Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miasta

która odbędzie się dnia 29 grudnia 2005 roku

Uchwała nr.../XLVII/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm.)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zmniejsza się planowane dochody budżetu 420.000 zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0310 podatek od nieruchomości 70.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 6339 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 350.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 420.000 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170.000 zł
(budowa sieci wodociągowej)

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000 zł
(budowa sieci kanalizacyjnej)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.050.165 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 14.044.664 zł

Uchwała nr .../XLVII/2005

sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt załącznik

Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

Jednym z długookresowych celów strategicznych Miasta Podkowy Leśnej jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców, rozumianego jako umacnianie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i pomocniczej roli samorządu wobec działań społecznych, wzmacnianie demokracji lokalnej w modelu partycypacyjnym, budowanie zaangażowania i integracji społecznej, wytworzenie poczucia tożsamości i tradycji miejsca, wykształcenie sprawnego systemu komunikacji społecznej, umacnianie więzi sąsiedzkich, życia towarzyskiego i kulturalnego, a także zapewnienie wysokiej jakości usług z zakresu edukacji podstawowej i ponadpodstawowej, kształcenia ustawicznego dorosłych, wychowania dzieci i młodzieży, usług kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, zdrowotno-opiekuńczych.

Rozdział 1

Cele programu

Celem wprowadzenia Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 jest:
1. tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Podkowy Leśnej, ich udziału w tworzeniu wizerunku miasta i rozwiązywaniu lokalnych problemów;
2. realizacja Strategii Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej.

Rozdział 2

Przedmiot współpracy

Przedmiotem współpracy władz Miasta Podkowy Leśnej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1. realizacja zadań gminy określonych w obowiązujących przepisach,
2. podwyższanie efektywności działań (usług) kierowanych do mieszkańców miasta,
3. rozwiązywanie ważnych problemów związanych z zarządzaniem miastem, w tym problemów społecznych, m.in. poprzez określanie potrzeb mieszkańców i sposobu ich zaspakajania.
4. wspólna promocja miasta i organizacji społecznych działających na jego terenie.

Rozdział 3

Podmioty programu współpracy

Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych i ich kół terenowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami, prowadzących swoją działalność na terenie Miasta Podkowy Leśnej na rzecz jego mieszkańców (bez względu na ich siedzibę).

Rozdział 4
Formy współpracy

1. wzajemne informowanie się o możliwości pozyskania zewnętrznych środków na działalność własną oraz wspólną organizacji i miasta, w tym również ze środków zagranicznych lub w zakresie współpracy międzynarodowej, oraz współpraca w pozyskaniu środków ze źródeł innych niż budżet miasta.
2. wzajemna promocja organizacji społecznych oraz miasta.
3. użyczanie oraz wynajmowanie lokali i budynków na działalność statutową podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Podkowy Leśnej.
4. wzajemne konsultacje w sprawach ważnych dla miasta i mieszkańców w tym powoływanie mieszanych zespołów konsultacyjno-doradczych złożonych z przedstawicieli organizacji i miasta.
5. realizacja wspólnych przedsięwzięć z organizacjami, w ramach których miasto i organizacje dzielą się zadaniami.
6. zlecanie realizacji zadań publicznych w drodze konkursu ofert, poprzez powierzanie lub wspieranie zadań wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą i przepisami wykonawczymi.
7. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z miastem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł.
8. informowanie o szkoleniach, konferencjach dotyczących organizacji pozarządowych.
9. umożliwienie prezentacji organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta i tablicy ogłoszeniowej w urzędzie.

Rozdział 5
Stała forma konsultacji i monitorowania współpracy

1. ze strony urzędu Burmistrz Miasta powoła pracownika koordynującego współpracę z organizacjami pozarządowymi
2. Burmistrz Miasta powoła stały zespół konsultacyjno-doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pod nazwą Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych.
3. w skład zespołu będzie wchodziło po jednej osobie z każdej z zarejestrowanych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.
4. na posiedzenia zespołu będą także zapraszani zainteresowani radni oraz mogą być zapraszani przedstawiciele aktywnych, ale nie zarejestrowanych formalnie inicjatyw społecznych.
5. celem działania Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych będzie monitorowanie realizacji rocznego programu współpracy, w tym formułowanie bieżących ocen i wniosków dotyczących współpracy Miasta i organizacji pozarządowych.
6. zespół będzie się spotykał nie rzadziej niż dwa razy w roku.

UZASADNIENIE

„ Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 ” stwarza możliwość wypracowania płaszczyzny wspólnych działań miasta i organizacji, kontynuuje wieloletnią tradycję wspierania działań społecznych w Podkowie Leśnej ( autosacrum, rowerosacrum, koncerty, akcje społeczne) oraz bazuje na jej doświadczeniach.

Program realizuje założenia i zapisy Strategii Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, określone wcześniej w Planie Rozwoju Lokalnego ( Uchwała Rady Miasta z dnia 16.09.04 r.) a także zapisu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która w art. 5 ust 1 mówi o czterech przykładowych formach współpracy, które zostały zaadaptowane do celów Programu.

W stosunku do zeszłorocznego programu rozszerzono Rozdział IV o formy już realizowane na terenie miasta oraz dodano Rozdział V, którego treść wynika ze standardów związanych z realizacją zadań wynikających z Programu „Przejrzysta Polska”.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content