Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miasta

zaplanowaną na 20 lutego 2004 r.

Projekt uchwały nr 1

Uchwała ………………… /2004 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia …………………………. 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Miasta Podkowy Leśnej w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Tracą moc uchwały:
1. Nr 126/XXV/1997 z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna,
2. Nr 12/III/98 z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie zmiany w regulaminie Rady Miasta, będącym załącznikiem nr 3 do Statutu Miasta Podkowa Leśna,
3. Nr 42/IX/99 z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna dotyczących wpisania jednostek organizacyjnych miasta,
4. Nr 183/XXXII/2001 z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do projektu uchwały – Projekt Statutu Miasta Podkowy Leśnej z załącznikami

Projekt uchwały nr 2

w sprawie zmiany uchwały Nr 57/XV/2003 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8. 12.2003 roku dotyczącej określenia wysokości opłaty administra-cyjnej na 2004 rok

Projekt nr 2
Uchwała Nr……………/2004
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia……………….. 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 57/XV/2003 Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 8. 12.2003 roku dotyczącej określenia wysokości opłaty administra-cyjnej na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-nami), art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz na podstawie art. 18, art. 19 pkt 1 litera d i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) oraz art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogła-szaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

Rozszerza się zapis § 1 uchwały Nr 57/XV/2003 Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 08.12.2003 r. o pkt 3 w następującym brzmieniu:
„3. wydanie wypisu ze „ Studium Miasta Podkowa Leśna” w wysokości –
193,31 zł.”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienni-ku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Projekt uchwały nr 3

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta Podkowy Leśnej do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza

Projekt nr 3

Uchwała Nr ……/2004
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia ………. 2004 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta Podkowy Leśnej do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę przystąpienia Miasta Podkowy Leśnej do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do podjęcia czynności związanych
z przystąpieniem Miasta Podkowy Leśnej do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Celem Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza jest wzmocnienie pozycji gmin – członków wobec podmiotów zewnętrznych, w tym władz wojewódzkich i państwowych oraz instytucji Unii Europejskiej.
Przystąpienie Miasta Podkowy Leśnej do Stowarzyszenia umożliwi nawiązanie kontaktów oraz współpracę międzynarodową, w szczególności z regionem Lazio we Włoszech. Celem działań będzie pozyskiwanie inwestorów tak dla miasta, jak i dla firm działających na jego terenie, a także współpraca w zakresie edukacji, sportu, turystyki i ekologii.
Stowarzyszenie zamierza opracować listę projektów o zasięgi ponadgminnym kwalifikujących się do sfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.
Wstępny plan działań Stowarzyszenia zakłada również m.in. organizację Misji Samorządowo-Biznesowej do Brukseli celem bezpośredniego kontaktu z pracownikami dyrektoriatów Komisji odpowiedzialnych za finansowanie programów unijnych w krajach członkowskich.

Projekt uchwały nr 4

w sprawie porozumienia dotyczącego udziału samorządów w prywatyzacji PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Projekt nr 4

Uchwała Nr ……/2004
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia ………. 2004 r.

w sprawie porozumienia dotyczącego udziału samorządów w prywatyzacji PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789 ze zmianami), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Akceptuje przystąpienie Miasta Podkowa Leśna do porozumienia
w sprawie udziału samorządów w prywatyzacji PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., którego treść zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie porozumienia dotyczącego udziału samorządów w prywatyzacji PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

W związku z toczącym się procesem przekształceń strukturalnych i własnościowych PKP WKD Sp. z o.o. oraz wobec ogłoszenia w dniu 8 grudnia 2003 r. przez PKP S.A. publicznego zaproszenia do rokowań w sprawie sprzedaży udziałów WKD, przedstawiciele władz wykonawczych samorządów leżących wzdłuż trasy kolejki stwierdzili, że są zainteresowani bezpośrednim i aktywnym udziałem w procesie komunalizacji WKD. Na spotkaniu w Podkowie Leśnej w dniu 20 stycznia 2004 r. przyjęto tekst porozumienia w tej sprawie. Dalsze działania w tym zakresie wymagają akceptacji organów uchwałodawczych.

Projekt uchwały nr 5

w sprawie zmiany uchwały nr 36/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. dotyczącej założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniej Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna

Projekt nr 5
Uchwała Nr ……………….. 2004
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia ……………………….. 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 36/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. dotyczącej założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniej Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się zapis § 2 uchwały nr 36/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. dotyczącej założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniej Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna w następujący sposób:
– zamiast słów: „w terminie sześciu miesięcy”
– wpisuje się słowa: „w terminie dziewięciu miesięcy „.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Przedłożony projekt uchwały dotyczący zmiany terminu przygotowania Strategii Rozwoju Miasta jest podyktowany koniecznością skorelowania go z raportem o stanie miasta, który jest w końcowej fazie przygotowania.

Projekt uchwały nr 6

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej

Projekt Nr 6
Uchwała Nr ………/2004
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia ………………… 2004 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
PodkowayLeśnej

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Pan/Pani ………………………………..
został/a wybrany/a Przewodniczącym/cą Rady Miasta Podkowy Leśnej
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content