Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miasta

która odbędzie się 29 grudnia 2004 roku o godz. 18.00 w MOKu

Projekt uchwały Nr /XXXI/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej

która odbędzie się 29 grudnia 2004 roku o godz. 18.00 w MOKu

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt . 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.. 1591 z. późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 10 a ,art. 49 ust. 2, art.54 ust. 7 i art.72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt .l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r r. Nr 118, poz . 1112 z późn. zm.),
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala , co następuje :

§ 1

Ustala się regulamin zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna stanowiący załącznik do uchwały :
1. wysokość stawek dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków,
2. szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstw,
3. wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§2

Traci moc Uchwała Nr 126/XXIV/2000 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 sierpnia 2000 r

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2005 r do 31 grudnia 2005 r

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Projekt uchwały Nr /XXXI/2004 Rady MIasta Podkowy Leśnej

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 200.000 zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 200.000 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 200.000 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90.000 zł

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 12.803.533 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 13.969.673 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr /2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu:
– zwiększa się udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu
państwa o kwotę 200.000 zł, w związku z faktycznym wpływem
podatku dochodowego od osób fizycznych, przeznaczając tę kwotę na
wydatki inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w mieście.
– Na zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z budową sieci
wod-kan ma wpływ:
– zwiększenie długości wykonanej sieci o 176,19 mb,
– zwiększona od maja stawka podatku VAT na roboty związane
z odtwarzaniem nawierzchni i pracami geodezyjnymi,
– wzrost opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach powiatowych,
– podjęcie działań zmierzających do oceny możliwości poboru wody
z ujęcia oligoceńskiego.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content