VIII sesja Rady Miasta dnia 26 kwietnia 2007 roku

Projekt nr 1

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 249 poz. 2104 ze zm.),

po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z wykonania budżetu na 2006 rok oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,

na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta,

Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej na rok 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4, podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta, należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
W związku z powyższym proszę o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Projekt nr 2

w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Doraźną Komisję ds. dróg i ciągów pieszych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.

§ 2

W skład komisji wchodzą następujący radni:

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

§ 3

Komisja zostaje rozwiązana po wykonaniu zadania dla którego została powołana.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Potrzeba powołania Doraźnej Komisji wynika z realizacji zgłaszanych postulatów mieszkańców oraz realizacji zadania 1.1.1 Strategii tj „Dobranie optymalnych technologii utwardzenia ulic oraz wykonanie i wdrożenie wieloletniego planu ich modernizacji”.

Projekt nr 3

w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 37 pkt 9 Statutu Miasta Podkowa Leśna (załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie, na podstawie wyboru dokonanego w dniu………………………….. zostaje radny/a ………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 4

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż trzy lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.)

Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umów najmu na okres dłuższy niż trzy lata, dla lokali użytkowych w budynku wolnostojącym, położonym przy ul. Kościelnej 3 w Podkowie Leśnej, na działce o numerze ewidencyjnym 39 w obrębie 11, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 24716 w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim; umowa najmu winna być zawarta w celu prowadzenia przez najemcę działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług dla ludności lub handlu detalicznym.

§ 2

Wyraża się zgodę na zawarcie umów najmu na okres dłuższy niż trzy lata, dla lokali użytkowych w budynku wolnostojącym, położonym przy ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej, na działce o numerze ewidencyjnym 38 w obrębie 11, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 24716 w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim; umowa najmu winna być zawarta w celu prowadzenia przez najemcę działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług dla ludności lub handlu detalicznym.

§ 3

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata, nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Jeleniej 19 w Podkowie Leśnej, na działce o numerze ewidencyjnym 191 w obrębie 6, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 16819 w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim; umowa najmu winna być zawarta w celu prowadzenia przez najemcę działalności gospodarczej w zakresie utrzymania czystości w mieście.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wydanie zgody na wynajem wskazanych nieruchomości jest uzasadnione z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą przez najemców. Dłuższy okres najmu zwiększa stabilność ekonomiczną i pozwala na rozwinięcie działalności, co skutkuje uzyskaniem pewności przy zapłacie czynszu i zwiększeniem wpływów podatkowych, zachęca także do dokonywania nakładów na nieruchomość przez przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna