XIII sesja Rady Miasta dnia 28 grudnia 2007 roku

Projekt 34/2007

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

Uchwała Nr / projekt nr 1
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,35 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (t.j.: Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od
01 stycznia 2008 roku.

________________
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Projekt 35/2007

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

UCHWAŁA NR / / 2007
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 póź. zm.), w związku z art.10 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr.121 poz.844 ze zmianami), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r.(MP. Nr 47 poz.557) – Rada Miasta Podkowy Leśnej u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie
miasta Podkowy Leśny w wysokości:

1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej :

Rok produkcji pojazdu :
do 1997 r . powyżej 1997 r.

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 619,00 zł 516,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.032,00 zł 825,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.238,00 zł 1.032,00 zł

2. od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Rok produkcji pojazdu:
do 1997r. włącznie powyżej 1997r.

od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.444,00 zł 1.238,00 zł

4. od ciągników siodłowych lub balastowych o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

Rok produkcji pojazdu :
do 1997 r. włącznie powyżej 1997 r.

– od 7 ton i poniżej 12 ton 1.238,00 zł 1.032,00 zł

6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. od autobusów , o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Rok produkcji pojazdu:
do 1997 r. powyżej 1997 r.

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.444,00 zł 1.238,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.857,00 zł 1.651,00 zł

§ 2

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3 ,5 i 7 wyprodukowanych po styczniu
2000r. , posiadających katalizator, stawki podatku określa się w wysokości:

1. od samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 412,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 619,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 825,00 zł

2 od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12ton – 1.032,00 zł

3 od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 825,00 zł

4. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 1.032,00 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.444,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowy Leśnej

Janusz Radziejowski

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
( w tonach)

Minimalna stawka podatku( w złotych)

nie mniej niż
mniej niż oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4

Dwie osie

12

13

900
1.340

13
14

930
1.380

14
15

960
1.430

15

990
1.470

Trzy osie

12

17

1.140
1.600

17

19

1.180
1.650

19
21

1.220
1.700

21

23

1.250
1.750

23

25

1.290
1.810

25

1.330
1.870

Cztery osie i więcej

12
25

1.750
1.810

25
27

1.810
1.870

27
29

1.870
1.930

29
31

1.930
2.505,15

31

1.990
2.505,15

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w § 1 pkt 4

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Minimalna stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie

12

18
750
920

18

25
920
1.200

25

31
1.200
1.530

31

1.530
1.936,29

Trzy osie i więcej

12
40

1.860
1.880

40

1.920
2.505,15

ZAŁĄCZNIK NR 3

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w §1 pkt 6

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)

Minimalna stawka podatku( w złotych)

nie mniej niż
Mniej niż oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4

Jedna oś

12
18

400
360

18
25

500
630

25

630
760

Dwie osie

12
28

450
500

28
33

1.240
1.280

33
38
1.320
1.390

38

1.390
1.700

Trzy osie

12
38

1.030
1.340

38

1.060
1.380

Projekt 36/2007

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2008

Uchwała Nr /2007
z dnia ………………….. 2007 roku
Rady Miasta Podkowy Leśnej

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej
na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2008, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia …………… 2007 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Podkowy Leśnej na rok 2008

Głównym celem programu jest propagowanie modelu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogu, uzależnień i przemocy poprzez oddziaływanie profilaktyczne skierowane do na dzieci i młodzież oraz działania skierowane do osób dorosłych uzależnionych od alkoholu.

I. Program obejmuje cztery obszary działań:
1. profilaktyka – działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna
i zapobiegawcza,
2. pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu,
3. przeciwdziałania przemocy i agresji w rodzinie i w środowisku lokalnym,
4. ograniczanie dostępności napojów alkoholowych na terenie miasta.

II. Realizacja programu:

1. Profilaktyka – działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna
i zapobiegawcza, realizowana poprzez:
• wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki, opartych o kształtowanie dojrzałych postaw i wartości oraz uzupełnianie szkolnych programów nauczania o wiedzę nt. szkodliwości alkoholu,
• prowadzenie punktu odrabiania lekcji dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
• organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
• zorganizowanie „Bezpiecznego skate-parku” na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury – opiekunowie realizujący programy autorskie,
• wspieranie inicjatyw kulturalno – sportowych propagujących zdrowe spędzanie czasu wolnego,
• współdziałanie z sąsiednimi gminami, organizacjami społecznymi, szkołami i parafią św. Krzysztofa w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
• szkolenie własnej kadry realizatorów programów profilaktycznych (nauczyciele, instruktorzy),
• propagowanie regionalnych i ogólnopolskich programów i kampanii na rzecz ograniczania spożywania napojów alkoholowych,
• prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na rzecz profilaktyki uzależnień od alkoholu na terenie gminy oraz
w sąsiednich gminach i powiecie grodziskim.

2. Pomoc terapeutyczna realizowana poprzez:
• współpracę z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów
alkoholowych, pomocą psychospołeczną i prawną osobom uzależnionym (placówki odwykowe, poradnie uzależnień, grupy wsparcia, kuratorzy sądowi, placówki oświatowe, GKRPA gmin sąsiednich),
• wspieranie inicjatyw tworzenia grup samopomocowych osób i rodzin zagrożonych problemem alkoholowym (grupa AA) poprzez finansowanie zajęć edukacyjnych, integracyjnych i rekreacyjnych,
• kierowanie osób uzależnionych na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu, kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawach obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

3. Przeciwdziałanie przemocy i agresji w rodzinie realizowane poprzez:
• koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę z:
1. Komisariatem Policji,
2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
3. przedstawicielami służby zdrowia,
4. poradnią uzależnień,
5. Sądem Rejonowym,
6. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim,
7. Gminnym Ośrodkiem Pracy z Rodziną w Brwinowie,
8. Domem dla Bezdomnych Matek z Dziećmi Wspólnoty „Chleb Życia” w Brwinowie (w przypadku konieczności udzielenia szybkiej pomocy),
oraz szkołami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej,
• organizowanie wypoczynku dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie poprzez finansowanie kosztów turnusów wypoczynkowych i terapeutycznych,
• udostępnianie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy w najbliżej położonych ośrodkach pomocy terapeutycznej.

4. Ograniczanie dostępności napojów alkoholowych realizowane poprzez:
• kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
• przeprowadzenie szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

III. Realizatorami programu są:

1. w zakresie profilaktyki – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeszkoleni pedagodzy szkolni, organizacje i podmioty posiadające udokumentowane kwalifikacje do przeprowadzania zajęć,
2. w zakresie prowadzenie punktu odrabiania lekcji – Zespół Szkół w Podkowie Leśnej,
3. w zakresie przeprowadzania rozmów motywujących do podjęcia leczenia – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Policja, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Uzależnień,
5. w zakresie wydawania opinii o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6. w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – burmistrz miasta,
7. w zakresie ograniczania dostępności napojów alkoholowych – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

IV. Zasady finansowania programu:

1. Finansowanie realizacji zadań programu będzie dokonywane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia burmistrza miasta.
2. Zadania realizowane w ramach niniejszego programu mogą być również finansowane z dotacji celowych Wojewody Mazowieckiego, Ministra Sportu, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także darowizn, zapisów i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.

V. Zasady wynagradzania członków GKRPA

Ustala się miesięczną dietę dla przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 120 zł. (sto dwadzieścia zł.) brutto, a dla członków komisji w wysokości 100 zł. (sto zł.) brutto.

Projekt 37/2007

w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

UCHWAŁA Nr /2007
z dnia ………………………
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu
i o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 września 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu oraz zgłoszenia o dokonanie zmiany do ewidencji działalności gospodarczej, którzy:
1. nie ukończyli 26 lat i podejmują pierwszą pracę, lub
2. są bezrobotni – zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy.

§ 2

Zwolnienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna