IX sesja Rady Miasta dnia 28 czerwca 2007 roku

Projekt Nr 0530/1/2007

w sprawie powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Miasta Podkowy Leśnej opinie o kandydatach na ławników sądów powszechnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.)

Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół, w poniższym składzie, który przedstawi na sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych:

1. Przewodniczący Zespołu – ………….…………………………….
2. Sekretarz Zespołu – ……………………………………………….
3. Członkowie Zespołu:
– ………..…………………………….
– ……… .…………………………….
– ………………………………………

§ 2

Zespół przedstawi swoją opinię Radzie Miasta Podkowy Leśnej, w terminie do 30 września 2007 roku

§ 3

Zespół działa do czasu dokonania wyboru ławników przez Radę Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

w sprawie powołania zespołu dokonującego oceny kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Rada gminy jest uprawniona do dokonania wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję trwającą cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów. Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie podaje liczbę ławników, których wyboru ma dokonać Rada Miasta w terminie do końca października. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

W celu dokonania wyboru rada ze swego grona powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach.
Rada Miasta Podkowa Leśna została poproszona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o dokonanie wyboru ławników do:
1. Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych– w ilości 1 osoby;
2. Sądu Okręgowego w Warszawie – w ilości 3 osób,
3. Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim – w ilości 3 osób.
4. Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych– w ilości 1 osoby
5. Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza, Sądu pracy i Ubezpieczeń Społecznych – w ilości 1 osoby.

Projekt Nr 0530/2/2007

w/s Regulaminu funduszu zdrowotnego – określającego rodzaj świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust.1 w związku z art. 91d pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) Rada Miasta w Podkowie Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin funduszu zdrowotnego, określający szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli pracujących zawodowo oraz nauczycieli emerytów i rencistów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Nr 0530/3/2007

w/s uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2007-2010;

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2007 – 2010, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Podkowa Leśna
Harmonogram roczny działań profilaktycznych

Projekt Nr 0530/4/2007

w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2007, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Nr 0530/5/2007

w/s zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Podkowy Leśnej oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych;

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami] w zw. z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych [Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ] Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Miasta Podkowy Leśnej i jej jednostek organizacyjnych – z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zwanych dalej wierzytelnościami wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.
2. Ilekroć uchwała dotyczy należnych od przedsiębiorcy wierzytelności stanowiących środki publiczne należy ją traktować jako pomoc publiczną dla przedsiębiorców, czyli przysporzenie bezpośrednio lub pośrednio przez organy udzielające pomocy korzyści finansowych określonym przedsiębiorcom i stosować przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej [Dz. U. Nr 123, poz. 1291 ze zmianami].

§ 2

Wierzytelnościami, o których mowa w § 1 są w szczególności:
a. czynsze,
b. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
c. opłaty za wodę i kanalizację,
d. opłaty z tytułu wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
e. inne, z wyłączeniem opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.

§ 3

1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
a. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie
z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego albo na zaspokojenie wierzytelności,
b. wierzytelności nieściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
c. nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
d. ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,
e. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,
f. przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze.

2. Umorzenie następuje z urzędu, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt a, b, d i f może nastąpić również na wniosek dłużnika.
3. Decyzja o umorzeniu wierzytelności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych
w ust. 1.
4. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności, w decyzji umorzeniowej oznacza się termin zapłaty pozostałej części. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.
5. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy przesłanki uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.

§ 4

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności gminnych jak również rozłożyć płatności całości lub części na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Miasta.
2. Od wierzytelności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od udzielenia ulgi do dnia upływu ustalonych terminów spłaty.
3. Jeżeli dłużnik uchybi terminowi spłaty, wierzytelność wraz z należnymi odsetkami staje się natychmiast wymagalna na dotychczasowych zasadach.

§ 5

1. Do umarzania wierzytelności uprawniony jest:
a. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza jednorazowo 25.000 złotych,
b. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Miasta właściwej do spraw budżetu, jeżeli kwota wynosi od 25.000 do 50.000 złotych,
c. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, po uzyskaniu zgody Rady Miasta, jeżeli kwota przekracza 50.000 złotych.
2. Przez kwotę wierzytelności, o której mowa w ust. 1, rozumie się wierzytelność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych wierzytelność główną wraz z odsetkami umownymi ustalone na dzień wydania decyzji.
3. Kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 6

1. Wnioski o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie należności na raty rozpatrują merytorycznie kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy referatów, przedkładając Burmistrzowi Miasta odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem i niezbędną dokumentacją.
2. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Skarbnika Miasta.

§ 7

Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty wierzytelności oraz odsetek za zwłokę następuje w formie właściwej dla stosunku prawnego, z którego wierzytelność wynika, tj.:
a. w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno – prawnym w drodze decyzji,
b. w odniesieniu do wierzytelności o charakterze cywilno – prawnym w drodze porozumienia,
c. w sytuacjach przewidzianych w § 3 ust. 1 pkt c w drodze jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza Miasta.

§ 8

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych w trybie § 3 i § 4 wg stanu na dzień 31 grudnia roku budżetowego wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie

Art. 42 i 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wskazuje państwowym jednostkom budżetowym i jednostkom samorządu terytorialnego sposób umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
Organem uprawnionym do podjęcia tego typu uchwały jest Rada Miasta.

Skarbnik Miasta
Maria Ostrowska

Projekt nr 0530/6/2007

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Miasta pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Remont ul. 1-go Maja w Podkowie Leśnej” [obecnie ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej].

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, udzielona zostanie w formie dotacji celowej
ze środków budżetu na 2007 rok, w wysokości 250.000 złotych [słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych].

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia odrębnej uchwały w sprawie pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego.
Zadanie, o którym mowa w powyższej uchwale i kwota przeznaczona na jego realizację znajdują się w budżecie Miasta Podkowy Leśnej na 2007 rok.

Skarbnik Miasta
Maria Ostrowska

Projekt Nr 0530/7/2007

Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9, art.9 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 9 lit.h) i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591) oraz art.9, art.11 i art.13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich” w Podkowie Leśnej, zwaną dalej: „Centrum”.
2. Centrum uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

§ 2

Siedziba Centrum mieści się w Podkowie Leśnej, a terenem działania jest obszar województwa mazowieckiego.

§ 3

Do zadań Centrum należy wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Miasta Podkowy Leśnej. Szczegółowy zakres działalności Centrum określa Statut.

§ 4

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej przekaże Centrum, na podstawie umowy użyczenia budynek „Pałacyk Kasyno” położony w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 posadowiony na działce będącej własnością Miasta Podkowy Leśnej (działka nr ew. 2 obr. 7 ) z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej.

§ 5

1. Działalność Centrum będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Miasta.
2. Centrum może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 6

Nadaje się Centrum Statut stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie
do projektu nr 0530/7/2007

W związku ze zbliżającym się końcem remontu Pałacyku wnosimy o przyjęcie uchwały powołującej samorządową instytucję kultury pod nazwą „Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich”, która pozwoli na rozpoczęcie działalności instytucji po zakończeniu prac remontowych w budynku

Projekt Nr 0530/8/2007

Statut Podkowiańskiego Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

§ 1

1. Podkowiańskie Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, zwane dalej Centrum, jest samorządową instytucja kultury i działa na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2. Siedzibą Centrum jest Pałacyk-Kasyno w Podkowie Leśnej, na terenie Parku Miejskiego, przy ul. Lilpopa 18, a terenem działania obszar Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, ale dla realizacji niektórych postawionych celów może poszerzać zakres oddziaływania.

3. Organizatorem dla Centrum jest Miasto Podkowa Leśna.
4. Centrum jest jednostką organizacyjną Miasta Podkowa Leśna.
5. Centrum uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
…..

§ 2

1. Podstawowym celem działalności Centrum jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.
2. Centrum upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głownie mieszkańców Miasta Podkowa Leśna, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność Centrum nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku.
3. Centrum prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:
1) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,
2) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,
6) promocje kultury Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna i lokalnych tworców kultury,
7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,
8) edukacje kulturalną i wychowanie przez sztukę,
9) sprawowanie opieki nad zabytkami,
10) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedza i sztuką,
11) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
12) rozpoznawanie i rozbudzanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
13) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionu,
4. Centrum współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

§ 3

Działalność Centrum przyczynia się do realizacji Wizji rozwoju miasta zapisanej w przyjętej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna w latach 2005-2014, w tym szczególnie w części dotyczącej zagadnień szeroko rozumianej kultury, wychowania, edukacji, wypoczynku, rekreacji oraz ochrony środowiska naturalnego i kulturowego.

§ 4

Realizacja celów, o których mowa w § 2 i 3 następuje w szczególności poprzez:
1) rozwijanie zainteresowań twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie sekcji/klubów zainteresowań i innych form aktywizacji,
2) organizowanie koncertów, seansów filmowych, spektakli, odczytów, wystaw i imprez o podobnym charakterze,
3) prowadzenie Uniwersytetu Otwartego (edukacji ustawicznej),
4) prowadzenie nauki języków obcych, szkoleń i kursów wiedzy praktycznej,
5) dokumentowanie historii miasta i szerokie upowszechnianie wiedzy o jego tradycjach,
6) prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany kulturalnej i edukacyjnej, sprzyjającej realizacji celów Centrum i promocji Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz idei miast-ogrodów,
7) aktywną współpracę z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi, szczególnie jednostkami oświaty w zakresie udziału w wychowaniu dzieci i młodzieży.

§ 5

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej w konsultacji z właściwą komisją Rady Miasta.
3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz. Regulamin konkursu ustala Burmistrz Miasta.
4. Burmistrz Miasta może powierzyć zarządzanie Centrum osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w § 1 ust. 1. Do osoby, której powierzono zarządzanie Centrum stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.
5. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
6. Dyrektor jest organem zarządzającym Centrum oraz przełożonym pracowników Centrum.
7. Dyrektor składa za Centrum oświadczenia woli oraz reprezentuje je na zewnątrz.

§ 6

1. Przy Centrum może działać Rada Programowa Centrum, zwana dalej Radą.

2. Rada jest organem doradczym Centrum.

3. Rada składa się z …… członków, powoływanych przez Radę Miasta na …… letnią kadencję, spośród osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności Centrum, w szczególności twórców, artystów oraz osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

4. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Rada opiniuje roczne programy działalności Centrum i plany działalności Centrum oraz wyraża opinię o ważniejszych zamierzeniach Centrum.

6. Rada może z własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i opinie do Dyrektora oraz organów Miasta w zakresie funkcjonowania Centrum oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

7. Dyrektor przedkłada Radzie do zaopiniowania sprawozdania, o których mowa w § 12 oraz projekt regulaminu organizacyjnego i jego zmian.

8. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów

§ 7

1. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Centrum otrzymuje z budżetu Miasta corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.
3. Centrum może uzyskać środki finansowe z:
– wpływów z własnej działalności,
– dotacji z budżetu państwa,
– wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
– spadków, zapisów i darowizn osób fizycznych i prawnych,
– innych źródeł.
4. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę.
5. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

§ 8

1. Podstawą działalności Centrum jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora, zaopiniowany przez Radę oraz zatwierdzany przez Rade Miasta.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. Centrum wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

4. Zasadnicza część działalności Centrum jest nieodpłatna dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna.

5. Centrum może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych.

§ 9

Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z działalności Centrum w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje finansowe oraz informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2-4, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

§ 10

Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora, Rady oraz działających w Centrum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 11

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Miasta, w trybie właściwym dla jego nadania.

Projekt Nr 0530/9/2007

w/s zmian w budżecie miasta

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 48.646 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane
z innych źródeł 33.735 zł
§ 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane
z innych źródeł 9.911 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.000 zł

rozdz. 85295 Pozostała działalność
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 3.000 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 48.646 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 954 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 269 zł
§ 4128 składki na Fundusz Pracy 99 zł
§ 4129 składki na Fundusz Pracy 26 zł
§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe 26.718 zł
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe 8.628 zł
§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia 5.456 zł
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia 952 zł
§ 4308 zakup usług pozostałych 508 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych 36 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 3110 świadczenia społeczne 2.000 zł

rozdz. 85295 Pozostała działalność
§ 3110 świadczenia społeczne 3.000 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 115.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 15.000 zł

rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 115.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł

rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom 700 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 14.300 zł

§ 3

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 250.000 zł

rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000 zł

II. Zwiększa się deficyt budżetu miasta w części „przychody
z tytułu innych rozliczeń krajowych” § 955 250.000 zł

Zwiększa się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 16.563.316 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 17.898.742 zł

Uzasadnienie do Uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu:
– o 5.000 zł w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji na
wypłatę zasiłków z pomocy społecznej [2.000 zł] i dofinansowaniem realizacji
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” [3.000 zł];
– o 39.646 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej na realizację projektu pn.: „Szkoła równych szans – programy rozwojowe
szkół w województwie mazowieckim”;
– o 4.000 zł w związku z dotacją ze Stowarzyszenia Europa i My na projekt pod nazwą:
Klub gier strategicznych „Graj z głową”.
Oba projekty realizowane będą w szkole samorządowej.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu:
– o 100.000 zł w § 6059 przeznaczone na realizację inwestycji pn.: „Rewitalizacja
Pałacyku-Kasyno” , a
zmniejsza się o tę samą kwotę w § 6058 z uwagi na klasyfikację wydatków pokrywanych z budżetu unii europejskiej i budżetu państwa.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu i deficyt budżetu:
– o 250.000 zł w § 6050 na realizację inwestycji pn.: „Rewitalizacja Pałacyku-Kasyno”
na wykonanie instalacji niskoprądowych teletechnicznych, a także dostosowanie
budynku Pałacyku do wymogów Sanepidu i ppoż.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu:
– o 15.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury,
zmniejszając jednocześnie w tym samym dziale [Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego] o 700 zł kwotę przeznaczoną na dotacje dla stowarzyszeń i o 14.300 zł kwotę przeznaczoną na wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną
w mieście.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna