XIV sesja Rady Miasta dnia 7 lutego 2008 roku

Projekt nr 40/2008

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków.

Projekt

Uchwała Nr
z dnia
Rady Miasta Podkowy Leśnej

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w Zespole Szkół
w Podkowie Leśnej w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) – Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ze stołówki zorganizowanej w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej mogą korzystać:
1) uczniowie szkoły,
2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

§ 2

1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
2. Ustala się dzienną opłatę za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej
w wysokości 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na zasadach
i w trybie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), nie więcej jednak niż koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie, pomniejszone o wynagrodzenia pracowników stołówki szkolnej i składki naliczane
od tych wynagrodzeń oraz o koszty utrzymania stołówki.

3. Pracownicy szkoły korzystający z posiłków w stołówce szkolnej płacą cenę za posiłek zwiększoną o 100% w stosunku do opłaty, o której mowa w ust. 2.

§ 3

Korzystający z posiłków wpłacają należność za posiłki za dany miesiąc do 15 -go dnia tego miesiąca u osoby wskazanej przez dyrektora szkoły.

§ 4

1. W przypadku nie korzystania z posiłków, stołującemu się przysługuje częściowy zwrot wniesionej opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni nie korzystania z posiłków, pod warunkiem zgłoszenia tej okoliczności osobie, o której mowa w § 3.
2. Zwrot przysługuje od dnia zgłoszenia – najpóźniej do godz. 810 – o nie korzystaniu
z posiłków.
3. Należna kwota zwrotu, o której mowa w ust. 1 stanowi iloczyn opłaty za jeden posiłek
i liczby dni nie korzystania z posiłków przez stołującego się.
4. Zwrotów opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonuje się na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub innych stołujących się, na koniec miesiąca, w którym przypadły dni nie korzystania z posiłków, w formie odpisu z należności za obiady
w następnym miesiącu.
5. W przypadku braku zgłoszenia opłata nie jest zwracana.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Podkowa Leśna, 18.01.2008r.

U Z A S A D N I E N I E D O U C H W A Ł Y

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w Zespole Szkół
w Podkowie Leśnej w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U.
Nr 181, poz. 1292) wprowadzone zostały nowe regulacje prawne dotyczące funkcjonowania stołówek zorganizowanych w szkołach.
Zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat, ustala organ prowadzący szkołę.
Przygotowany projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w zespole szkół, określa między innymi:
a) krąg osób, które uprawnione są do korzystania ze stołówki szkolnej tj. uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły,
b) wysokość opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej,
c) zasady wnoszenia opłat za posiłki.
Dzienna wysokość opłaty za posiłek określona została jako procent minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na zasadach i w trybie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i wynosi ona: 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. w 2008 roku kwota 5,63 zł.
Należy jednak podkreślić, że opłata nie może być jednocześnie wyższa niż koszty przygotowania posiłku pomniejszone o wynagrodzenia pracowników szkoły wykonujących prace w stołówce szkolnej oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki. Jeżeli zatem stołówka szkolna wydawać będzie posiłki tańsze, na przykład uwzględniając w tym zakresie postulaty rodziców, faktycznie opłata wnoszona za posiłek może być znacznie niższa niż kwoty wykazane powyżej.
Aktualnie dzienna opłata od ucznia za posiłek wynosi 3,50 zł.
Projekt uchwały nie powoduje dodatkowych skutków finansowych.
Środki na zakup produktów żywnościowych, pochodzące z opłat wnoszonych przez rodziców oraz pracowników korzystających ze stołówki, zaplanowane zostały w rachunku dochodów własnych.

Projekt nr 41/2008

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2008r.

Projekt

Uchwała Nr
z dnia
Rady Miasta Podkowy Leśnej

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane
w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, późniejszymi zmianami) w związku z art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)
oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( DZ.U. z 2002r. Nr 46, poz. 430 ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2008r. następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem:

1) studia uzupełniające magisterskie zgodne z wykształceniem lub potrzebami szkoły,
2) studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami szkoły.

§ 2

1. Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w 2008r. w wysokości 60% ponoszonych przez nauczyciela opłat, nie więcej jednak niż 900,- zł za semestr.
2. Dofinansowanie o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest na wniosek nauczyciela przez dyrektora placówki oświatowej.
3. Dyrektorzy placówek oświatowych zawierają umowy cywilno prawne z korzystającymi z dofinansowania opłat, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej i Dyrektorom placówek oświatowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane
w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2008.

Zgodnie z zapisem art.70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przepisy wykonawcze do tego przepisu – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
(DZ.U. z 2002r. Nr 46, poz. 430).
Zgodnie z §7 w/w rozporządzenia organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
Przedstawiona uchwała jest realizacją powyższego zapisu, została uzgodniona z dyrektorami
Miejskiego Przedszkola i Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej.

