Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miasta

Projekt uchwały nr /XXXIII/2005

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 13.757.001 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
– z tego spłata pożyczek i kredytów w wysokości 1.189.001 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 629.179 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1a,
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 37.000 zł.
3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią załącznik nr 1b.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 15.330.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 629.179 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
– wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w wysokości 66.052 zł.

§ 3

Deficyt budżetu, po uwzględnieniu zaplanowanych spłat pożyczek i kredytów, wynosi 2.762.000 zł. Żródłem pokrycia deficytu będą pożyczki i kredyty oraz przychody z innych rozliczeń (wolne środki).

§ 4

Przychody i rozchody budżetu miasta stanowią załącznik nr 3.

§ 5

Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne stanowi załącznik nr 4.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł.

§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 4.060.000 zł., zgodnie
z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wyskości 538.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
w wysokości 697.254 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Zatwierdza się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.000 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się plan wydatków na projekt współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 1.050.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości
500.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu, a także do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Projekt uchwały Nr /XXXIII/2005

w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska na budowę IX etapu sieci wodociągowej w mieście Podkowa Leśna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 113 i art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciąga się kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na kwotę 420.000 zł. (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy zł.) na budowę IX etapu sieci wodociągowej w mieście Podkowa Leśna.

§ 2

Spłata kredytu następować będzie z wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3

Wyraża się zgodę na zabezpieczenie udzielonego kredytu w formie weksla „in blanco” i pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem do kwoty zobowiązań wynikających z kredytu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr /XXXIII/2005

w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska na budowę IX etapu sieci kanalizacyjnej w mieście Podkowa Leśna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 113 i art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciąga się kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na kwotę 920.000 zł. (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy zł.) na budowę IX etapu sieci kanalizacyjnej w mieście Podkowa Leśna.

§ 2

Spłata kredytu następować będzie z wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3

Wyraża się zgodę na zabezpieczenie udzielonego kredytu w formie weksla „in blanco” i pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem do kwoty zobowiązań wynikających z kredytu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr /XXXIII/2005

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i uchwały Nr 69/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku Rady Miasta
w sprawie porozumienia dotyczącego udziału samorządów w prywatyzacji PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala,

§ 1

Wyraża się zgodę na objęcie przez Miasto Podkowę Leśną 494 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery) udziałów w PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. o łącznej wartości 121.286,88 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 88/100), gdzie cena jednego udziału wynosi 245,52 zł
(dwieście czterdzieści pięć złotych 52/100) – na zasadach określonych w projekcie umowy sprzedaży udziałów stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content