XV sesja Rady Miasta dnia 3 marca 2008 roku

Projekt nr 48/2008

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Projekt nr…………

Uchwała Nr /2008
z dnia 2008 roku
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości
i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z. późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 10 a, art. 49 ust 2, art.54 ust. 7 i art. 72 ust l w związku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz . 674 z późn.zmianami),
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się regulamin zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna stanowiący załącznik do
uchwały:
1. wysokość stawek dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
2. szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
3. wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku..

Projekt nr 49/2008

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880, ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uzgadnia się projekt rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”.
2. Opiniuje się pozytywnie projekt rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”.

§ 2

Załącznikiem do uchwały jest uzasadnienie.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 52/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 października 2007 roku w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr …/XV/2008 z dnia ………………..2008 roku
Rady Miasta w Podkowie Leśnej

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Podkowie Leśnej w Uchwale Nr …../XV/2008 z dnia 3 marca 2008 roku uzgadnia i pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek” przedłożony pismem z dnia 29.01.2008 roku znak WŚR.VI/6630/43/07/08.

Proponowany przez Wojewodę Mazowieckiego projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek” jest zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym.

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Podkowy Leśnej uzgadnia i pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”.

Projekt nr 50/2008

w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”

UCHWAŁA NR …./XV/2008
z dnia ………….. 2008 roku
Rady Miasta Podkowa Leśna

w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880, ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje pozytywnie projekt rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”.

§ 2

Załącznikiem do uchwały jest uzasadnienie.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 50/XI/2007 Rady Miasta podkowy Leśnej z dnia 11 października 2007 roku w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr…/XV/2008 z dnia …………… 2008 roku
Rady Miasta Podkowy Leśnej

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Podkowie Leśnej w Uchwale Nr …../XV/2008 z dnia 3 marca 2008 roku opiniuje pozytywnie projekt rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego” przedłożony pismem z dnia 29.01.2008 roku znak WŚR.VI/6630/54/07/08.

Proponowany przez Wojewodę Mazowieckiego projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”jest zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym.

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Podkowy Leśnej opiniuje pozytywnie projekt rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”.

Projekt nr 51/2008

w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego”

Projekt nr ……/2008
UCHWAŁA NR …./XV/2008
z dnia ……………. 2008 roku
Rady Miasta Podkowa Leśna

w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880, ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje pozytywnie projekt rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego”.

§ 2

Załącznikiem do uchwały jest uzasadnienie.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 51/XI/2007 Rady Miasta podkowy Leśnej z dnia 11 października 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr …/XV/2008
z dnia …………………… 2008 roku
Rady Miasta Podkowy Leśnej

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Podkowie Leśnej w Uchwale Nr …../XV/2008 z dnia 3 marca 2008 roku opiniuje pozytywnie projekt rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego” przedłożony pismem z dnia 29.01.2008 roku znak WŚR.VI/6630/43/07/08.

Proponowany przez Wojewodę Mazowieckiego projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego” jest zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym.

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Podkowy Leśnej opiniuje pozytywnie projekt rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego”.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna