XXI sesja Rady Miasta dnia 31 lipca 2008 roku

Projekt uchwały nr 67/2008

w sprawie zmian w budżecie miasta

UCHWAŁA Nr / /2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia lipca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 192.000 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4270 zakup usług remontowych 35.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 150.000 zł

rozdz. 92116 Biblioteki
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 7.000 zł

II. Zwiększa się deficyt budżetu miasta w części „przychody
z tytułu innych rozliczeń krajowych” § 955 192.000 zł

§ 2
I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 50.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 50.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 50.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych 50.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 17.482.574 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 19.122.396 zł

Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2008
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia lipca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 192.000 zł:
– w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
o 35.000 zł w § 4270 na naprawę nawierzchni ulic Jeleniej i Wiewiórek i ciąg dalszy
łatania dziur;
– w rozdz. 92113 „Centra kultury i sztuki”
o 150.000 zł w § 2480 na bieżące wydatki Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
– w rozdz. 92116 „Biblioteki”
o 7.000 zł w § 2480 na odprawy emerytalne dla dwóch pracowników biblioteki;

zwiększając jednocześnie o 192.000 zł deficyt budżetu miasta.

W § 2 uchwały przenosi się kwotę 50.000 zł z wydatków inwestycyjnych Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na wydatki bieżące. Za kwotę tą zakupiono krzesła, będące wyposażeniem obiektu, nie kwalifikującym się do zakupu ze środków inwestycyjnych.

Projekt uchwały nr 68/2008

w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER

UCHWAŁA NR ………/………../2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………..2008 r.

w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na utworzenie Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER z udziałem Miasta Podkowa Leśna i Gminy Brwinów, jako członków zwyczajnych.
2. Stowarzyszenie jest otwarte dla innych jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych i osób prawnych.
3. Nazwę Stowarzyszenia określi walne zebranie członków Stowarzyszenia.

§ 2

1. Udział Podkowy Leśnej w składkach członkowskich Stowarzyszenia będzie pochodził z budżetu Miasta.
2. Przewiduje się proporcjonalny udział każdej z gmin w kosztach działalności Stowarzyszenia w zależności od ilości mieszkańców.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
uchwały Nr …………/2008
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 31 lipca 2008r.

w sprawie wyrażenia woli utworzenia lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w programie PROW 2007-2013 oś4 LEADER z udziałem miasta Podkowa Leśna

W związku z trwającymi pracami nad zawiązaniem stowarzyszenia lokalna grupa działania mającego formę partnerstwa trójsektorowego (publiczny, obywatelski, biznes) z 2 gmin (Podkowa Leśna, Brwinów) niezbędne jest podjęcie uchwały pozwalającej miastu Podkowa Leśna na uczestnictwo w stowarzyszeniu jako członka zwyczajnego.
Podjęcie uchwały pozwoli na przeprowadzenie procesu rejestracji stowarzyszenia w KRS i kontynuowanie prac na Lokalną Strategią Rozwoju dla obszarów Podkowa Leśna i Brwinów.
Do stowarzyszenia mogą przystępować także inne gminy i ich mieszkańcy.
Przedmiotowy dokument umożliwi ubieganie się o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna