XX sesja Rady Miasta dnia 24 lipca 2008 roku

Projekt Nr 62/2008

w sprawie zmian w uchwale Nr 80/XVIII/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

UCHWAŁA NR …. /XIX/2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………….. 2008 roku

w sprawie zmian w uchwale Nr 80/XVIII/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„ W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdzonego uchwałą Nr 119/XXX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2005 r. Nr 32 poz. 855) wprowadza się następujące zmiany:

1. Rozdział I – Postanowienia ogólne otrzymuje brzmienie:

„Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:
1. Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 września 1990 r. Nr 27/VI/90 w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
2. Art. 17 ust. 1 pkt.18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
5. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),
6. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.),
7. Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.198 z późn. zm.),
8. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.),
9. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
10. niniejszego statutu. ”;

2. § 7 otrzymuje brzmienie:

„W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnieni są:
– pracownicy socjalni,
– księgowy,
– kasjer.”;

3. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Zadania Ośrodka pomocy Społecznej określają ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz inne ustawy wynikające z programów rządowych pomocy społecznej.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego;
9. opłacanie składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10. praca socjalna;
11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniem psychicznym;
12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkania chronionych;
13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14. dożywianie dzieci;
15. sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym należy:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie di nich osób wymagających opieki;
4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
5. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych;
8. przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych;
9. przyznawanie i wypłacanie zaliczki alimentacyjnej.”

4. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ośrodek posiada pieczęć o treści:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna
REGON 002179807”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr………/2008

Wobec zgłoszenia przez nadzór prawny Wojewody Mazowieckiego uwag formalnych do uchwały Nr 80/XVIII/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r., wnoszę o podjęcie uchwały w poprawionej formie.

Projekt Nr 63/2008

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

UCHWAŁA NR …. /XX/2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ………………2008 roku

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11, 18 i 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, póz. 123 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuję:

§ 1

1. Z dniem ………… dokonuje się połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.
2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. l tworzy się miejską jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej zwany dalej Centrum.
3. Centrum uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury. Z dniem wpisu do rejestru Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej zostaną wykreślone z rejestru instytucje, o których mowa w ust.1.

§ 2

Główna Siedziba Centrum mieści się przy ul. Lilpopa 18 w Podkowie Leśnej, a terenem działania jest obszar Miasta Podkowa Leśna. Centrum może działać na terenie województwa mazowieckiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.

§ 3

Do zadań Centrum należy wykonywanie zadań własnych Miasta w zakresie organizowania działalności kulturalnej i edukacyjnej na terenie Miasta Podkowa Leśna. Szczegółowy zakres działalności Centrum określa statut.

§ 4

Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Centrum wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmuje wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

§ 5

Przyjęcie mienia oraz zobowiązań i wierzytelności, następuje na podstawie bilansów oraz protokołów zdawczo-odbiorczych łączonych instalacji, sporządzonych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.

§ 6

Pracownicy połączonych instytucji kultury stają się z dniem …………… pracownikami Centrum, a Centrum przyjmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

§ 7

Działalność Centrum będzie finansowana z dotacji udzielonej corocznie z budżetu Miasta. Ponadto Centrum może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z: wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych innych źródeł.

§ 8

Nadaje się Centrum Statut, stanowiący zał. nr ……….. .do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po wpływie 14 dni od daty ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Projekt Nr 64/2008

w sprawie zmian w budżecie miasta

UCHWAŁA Nr / /2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia lipca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 552.000 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4270 zakup usług remontowych 35.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000 zł
[remont w budynku urzędu]

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4300 zakup usług pozostałych 320.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 150.000 zł

rozdz. 92116 Biblioteki
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 7.000 zł

II. Zwiększa się deficyt budżetu miasta w części „przychody
z tytułu innych rozliczeń krajowych” § 955 552.000 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 50.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 50.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 50.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych 50.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 17.482.574 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 19.482.396 zł

Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2008
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia lipca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 552.000 zł:
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
– o 35.000 zł w § 4270 na naprawę nawierzchni ulic Jeleniej i Wiewiórek i ciąg dalszy
łatania dziur;
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
– o 40.000 zł w § 6050 na instalację centralnego ogrzewania w budynku urzędu
(zgodnie ze złożonymi ofertami);
w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
– o 320.000 zł w § 4300 na realizację projektu zieleni i małej architektury w ulicy
Jana Pawła na odcinku od torów kolejki WKD do ulicy Sienkiewicza; przewidywana
wartość realizacji zadania zgodnie z nowymi cenami wg kosztorysu – 365.000 zł;
w rozdz. 92113 „Centra kultury i sztuki”
– o 150.000 zł w § 2480 na bieżące wydatki Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w rozdz. 92116 „Biblioteki”
– o 7.000 zł w § 2480 na odprawy emerytalne dla dwóch pracowników biblioteki;

zwiększając jednocześnie o 552.000 zł deficyt budżetu miasta.

W § 2 uchwały przenosi się kwotę 50.000 zł z wydatków inwestycyjnych Centrum na wydatki bieżące. Za kwotę tą zakupiono krzesła, będące wyposażeniem obiektu, nie kwalifikującym się do zakupu ze środków inwestycyjnych.

Projekt Nr 65/2008

w sprawie powołania radnej miasta do składu osobowego komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR …./XX/2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …….. 2008 r.

w sprawie powołania radnej miasta do składu osobowego komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 37 i 39 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta (zał. nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowy Leśnej – Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. nr 79, poz. 1990) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się radną miasta Dorotę Obzejtę-Żbikowską, wybraną w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Podkowy Leśnej zarządzonych na dzień 8 czerwca 2008 roku do składu osobowego Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
oraz Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Nr 66/2008

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR …. /XIX/2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………….. 2008 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 ze zm.) zmienionym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 29 kwietnia 2008 r. Nr 73, poz. 431) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej przyznaje się następujące wynagrodzenie miesięczne:
a) wynagrodzenie zasadnicze – ………… zł
b) dodatek funkcyjny – ………… zł
c) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynikającej z dokumentów pracowniczych.

2. Ustala się dodatek specjalny w wysokości 40%, tj. ……………. zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 4/II/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały nr……/2008

Informacja o wynagrodzeniu Burmistrza Miasta p. Andrzeja Kościelnego

Od 20 listopada 2002 roku Burmistrz ma następujące składniki wynagrodzenia:
– 4200,- zł. wynagrodzenie zasadnicze,
– 1420,- zł. dodatek funkcyjny,
– 1686,- zł., a od 1 grudnia 2005r. – 2248,- zł. . dodatek specjalny.

Od 2005 roku Rada Miasta nie podnosiła Burmistrzowi wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2008 roku wynagrodzenie zasadnicze Burmistrza jest minimalne, jakie może być według tabeli wynagrodzeń, a dodatek funkcyjny jest poniżej minimum z tabeli (minimalny dodatek funkcyjny to obecnie 1600,-zł).

Według rozporządzenia Rady Ministrów od 1 stycznia 2008 roku Burmistrz może otrzymywać wynagrodzenie:
– 5900,- zł. wynagrodzenie zasadnicze,
– 1900,- zł. dodatek funkcyjny,
– 3120,- zł. dodatek specjalny.

Wobec powyższego wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna