Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miasta

Uchwała nr ........./XXXXI/2005

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2005.

Projekt
Uchwała Nr /XXXVI/2005
z dnia
Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz .1591 ,późniejszymi zmianami) w związku z art. 70 a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U .z 2003 r Nr 118 poz . 1112 , z późniejszymi zmianami ) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów , form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły ,wojewodów , ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( DZ.U. z 2002 r Nr 46 poz. 430 ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala ,co następuje :

§ 1

Ustala się na 2005 r następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli ,które będą objęte dofinansowaniem :

1) studnia uzupełniające magisterskie zgodne z wykształceniem lub potrzebami szkoły ,
2) studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami szkoły .

§ 2

1. Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w 2005 r w wysokości 50 % ponoszonych przez nauczyciela opłat ,nie więcej jednak niż 900,- zł za semestr .
2. Dofinansowanie o którym mowa w ust. 1 ,przyznawane jest na wniosek nauczyciela przez dyrektora placówki oświatowej .
3. Dyrektorzy placówek oświatowych zawierają umowy cywilno prawne z korzystającymi z dofinansowania opłat o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna i Dyrektorom placówek oświatowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

Uchwała nr......./XXXVI/2005

w sprawie ustalenia wartości jednego punktu płacowego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych w Podkowie Leśnej
Uchwała Nr /XXXVI/2005 Projekt z dnia Rady Miasta Podkowy Leśnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Na wniosek Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Podkowie Leśnej Rada Miasta zatwierdza wartość 1 punktu płacowego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, określonego w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6,00 zł. .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna nr 181 / XXXII / 2001
z dnia 23.08.2001 r.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
01 stycznia 2005 r.

Uchwała nr ......./XXXVI/2005

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół – Samorządowej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy

Uchwała Nr /XXXVI/2005 Projekt z dnia 14 kwietnia 2005 r. Rady Miasta Podkowy Leśnej
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 18a ust, 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, póz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§1

Zezwala się na gromadzenie dochodów własnych w Zespole Szkół – Samorządowej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy.

§2

1.Środki gromadzone przez szkołę wymienioną w § 1 na rachunku dochodów własnych, mogą być pozyskiwane z następujących źródeł:
1) wpłaty na żywienie dzieci w stołówce szkolnej,
– wpłaty rodziców
– wpłaty osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – na dożywianie uczniów (wychowanków),
2) wpłaty osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, przeznaczone na organizację wycieczek i wyjazdów śródrocznych („zielonych szkół),
3) organizowanie imprez dochodowych (np. zabawy, festyny, konkursy, itp.),
4) z innych wpływów , w ramach obowiązujących przepisów prawa.

§3

1. Środki gromadzone na rachunku dochodów własnych wraz z odsetkami przeznacza się na:
1) zakup artykułów żywnościowych, zakup pomocy naukowych i sprzętu szkolnego,
zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania placówki i związanych z promowaniem placówki na zewnątrz,
2) dofinansowanie prowadzonych w szkole konserwacji, remontów i inwestycji,
3) finansowanie organizacji szkolnego ruchu turystyczno-krajoznawczego oraz wyjazdów śródrocznych („zielonych szkół)
4) finansowanie zakupów na cele placówki określone przez darczyńcę przekazującego darowiznę pieniężną na rzecz placówki.

§4

Obsługę finansowo – księgową dochodów własnych wykonuje Miejski Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§6

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr........./XXXVI/2005

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwała Nr /XXXVI/2005 PROJEKT z dnia Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt . 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.. 1591 z. późn. zm.), oraz na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr 256 , poz .2572 z późn. zmianami, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala , co następuje :

§ 1

Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zameldowanych na terenie miasta, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin o którym mowa w § 1 , określa :
1. rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
2. warunki otrzymania świadczeń,
3. formy pomocy materialnej,
4. tryb i sposób przyznawania świadczeń,
5. tryb i sposób wstrzymywania i cofania świadczeń ,
6. przepisy przejściowe.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2005

Uchwała nr........./XXXVI/2005

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Podkowy Leśnej

Projekt Nr

Uchwała nr XXXVI/2005 z dnia 21 kwietnia 2005r. Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 5 a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala co następuje :

§ 1

1. Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla gminy.

2. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się z inicjatywy Rady Miasta Podkowy Leśnej, burmistrza lub co najmniej 150 mieszkańców.

3. O przeprowadzeniu konsultacji postanawia Rada Miasta w drodze uchwały.

4. Konsultacje mogą być skierowane do wszystkich mieszkańców albo
ograniczone do określonej grupy mieszkańców, zainteresowanej
rozstrzygnięciem sprawy.

5. Uchwała Rady Miasta, o której mowa w ust. 3 określa :

1) przedmiot konsultacji i terytorialny jej zakres,
2) termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji,
3) formę konsultacji.

6. Uchwałą, o której mowa w ust. 3 Rada Miasta powołuje komisję do przeprowadzenia konsultacji, ustala jej skład i zadania.

§ 2

Konsultacje mogą być przeprowadzane w szczególności w formie:
1) głosowania,
2) zbierania odpowiedzi na postawione pytania,
3) zbierania opinii do wyłożonego projektu uchwały lub innego dokumentu,
4) badania opinii publicznej.

§ 3

Konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami posiadającymi w dniu konsultacji czynne prawo wyborcze.

§ 4

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami powinno być wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej oraz w innych miejscach zamieszczania ogłoszeń na terenie objętym konsultacjami co najmniej na 7 dni przed przewidywanym terminem ich przeprowadzenia.

§ 5

Po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami, komisja, o której mowa w § 1 ust. 6, sporządza
protokół zawierający informacje o :

1) przedmiocie konsultacji,
2) liczbie mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacji,
3) wyniku konsultacji.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Burmistrz ogłosi uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content