Podkowa Leśna,18.01.2008r.

Projekt nr 42/2008

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

UCHWAŁA NR ……/…/2008
z dnia ………… 2008 roku
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 póz. 539 ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Podkowie Leśnej nadaje się statut w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Traci moc uchwała 156/XXVII/2001 z dnia 16 lutego 2001 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. POLI GOJAWICZYŃSKIEJ W PODKOWIE LEŚNEJ

§ 1

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.
2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

§ 2

1. Siedzibą Biblioteki jest Miasto Podkowa Leśna, a terenem działania obszar Miasta.
2. Organizatorem dla Biblioteki jest Miasto Podkowa Leśna.
3. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Miasta Podkowa Leśna
4. Biblioteka posiada osobowość prawną na podstawie wpisu Nr 1/96 do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 3

1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Miasta oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
2. Do zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Miasta,
6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Miasta,
7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Miasta.
3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

§ 4

1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.
2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do składania oświadczeń w sprawach finansowych Biblioteki Publicznej upoważnione są łącznie dwie osoby: dyrektor i główny księgowy.
4. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

§ 5

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Miasta. Regulamin konkursu ustala Burmistrz Miasta.
3. Burmistrz Miasta może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 1. Do osoby, której powierzono zarządzanie ośrodkiem stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.
4. Burmistrz Miasta wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 6

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Miasta corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności.
3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:
– wpływów, o których mowa w § 8 ust. 2,
– dotacji z budżetu państwa,
– wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
– spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
– innych źródeł.
4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.
5. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 7

1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.
2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.
3. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

§ 8

1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Biblioteka może pobierać opłaty:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.

§ 9

Biblioteka wszystkie swoje zadania wykonuje w siedzibie głównej w Podkowie Leśnej, ul. Błońska 50.

§ 10

Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 3.

§ 11

1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.

§ 12

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Miasta, w trybie właściwym dla jego nadania.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały
w sprawie w nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

W związku z koniecznością dostosowania Statutu Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej do zmian w regulacjach prawnych oraz w związku ze zmianą numeracji porządkowej nieruchomości z numeru 46/48 na 50, na której znajduje się budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej, wnosi się o podjęcie uchwały w sprawie w nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej.

Projekt nr 43/2008

w sprawie przystąpienia Miasta Podkowa Leśna do Stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Projekt Nr …./2008

UCHWAŁA NR …./…./2008
z dnia ……………..2008 r.
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w sprawie przystąpienia Miasta Podkowa Leśna do Stowarzyszenia Mazowieckie
Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi
zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta Podkowa Leśna do Stowarzyszenia Mazowieckie
Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie.

§2

Miasto Podkowa Leśna w Mazowieckim Stowarzyszeniu Gmin na rzecz RozwojuSpołeczeństwa Informacyjnego reprezentuje Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr ………/2008

Głównym zadaniem samorządów lokalnych powinno być dziś budowanie środowiska społeczeństwa informacyjnego opartego na kwalifikacjach ludzi, którzy wiedzą, jak je można wykorzystać. Obecnie trudno znaleźć dziedzinę życia, w której można byłoby obejść się bez wymiany informacji za pomocą sieci komputerowej. Szybki i powszechny dostęp do wiedzy i informacji leży u podstaw idei budowy „Społeczeństwa Informacyjnego”. Koncepcja ta silnie promowana przez całą UE oraz centralne organy państwa polskiego staje się bardzo istotnym czynnikiem wspierającym rozwój regionów i ich władz samorządowych.
Od początku 2007 roku Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” realizuje projekt SIRMA – Sieć dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach działania 2.6 ZPORR. Wsparcie w ramach projektu SIRMA obejmuje m.in. szkolenia, warsztaty projektowe, oraz 4 wyjazdy studyjne.
Przez dziewięć miesięcy realizacji projektu, spośród wszystkich zaproszonych do niego samorządów z Mazowsza, uformowała się bardzo aktywna grupa 27 gmin reprezentowana przez Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, zainteresowana rozwojem swoim i całego Mazowsza, która postanowiła przygotować wspólny projekt „Wspólne działanie władz gmin Mazowsza na rzecz e-usług publicznych”, wpisujący się w założenia e-strategii Województwa Mazowieckiego, która jest drogowskazem dla realizacji 2 priorytetu RPO naszego województwa.
Dzięki nowym projektom teleinformatycznym i powszechnemu zastosowaniu Internetu, zrzeszone w Stowarzyszeniu Gminy mają szczególną szansę na usprawnienie efektywności swojej pracy, a w konsekwencji podwyższenie jakości usług oferowanych obywatelom oraz uatrakcyjnienie swoich „małych ojczyzn”. Hasło „Społeczeństwo Informacyjne” ma bardzo szerokie znaczenie. Jest to miedzy innymi promowanie nowoczesnego stylu życia i pracy opartego na wiedzy, jak również przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Komunikacja sieciowa w mieście i regionie to między innymi szerokopasmowy dostęp do Internetu, wprowadzenie udogodnień w kontaktach samorządu z obywatelem, obniżenie kosztów utrzymania jednostek samorządowych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa poziomu życia i zadowolenia mieszkańców. Realizacja tych celów wymaga stworzenia wśród potencjalnych użytkowników potrzeby korzystania z określonych usług oraz wybudowania wielousługowej sieci, która stałaby się platformą niezbędną do ich świadczenia.
W świetle tych działań, szczególnego znaczenia nabiera możliwość zbudowania bazy wiedzy dla samorządów Mazowsza zrzeszonych w Stowarzyszeniu, gdyż w grupie tych gmin

Proje&t
znajdują się samorządy zlokalizowane we wszystkich częściach naszego regionu.
W ramach tego projektu możliwe jest zbudowanie wspólnych platform do zarządzania Gminą, wraz tzw. e-urzędem, wsparte zakupem odpowiedniego, koniecznego do wdrożenia systemów sprzętu i oprogramowania.
Wszystkie te zamierzenia mają swoje oparcie w zaplanowanych równolegle z realizacją tego projektu, wspólnych działaniach szkoleniowo-edukacyjnych niezbędnych do zwiększenia umiejętności pracowników administracji samorządowej oraz grup docelowych na poziomie lokalnym. W szkoleniach uczestniczyć mogą przedstawiciele sektora prywatnego: przedsiębiorcy, rolnicy, firmy outsourcingowe, a także przedstawiciele sektora naukowego i badawczo-rozwojowego, jako uczestnicy forum międzysektorowego oraz organizacje pozarządowe.
Zwłaszcza przy realizacji kluczowego projektu możliwe i pożądane będzie podejmowanie wspólnych działań w celu realizacji projektów szkoleniowych finansowanych z PO KL. Projekt zakładający zorganizowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu właściwego stosowania narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych w „administracji elektronicznej”, stanowi odpowiedź na potrzeby samorządów, umożliwi bowiem świadome i umiejętne wdrożenie projektu e-urzędu. Celem zoptymalizowania dostępności szkoleń, możliwa będzie ich organizacja w punktach umiejscowionych w większości powiatów województwa. Pożądany wydaje się również do stosowania moduł – e-learningowy, który pozwoli na kontynuację w pozyskiwaniu bardziej już zaawansowanej wiedzy na miejscu tj. w urzędach gmin.
Nasza koncepcja okazała się spójna w wielu punktach z planowanymi kluczowymi projektami zapisanymi w RPO województwa mazowieckiego przez Geodetę Mazowieckiego i w związku z powyższym przedstawiliśmy propozycję przystąpienia grupy do projektu Geodety. Daje to gwarancje kluczowemu projektowi pozyskania zainteresowanych, gotowych ponieść ryzyko związane z wdrażaniem pionierskich zadań partnerów, a następnie (po eliminacji popełnionych błędów) postępując zgodnie z przyjętą przez nas strategią, budowy lokalnych ośrodków transferu wiedzy dla kolejnych samorządów, obecnie jeszcze nie przygotowanych do takich działań.
Nasza propozycja wspólnego działania gwarantuje właściwe, szybkie i rozwojowe wykorzystanie środków Unii Europejskiej, systemowe likwidowanie tzw. białych plam na mapie naszego Regionu w dziedzinie wykluczenia cyfrowego, co spowoduje wzrost konkurencyjności całego naszego Regionu, a Mazowsze winno być liderem pośród regionów nie tylko w Polsce.

Projekt nr 44/2008

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

UCHWAŁA Nr /…../2007
z dnia ……………2007 roku
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Nadać Panu Kazimierzowi Gierżodowi honorowe obywatelstwo Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna ze względu na zasługi wniesione na rzecz społeczności podkowiańskiej, a w szczególności za działalność popularyzującą twórczość Fryderyka Chopina wśród cudzoziemców.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 45/2008

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zawartej na czas oznaczony do trzech lat

Projekt

UCHWAŁA NR …/XIV/2008
z dnia …………. 2008 roku
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zawartej na czas oznaczony do trzech lat

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 a ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu na okres do trzech lat, nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Jeleniej 23 w Podkowie Leśnej, na działce o numerze ewidencyjnym 191 w obrębie 4 o powierzchni 1506 m2 oraz znajdujące się zabudowania, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 16819 w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim; umowa najmu winna być zawarta w celu prowadzenia przez najemcę działalności gospodarczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 46/2008

w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne

Projekt

UCHWAŁA NR …/…./2008
z dnia ………… roku
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się burmistrzowi miasta miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne w wysokości 300 km.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady miasta .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 47/2008

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2008”

Projekt

UCHWAŁA NR …./ ….. / 2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……….2008 roku

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2008”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2008”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr …/…. /2008 z dnia … 2008 roku Rady Miasta Podkowy Leśnej

Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2008.

Jednym z długookresowych celów strategicznych Miasta Podkowy Leśnej jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców, rozumianego jako umacnianie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i pomocniczej roli samorządu wobec działań społecznych, wzmacnianie demokracji lokalnej w modelu partycypacyjnym, budowanie zaangażowania i integracji społecznej, wytworzenie poczucia tożsamości i tradycji miejsca, wykształcenie sprawnego systemu komunikacji społecznej, umacnianie więzi sąsiedzkich, życia towarzyskiego i kulturalnego, a także zapewnienie wysokiej jakości usług
z zakresu edukacji podstawowej i ponadpodstawowej, kształcenia ustawicznego dorosłych, wychowania dzieci i młodzieży, usług kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, zdrowotno-opiekuńczych.

Rozdział 1

Cele programu

Celem wprowadzenia Programu współpracy miasta Podkowy Leśnej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 jest:
1. tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Podkowy Leśnej, ich udziału w tworzeniu wizerunku miasta i rozwiązywaniu lokalnych problemów;
2. realizacja Strategii Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej.

Rozdział 2

Przedmiot współpracy

Przedmiotem współpracy władz Miasta Podkowy Leśnej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1. realizacja zadań miasta określonych w obowiązujących przepisach,
2. podwyższanie efektywności działań (usług) kierowanych do mieszkańców miasta,
3. rozwiązywanie ważnych problemów związanych z zarządzaniem miastem, w tym problemów społecznych, m.in. poprzez określanie potrzeb mieszkańców i sposobu ich zaspakajania.
4. wspólna promocja miasta i organizacji społecznych działających na jego terenie.

Rozdział 3

Podmioty programu współpracy

Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych i ich kół terenowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami, prowadzących swoją działalność na terenie miasta Podkowy Leśnej na rzecz jego mieszkańców (bez względu na ich siedzibę).

Rozdział 4

Formy współpracy

1. Wzajemne informowanie się o możliwości pozyskania zewnętrznych środków
na działalność własną oraz wspólną organizacji i miasta, w tym również ze środków zagranicznych lub w zakresie współpracy międzynarodowej, oraz współpraca
w pozyskaniu środków ze źródeł innych niż budżet miasta.
2. Wzajemna promocja organizacji społecznych oraz miasta.
3. Możliwość nieodpłatnego użyczania oraz wynajmowania lokali i budynków na działalność statutową podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Podkowy Leśnej.
4. Wzajemne konsultacje w sprawach ważnych dla miasta i mieszkańców w tym powoływanie mieszanych zespołów konsultacyjno-doradczych złożonych
z przedstawicieli organizacji i miasta.
5. Realizacja wspólnych przedsięwzięć z organizacjami, w ramach których miasto
i organizacje dzielą się zadaniami.
6. Zlecanie realizacji zadań publicznych w drodze konkursu ofert, poprzez powierzanie lub wspieranie zadań wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą i przepisami wykonawczymi.
7. Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z miastem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł.
8. Informowanie o szkoleniach, konferencjach dotyczących organizacji pozarządowych.
9. Umożliwienie prezentacji organizacji pozarządowych na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Miasta i tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie

Rozdział 5

Stała forma konsultacji i monitorowania współpracy

1. Ze strony urzędu miasta koordynację współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzi powołany pracownik urzędu .
2. Burmistrz miasta powołał stały zespół konsultacyjno-doradczy ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi, pod nazwą Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych. W skład zespołu wchodzi po jednej osobie z każdej
z zarejestrowanych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.
Na posiedzenia zespołu są zapraszani radni oraz przedstawiciele aktywnych, ale nie zarejestrowanych formalnie inicjatyw społecznych. Celem działania Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych jest monitorowanie realizacji rocznego programu współpracy, w tym formułowanie bieżących ocen i wniosków dotyczących współpracy miasta i organizacji pozarządowych. Zespół spotyka się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

UZASADNIENIE

„ Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2008” stwarza możliwość wypracowania płaszczyzny wspólnych działań miasta i organizacji, kontynuuje wieloletnią tradycję wspierania działań społecznych w Podkowie Leśnej (autosacrum, rowerosacrum, Europejskie Dni Dziedzictwa , festiwale muzyczne, koncerty, akcje społeczne i kulturalne) oraz bazuje na jej doświadczeniach.

Program realizuje założenia i zapisy Strategii Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, określone wcześniej w Planie Rozwoju Lokalnego (Uchwała Rady Miasta z dnia 16.09.2004 r.), a także zapisu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, która w art. 5 ust 1 mówi o czterech przykładowych formach współpracy, które zostały zaadaptowane do celów Programu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna