XIX sesja Rady Miasta dnia 26 czerwca 2008 roku

Projekt Nr 60/2008

w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 5 do Statutu Miasta Podkowy Leśnej przyjętego uchwałą nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku dodaje się punkt:
g) Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

W związku z powołaniem i rozpoczęciem działalności przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich jako nowej jednostki organizacyjnej miasta Podkowy Leśnej, wnosi się o podjecie stosownych zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej przyjętego uchwałą nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku, przez dodanie przedmiotowej jednostki do spisu pozostałych jednostek organizacyjnych miasta.

Projekt Nr 61/2008

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Projekt Nr 61/2008

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna