym uczniów przedszkola, którzy nie są mieszkańcami Podkowy Leśnej…………………
Imię nazwisko miejsce zamieszkania ucznia przedszkola, który nie jest mieszkańcem Podkowy Leśnej:
………………………………….
…………………………………..

miesiąc, rok……………..
liczba uczniów………….
*w tym niepełnosprawnych uczniów przedszkola ………….
*- w tym uczniów przedszkola, którzy nie są mieszkańcami
Podkowy Leśnej ……………………
Imię nazwisko miejsce zamieszkania ucznia przedszkola, który nie jest mieszkańcem Podkowy Leśnej:
…………………………………..
………………………………….. miesiąc, rok……………..
liczba uczniów………….
*w tym niepełnosprawnych uczniów przedszkola …..
*- w tym uczniów przedszkola, którzy nie są mieszkańcami Podkowy Leśnej ………………..: ….
Imię nazwisko miejsce zamieszkania ucznia przedszkola, który nie jest mieszkańcem Podkowy Leśnej:
…………………………………..
…………………………………..
miesiąc, rok……………..
liczba uczniów………….
*w tym niepełnosprawnych uczniów przedszkola …..
*- w tym uczniów przedszkola, którzy nie są mieszkańcami Podkowy Leśnej ……………………..: ..
Imię nazwisko miejsce zamieszkania ucznia przedszkola, który nie jest mieszkańcem Podkowy Leśnej
…………………………………..
…………………………………..

miesiąc, rok……………..
liczba uczniów………….
*w tym niepełnosprawnych uczniów przedszkola …..
*- w tym uczniów przedszkola, którzy nie są mieszkańcami Podkowy Leśnej ……………………..: ..
Imię nazwisko miejsce zamieszkania ucznia przedszkola, który nie jest mieszkańcem Gminy ………………:
…………………………………..
…………………………………..

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 114).

Uwagi
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

* Informacja o zmianie rachunku bankowego:
Nowy numer rachunku bankowego dla szkoły /lub przedszkola/: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwisko i imię Nazwisko i imię
sporządzającego zestawienie Osoby prowadzącej przedszkole/*szkołę
Nr telefonu
……………………… ………………………………………….
Pieczątka i podpis Pieczątka i podpis
Data ………………
* Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ………./…./2008 z dnia …………. 2008 roku Rady Miasta Podkowy Leśnej

Informacja o kosztach
poniesionych z dotacji z budżetu Miasta Podkowy Leśnej
w okresie za rok kalendarzowy ……………………

Nazwa i adres *szkoły/*przedszkola ………………………………………………………………………..

*Typ i rodzaj szkoły ……………………………………………

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI
Kwota otrzymanej dotacji
Ogółem ……………………….. (słownie: ……………………….………………………………………………………………………)
Wykorzystanie dotacji (w rozbiciu na rodzaje wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji)
L.p. Rodzaje wydatków finansowanych w ramach dotacji (dotyczy tylko wydatków związanych z działalnością dotowanej szkoły lub placówki) Wysokość poniesionych wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji
1 Wynagrodzenia pracowników
2 Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)
3 Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii
4 Zakupy wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych
5 Remonty
6 Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń
7 Pozostałe wydatki
Ogółem
Kwota niewykorzystanej dotacji
Ogółem …………………..……….. (słownie: ………………………………………………………………………………………….)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 114).

Uwagi…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwisko i imię Nazwisko i imię
sporządzającego zestawienie Osoby prowadzącej przedszkole/*szkołę
Nr telefonu
……………………… ………………………………………….
Pieczątka i podpis Pieczątka i podpis

Data ………………
====================================
Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia udzielonej dotacji (wypełnia Urząd Miasta Podkowa Leśna)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data……………. (/-/ Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do rozliczenia dotacji)
* Niepotrzebne skreślić

Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek
dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne.

Opracowany projekt uchwały dotyczy dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy na rzecz przedszkoli i szkół z art. art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty. Podjęcie przez gminę tego rodzaju regulacji ma charakter obligatoryjny. Przy formułowaniu jej treści gmina dysponuje określonym w prawie stopniem uznaniowości w zakresie przyjmowania własnych rozwiązań odnośnie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz koniecznej
w przypadku niektórych dotacji – ich stawki obowiązującej w tej gminie.
Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty rada gminy zobowiązana jest określić tryb udzielania i rozliczania dotacji, przy czym rada uwzględnia określoną ustawowo „podstawę obliczania dotacji”, a także określa „zakres danych, które powinien zawierać wniosek o udzielanie dotacji”. Od dnia 24 maja 2007 r. (w związku z nowelizacją ustawy) rada zobowiązana jest również ustalić w tego typu uchwale „zakres danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu wykorzystania dotacji”. Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy o finansach publicznych każda dotacja udzielona z budżetu podlega szczególnym zasadom rozliczania. Dotacja podmiotowa z art. 106 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu. Oznacza to, że rozliczenie dotacji z art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty powinno również obejmować dowód poniesienia z niej kosztów działalności bieżącej właściwej prowadzeniu szkoły lub przedszkola z ww. przepisów.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna