Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej

Projekt Uchwała Nr /XXX/2004

z dnia 09 grudnia 2004 r.

w sprawie załatwienia skargi na działalność burmistrza miasta
Podkowy Leśnej dotyczącej sposobu powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w zw. z art. 229 pkt 3 Kpa, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uznać skargę Pani……………., wniesioną w trybie art. 227 Kpa za bezzasadną.

§ 2

Uzasadnienie w formie protokołu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, jest integralną częścią uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwała Nr /XXX/2004

z dnia 09 grudnia 2004 r.

w sprawie załatwienia skargi na działalność burmistrza miasta
Podkowy Leśnej dotyczącej podziału nieruchomości położonej w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w zw. z art. 229 pkt 3 Kpa, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uznać skargę Pani …………….., wniesioną w trybie art. 227 Kpa za bezzasadną.

§ 2

Uzasadnienie w formie protokołu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, jest integralną częścią uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwała Nr /XXX/2004

z dnia 09 grudnia 2004 r.

w sprawie załatwienia skargi na działalność burmistrza miasta
Podkowy Leśnej dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w zw. z art. 229 pkt 3 Kpa, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uznać skargę Pani……………, wniesioną w trybie art. 227 Kpa za bezzasadną.

§ 2

Uzasadnienie w formie protokołu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, jest integralną częścią uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwała Nr /XXX/2004

z dnia 09 grudnia 2004 r.

w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zlecić Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej przeprowadzenie kontroli działalności Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej w zakresie objętym skargą Pani Ewy Jaśkowiak Leszczyńskiej złożonej na dziennik biura Rady Miasta w dniu 26 października 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwała Nr ..../XXX/2004

z dnia 09 grudnia 2004 r.

w sprawie wytypowania kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Wytypować Panią/Pana …………………………………………………….
do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Mazowieckim.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwała Nr /XXX/2004

z dnia 09 grudnia 2004 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych – 3,52 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,01zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zmianami).

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 01 stycznia 2005 roku.

Projekt Uchwała Nr /XXX/2004

z dnia 09 grudnia 2004 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity: z 2002 roku Dz.U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki i grunty stanowiące własność Gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1,
b) budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
c) powierzchnie zajęte przez lokatorów na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność osób fizycznych, a w przypadku, gdy cały budynek zajęty jest przez lokatorów zwolnieniu podlega również powierzchnia gruntu.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 01 stycznia 2005 r.

Projekt Uchwała Nr /XXX/2004

z dnia 09 grudnia 2004 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z póż. zm.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 pazdzierniaka 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 roku (M.P. Nr 43, poz. 753). – Rada Miasta Podkowie Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2005 rok:

1. od samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu :

Rok produkcji:
do 1997 r . powyżej 1997 r.

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 619,00 zł. 516,00 zł
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie — 1.032,00 zł. 825,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.238,00 zł. 1.032,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Rok produkcji pojazdu:
do 1997r. włącznie powyżej 1997r.

od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.444,00 zł. 1.238,00 zł.

4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

Rok produkcji pojazdu :
do 1997 r. włącznie powyżej 1997 r.

– od 7 ton i poniżej 12 ton 1.238,00 zł. 1.032,00 zł.

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Rok produkcji pojazdu:
do 1997 r. powyżej 1997 r.

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.444,00 zł. 1.238,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.857,00 zł. 1.651,00 zł.

§ 2

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3 ,5 i 7 wyprodukowanych po styczniu 2000r. , posiadających katalizator, stawki podatku określa się w wysokości:

1. Od samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 412,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 619,00 zł.
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 825,00 zł.

2 Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12ton – 1.032,00 zł.

3 Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 825,00 zł.

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc – 1.032,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.444,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Projekt Uchwała Nr /XXX/2004

z dnia 09 grudnia 2004 r.

sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami ), art. 15 ust. 1 i art. 19 ust. 1 litera a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity : Dz.U. z 2002 roku Nr 9 , poz. 84 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej:

1. Przy sprzedaży z:
a) samochodu, przyczepy, straganu, stołu – 7,20 zł,
b) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza – 4,40 zł

§ 2

1. Opłata targowa wnoszona jest do w kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.
2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3

Zwalnia się z opłaty targowej artykuły sprzedawane przez emerytów , rencistów i osoby sprzedające własne produkty rolne.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2005 r.

Projekt Uchwała Nr /XXX/2004

z dnia 09 grudnia 2004

w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) uchwala, co następuje:

§ 1

Stawkę roczną podatku od posiadania psów w wysokości 39,00 zł od jednego psa.

§ 2

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku- w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3

Podatek płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.

§ 4

Zwolnieniu z podatku od posiadania psów podlega posiadanie psów przez właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych gruntów położonych na terenie miasta Podkowa Leśna.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2005 r.

Projekt Uchwała Nr /XXX/2004

z dnia 09 grudnia 2004 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18, art. 19 pkt 1 litera d i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę opłaty administracyjnej w wysokości 199,50 zł za wydanie wypisu ze „Studium Miasta Podkowy Leśnej”.

§ 2

Opłata administracyjna płatna jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego za pokwitowaniem, z chwilą złożenia podania o dokonanie czynności administracyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.

Projekt uchwała Nr /XXX/2004

z dnia 09 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
w związku z art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 65.381 zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 50.000 zł

w dziale 758 Różne rozliczenia
rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.
§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin 6.386 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.
emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7.820 zł

rozdz. 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 175 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92116 Biblioteki
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 1.000 zł

II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu 138.036 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.
emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 35.636 zł
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.000 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 1.400 zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn
oraz podatków i opłat lokalnych
§ 0360 podatek od spadków i darowizn 100.000 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 176.581 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 4260 zakup energii 10.000 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4300 zakup usług pozostałych 50.000 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.000 zł

rozdz. 80104 Przedszkola
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23.000 zł

rozdz. 80110 Gimnazja
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 16.500 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4.300 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 400 zł

rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 4300 zakup usług pozostałych 6.386 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.
emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego
§ 3110 świadczenia społeczne 7.820 zł

rozdz. 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 175 zł
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4300 zakup usług pozostałych 30.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92116 Biblioteki
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 1.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 506.762 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000 zł

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300 zakup usług pozostałych 40.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 320.000 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.
emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego
§ 3110 świadczenia społeczne 35.636 zł

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
§ 3110 świadczenia społeczne 2.400 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85401 Świetlice szkolne
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 16.500 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4.300 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 400 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
§ 6650 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 27.526 zł

§ 3

I. Zmniejsza się rozchody budżetu przeznaczone na spłatę
raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie 100.000 zł

II. Zwiększa się rozchody budżetu przeznaczone na spłatę
kredytu zaciągniętego w BOŚ w Warszawie 270.000 zł

III. Zmniejsza się wysokość kredytu zaciągniętego w WFOŚiGW
w Warszawie i deficyt budżetu o kwotę 87.526 zł

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 12.603.533 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 13.501.007 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr /2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 09 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu:
– o kwotę 7.995 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego
z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
– o kwotę 1.000 zł na podstawie decyzji Ministra Kultury z przezna-
czeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
– o kwotę 6.386 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z przezna-
czeniem na zwrot wydatków poniesionych przez inne j.s.t. w związku
z dziećmi zameldowanymi w Podkowie Leśnej, a uczęszczającymi
do przedszkoli (klas „O”) w innych gminach,
– zwiększa się udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu
państwa o kwotę 50.000 zł, w związku z faktycznym wpływem podatku dochodowego od osób prawnych, przeznaczając tę kwotę na zwiększone wydatki: 10.000 zł – zakup energii do Stacji Uzdatniania Wody,
10.000 zł – zakup materiałów związanych z remontem
budynku przy ul. Parkowej,
30.000 zł – zakup energii do oświetlenia ulic.

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu:
– o kwotę 38.036 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego
w związku z nadwyżką środków na realizację świadczeń rodzinnych
i wypłatę zasiłków obligatoryjnych i okresowych,
– o kwotę 100.000 zł w związku ze zmniejszonym wpływem podatku
od spadków i darowizn, zmnieszając jednocześnie o tę kwotę rozchody budżetu miasta, w związku z zawieszeniem przez WFOŚiGW płatności
dwóch rat pożyczki do czasu ponownego rozpatrzenia wniosku o jej umorzenie tj. do połowy 2005 r.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu:
– przeznaczone na remont budynku przy ul. Warszawskiej w związku
z brakiem decyzji Wojewody o przekazaniu tego budynku na własność
gminy w kwocie 60.000 zł. ,
– przeznaczone na udział w modernizacji oczyszczalni ścieków w Grodzisku Maz. w kwocie 27.526 zł.,
– o powyższą kwotę tj. 87.526 zł. zmniejsza się deficyt budżetu,

– zmniejsza się również wydatki inwestycyjne na Pałacyk w kwocie
320.000 zł., przeznaczając: 50.000 zł na zimowe utrzymanie dróg
i 270.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w BOŚ na budowę sieci
kanalizacyjnej w mieście, zwiększając tym samym zdolność kredytową
gminy w przyszłym roku.

Przenosi się planowane wydatki budżetu:
– zmniejsza się wydatki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i
nieruchomościami” przeznaczone na operaty szacunkowe w kwocie
40.000 zł.
– a zwiększa się je w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeznaczając
17.000 zł. na wydatki inwestycyjne w szkole (wymiana instalacji wodo-
ciągowej) , a 23.000 zł. na wydatki inwestycyjne w przedszkolu (zakup
i częściowy montaż nowych podłóg);

– zmniejsza się wydatki w kwocie 21.200 zł. na wypłatę wynagrodzeń
dla nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej (zaistniała taka możli-
wość, w związku z połączeniem etatu w świetlicy i etatu w szkole) ,
– a zwiększa się je w kwocie 21.200 zł. na wypłatę odpraw emerytalnych
dla nauczycieli pracujących w gimnazjum, którzy wcześniej nie
zgłaszali swego odejścia na emeryturę.

W związku z tym, iż wysokość pożyczek uzyskanych w WFOŚiGW jest niższa o kwotę 87.526 zł, na wydatki inwestycyjne związane z budową sieci wod-kan w mieście przeznaczono taką kwotę ze środków własnych gminy.

Projekt Uchwała Nr /XXX/2004

z dnia 09 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 pkt 1, art. 20 ust. 2 i 3 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 264 ze zmianami) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej ustala się następująco:
1. wynagrodzenie zasadnicze według kategorii zaszeregowania grupy XX
w wysokości – ………….. zł.,
2. dodatek funkcyjny według stawki 8 w kwocie, tj. …………..zł.,
3. dodatek specjalny liczony łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości ……… % miesięcznie.
4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynikającej z dokumentów pracowniczych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 3

Traci moc uchwała nr 58/XV/2003 rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 08 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 20 listopada 2004 r.

Uzasadnienie do projektu nr…………uchwały
w sprawie ustalenia wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Ustalenie wysokości uposażenia burmistrza jest wyłączną kompetencją rady gminy. Wysokość wynagrodzenia burmistrza od 1 stycznia 2004 r. określona jest
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 2 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 47, poz. 448).
Wynagrodzenie burmistrza składa się obligatoryjnie z:
– wynagrodzenia zasadniczego
– dodatku funkcyjnego
– dodatku specjalnego
– oraz dodatku za wysługę lat.

Wynagrodzenie zasadnicze burmistrza w gminie do 15 tysięcy mieszkańców może wynosić do 4.430 zł. Przysługujący dodatek funkcyjny do 1.490 zł. Dodatek specjalny przyznawany jest w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nie przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje za poprzednie zakończone okresy zatrudnienia (1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok zatrudnienia).

Projekt Uchwała Nr /XXX/2004

z dnia 09 grudnia 2004 r.

w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość diet za pracę w Radzie Miasta Podkowy Leśnej
w następujących kwotach:
– dla Przewodniczącego Rady Miasta dieta miesięczna ………. zł.
– dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta dieta miesięczna ………. zł.
– dla przewodniczących stałych komisji dieta miesięczna ………. zł.
– dla pozostałych radnych dieta miesięczna ………. zł.

§ 2

W sprawach rozliczania zwrotów kosztów podróży służbowych stosuje się przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Traci moc uchwała nr 59/XV/2003 z dnia 08 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta i jej komisjach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu nr……….uchwały
w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna

Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z dn. 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć
w ciągu miesiąca 150% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W 2004 roku kwota bazowa wynosi dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 1.651,67 zł. 150% tej kwoty wynosi 2.477,51 zł. Radnym w gminach do 15 tys. mieszkańców przysługuje dieta miesięczna do 50% tak obliczonej stawki, czyli do 1.238,75 zł.

Podkowa Leśna, dnia 25 listopada 2004 r.

Projekt Uchwała Nr /XXX/2004

z dnia 09 grudnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.) – Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc załącznik do zarządzenia Nr 5/2/90 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 września 1990 r. stanowiącego statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1. Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 września 1990 r. Nr 27/VI/90 w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
2. art. 17 ust. 1 pkt.18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź. zmianami).

Rozdział II

Informacje o Ośrodku Pomocy Społecznej

§ 1

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną powołaną na podstawie art. 9 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zmianami) w związku z art. 17 ust. 1 pkt.18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź. zmianami).
2. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, który jest organem wykonawczym Gminy.
3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie.

§ 2

Siedziba Ośrodka mieści się w miejscowości Podkowa Leśna, a terenem działania jest teren miasta Podkowy Leśnej.

Rozdział III
Zasady finansowania

§ 3

1. Ośrodek jest jednostką budżetową, finansowaną z budżetu Gminy Podkowy Leśnej i budżetu Wojewody.
2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i materialną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 4

1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje działalnością Ośrodka i jest za nią odpowiedzialny.
2. Zadania pomocy społecznej Kierownik realizuje przy pomocy pracowników socjalnych.
3. Kierownika Ośrodka zatrudnia Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej.

§ 5

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej z upoważnienia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej zleconych gminie i zadań własnych gminy.

§ 6

W czasie nieobecności Kierownika decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie podpisuje Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej.

Rozdział V
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 7

1. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnieni są:
– specjalista pracy socjalnej,
– główny księgowy,
– kasjer.

2. Pracownicy pracują na podstawie zakresu obowiązków pracownika.

§ 8

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyższej szkoły o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie. (art. 116, ust. 1, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 64, poz. 593 z póź. zmianami).

Rozdział VI
Cele i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 9

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej jest realizatorem zadań pomocy społecznej w Gminie Podkowa Leśna.

§10

Zadania pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek:
1. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
2. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami i rozporządzeniami świadczeń z pomocy społecznej,
3. Uaktywnianie osób i rodzin w celu nauki zaspokajania ich i ich rodzin potrzeb we własnym zakresie,
4. Pomoc w formie usług opiekuńczych osobom i rodzinom wymagającym pomocy osób drugich,
5. Praca socjalna, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, jak również na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
6. Inne formy pomocy wynikające z analizy bieżących potrzeb osób i rodzin.

§ 11

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia pomocy powinna być odpowiednia do okoliczności uzasadniającej udzielenia pomocy w miarę posiadanych środków finansowych. Gmina nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokojenia jej niezbędnych potrzeb życiowych.

§ 12

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje dwojakiego rodzaju zadania w zakresie pomocy społecznej;
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
– zadania własne gminy.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
8) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniem psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkania chronionych;
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14) dożywianie dzieci;
15) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym należy:
1) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie di nich osób wymagających opieki;
4) Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
Środki na realizację i obsługę zadań zleconych zapewnia budżet Wojewody.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13

Ośrodek posiada pieczęć o treści; ”OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna
tel. 758-98-98

§ 14

Zmiany statutu Ośrodka mogą być dokonywane wyłącznie na wniosek Kierownika lub Burmistrza Miasta, po uzgodnieniu z Kierownikiem Ośrodka w drodze uchwały Rady Miasta.

Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej działa w oparciu o statut zatwierdzony przez Radę Miasta podkowy Leśnej.

§ 2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zwany dalej „Ośrodkiem” wykonuje dwojakiego rodzaju zadania w zakresie pomocy społecznej;
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, Ośrodek kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę,
– zadania własne gminy, ustalenia przekazane przez burmistrza,
– zadania wynikające z innych szczególnych ustaw.

§ 3

1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik, zatrudniony przez Burmistrza.
2. Kierownik Ośrodka odpowiada za organizację pomocy społecznej na terenie miasta Podkowa Leśna.

§ 4

Ośrodek zatrudnia;
– specjalistę pracy socjalnej,
– głównego księgowego,
– kasjera

§ 5

Do wspólnych zadań pracowników Ośrodka należy zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka jak również zapobieganie powstawaniu marginalizacji.

§ 6

Do podstawowych zadań kierownika Ośrodka należy;
– kierowanie całokształtem Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,
– prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,
– wydawanie decyzji administracyjnych przyznających lub odmawiających przyznanie pomocy,
– zapewnienie właściwej obsługi klientów,
– opracowanie planów w zakresie pomocy społecznej i sporządzanie sprawozdań z działalności Ośrodka,
– współpraca z organizacjami lokalnymi, pozarządowymi, z kościołem katolickim, związkami wyznaniowymi, fundacjami,
– analizowanie potrzeb ludności w zakresie pomocy społecznej,
– kierowanie wniosków o ustalenie niepełnosprawności i niezdolności do pracy do organów określonych odrębnymi przepisami,
– organizowanie pomocy w formie finansowej, w naturze, usługowej oraz pracy socjalnej na terenie miasta Podkowy Leśnej.

Do podstawowych zadań głównego księgowego należy;
– dekretacja dowodów księgowych,
– realizacja budżetu Ośrodka,
– przygotowywanie projektów zmian w budżecie,
– sporządzanie sprawozdań z działalności Ośrodka,
– prowadzenie obsługi księgowej,
– prowadzenie spraw płacowych pracowników,
– rozliczanie należności z Urzędem Skarbowym i z ZUS.

Do zadań pracownika socjalnego należy;
– praca socjalna,
– dokonywanie analizy i oceny zjawisk,
– udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
– udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
– współpraca z innymi specjalistami w celu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym m.in. z policją, szkołą,
– inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudna sytuację życiową,
– przestrzeganie tajemnicy zawodowej.

Da zadań kasjera należy;
– przyjmowanie gotówki do kasy na podstawie pokwitowań wystawionych w kwitariuszach K-103,
– odprowadzanie gotówki do banku z tytułu przyjętych wpłat,
– podejmowanie gotówki z banku na podstawie czeków gotówkowych,
– sporządzanie raportów kasowych,
– przechowywanie gotówki w kasie w wysokości dopuszczalnej na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 7

1. Wykazy obowiązków oraz odpowiedzialności poszczególnych pracowników Ośrodka zawierają zakresy czynności pracowników.
2. Sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników regulują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i kodeks pracy.

U Z A S A D N I E N I E

Ostatni Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej został zatwierdzony zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 5/2/90 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 września 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej. W między czasie zostały wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym m.in. dotyczących organów gminy tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta (art. 11a), oraz nowych kompetencji tych organów. Ponadto z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o pomocy społecznej /Dz. U. 64, poz. 593 z póź. zmianami/, która nakłada na gminę nowe zadania i obowiązki.

Projekt Uchwała Nr /XXX/2004

z dnia 09 grudnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.),
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu na lat ……, lokalu użytkowego o powierzchni 90,0 m2, w budynku wolnostojącym położonym przy
ul. 1-go Maja 3 w Podkowie Leśnej, na działce numer ewidencyjny 38
w obrębie 11, dla której prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim w Księga Wieczysta Nr 24716.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 31.10.2004 r. wygasła umowa najmu lokalu użytkowego przy
ul. 1-go Maja 3 w Podkowie Leśnej (Apteka). Planujemy wynajęcie lokalu na cele usługowo-handlowe w trybie konkursu dwustopniowego. Zgoda Rady Miasta na zawarcie umowy najmu na okres powyżej trzech lat umożliwi wyłonienie korzystniejszej oferty a także zapewni stabilność transakcji zarówno ze strony gminy jak i przyszłego kontrahenta.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content