Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Miasta

która odbędzie się dnia 15 grudnia 2005 roku

Uchwała nr......../XLVI/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta

Projekt nr 1

UCHWAŁA Nr /XLVI/2005 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 56.000 zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 50.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6.000 zł

II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu 56.000 zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej
rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 50.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6.000 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 381.500 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 171.500 zł
(budowa sieci wodociągowej)

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210.000 zł
(budowa sieci kanalizacyjnej)

II. Zmniejsza się rozchody budżetu miasta przeznaczone na spłatę
pożyczek zaciągniętych w 2001 r. w WFOŚiGW w Warszawie
z tytułu ich umorzenia 381.500 zł

§ 3

I. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta 960.000 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280.000 zł
(budowa studni oligoceńskiej)

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310.000 zł
(budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego)

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 370.000 zł
(rewitalizacja „Pałacyku – Kasyno”)

II. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta w części „przychody
z tytułu innych rozliczeń krajowych” 960.000 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.477.556 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 14.472.055 zł

Uzasadnienie do Uchwały Nr /XLVI/2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Zwiększa się o 50.000 zł planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, zmniejszając o tę samą kwotę podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
w związku z jego wykonaniem.
Przenosi się planowane dochody w kwocie 6.000 zł pochodzące
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z § 2710 „wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących” do § 2440 „dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących …” z uwagi na złe jego zastosowanie.
Zwiększa się wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę sieci wodociągowej (171.500 zł) i kanalizacyjnej (210.000) w mieście o kwoty umorzonych pożyczek zmniejszając jednocześnie rozchody budżetu miasta przeznaczone na spłatę tych pożyczek (381.500 zł).
Zmniejsza się wydatki inwestycyjne:
– o kwotę 280.000 zł przeznaczoną na budowę studni oligoceńskiej
w związku z przedłużającymi się pracami nad ekspertyzą technologiczno-techniczną dot. uzdatniania wody;
– o kwotę 310.000 zł przeznaczoną na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w związku z zagrożeniem niedotrzymania terminu zakończenia budowy zależnego od warunków pogodowych. Mogłoby bo to w efekcie spowodować brak boiska szkolnego aż do wiosny przyszłego roku;
– o kwotę 370.000 zł przeznaczoną na rewitalizację „Pałacyku-Kasyno”
w związku z późnym rozstrzygnięciem przetargu i zmianą harmonogramu prac.

Uchwała nr.../XLVI/2005

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.

Projekt Nr…2.
UCHWAŁA NR /XLVI/2005
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych – 3,61 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,17zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zmianami).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od
01 stycznia 2006 roku.

Uchwała nr.../XLVI/2005

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

Projekt nr 3
Uchwała Nr……../XLVI/2005
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 15 grudnia 2005 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.), w związku z art. 10 ust. 1-2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2006 rok:

1. od samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu :

Rok produkcji:
do 1997 r . powyżej 1997 r.

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 619,00 zł 516,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.032,00 zł 825,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.238,00 zł 1.032,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Rok produkcji pojazdu:
do 1997r. włącznie powyżej 1997r.

od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.444,00 zł 1.238,00 zł

4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

Rok produkcji pojazdu :
do 1997 r. włącznie powyżej 1997 r.

– od 7 ton i poniżej 12 ton 1.238,00 zł 1.032,00 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Rok produkcji pojazdu:
do 1997 r. powyżej 1997 r.

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.444,00 zł 1.238,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.857,00 zł 1.651,00 zł

§ 2

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3 ,5 i 7 wyprodukowanych po styczniu
2000r. , posiadających katalizator, stawki podatku określa się w wysokości:

1. Od samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 412,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 619,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 825,00 zł

2 Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12ton – 1.032,00 zł

3 Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 825,00 zł

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc – 1.032,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.444,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Uchwała nr.../XLVI/2005

w sprawie ustalenia wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Projekt nr..4

UCHWAŁA NR /XLVI/2005
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 pkt 1, art. 20 ust. 2 i 3 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej ustala się następująco:
1. wynagrodzenie zasadnicze według kategorii zaszeregowania grupy XX
w wysokości – 4.200 zł.,
2. dodatek funkcyjny w kwocie, tj. 1.420 zł.,
3. dodatek specjalny liczony łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 35 %, 1.967 zł.
4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynikającej z dokumentów pracowniczych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 3

Traci moc uchwała nr 177/XXX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 grudnia 2005 r.

Uchwała nr .../XLVI/2005

w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej

Projekt Nr..5.
UCHWAŁA NR ………./XLVI/2005
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość diet za pracę w Radzie Miasta Podkowy Leśnej
w następujących kwotach:
– dla Przewodniczącego Rady Miasta dieta miesięczna 1.100 zł.
– dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta dieta miesięczna 750 zł.
– dla przewodniczących stałych komisji dieta miesięczna 650 zł.
– dla pozostałych radnych dieta miesięczna 500 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Traci moc uchwała nr 118/XXX/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr.../XLVI/2005 (wariant I)

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

PROJEKT Nr 6 (Wariant I)
Uchwała Nr …………………..
z dnia ……………………………
Rady Miasta Podkowy Leśnej

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),
art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. Nr 175
poz. 1459) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.
2. Wysokość bonifikaty, wyrażona w procentach będzie równa liczbie lat wykorzystanego przez użytkownika wieczystego prawa użytkowania wieczystego gruntu, jednak nie większa niż 50%.
3. Liczba lat wykorzystanego użytkowania wieczystego stanowić będzie różnicę między rokiem, w którym następuje przekształcenie a rokiem oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, bez rozliczania miesięcy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr.../XLVI/2005 (wariant II)

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

PROJEKT Nr 6 (Wariant II)
Uchwała Nr …………………..
z dnia ……………………………
Rady Miasta Podkowy Leśnej

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),
art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. Nr 175
poz. 1459) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie 42% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr.../XLVI/2005

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Podkowy Leśnej gruntu na cele publiczne

PROJEKT Nr 7
Uchwała Nr …………………..
z dnia ……………………………
Rady Miasta Podkowy Leśnej

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Podkowy Leśnej gruntu na cele publiczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.),. Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Miasta Podkowy Leśnej ok. 670 m2 gruntu z nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sosnowej w Podkowie Leśnej o numerze ewidencyjnym 176 w obrębie 12, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 55917, z przeznaczeniem na drogę zgodnie z rysunkiem projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr...XLVI/2005

w sprawie powołania komisji doraźnej dla opracowania procedur honorowania zasłużonych dla miasta

Projekt nr 8
Uchwała Nr /XLVI/2005
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie powołania komisji doraźnej dla opracowania
procedur honorowania zasłużonych dla miasta

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz
§ 37 ust. 1 zał. nr 3 do Statutu Miasta Podkowy Leśnej stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowy Leśnej, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że do komisji doraźnej dla opracowania procedur honorowania
zasłużonych dla miasta wybrani zostali następujący radni:

1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr.../XLVI/2005

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Projekt nr…9

Uchwała Nr /XLVI/2005
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz.. 1591 z. późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 10 a, art. 49 ust 2, art.54 ust. 7 i art. 72 ust l w związku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, póz . 1112 z późn. zm.),
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala , co następuje :

§ 1

Ustala się regulamin zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna stanowiący załącznik do uchwały:
1. wysokość stawek dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
2. szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
3. wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od l stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006 r

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załącznik do uchwały nr /XLVI/2005
Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia

REGULAMIN
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia , a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego

§ 1

Postanowienia ogólne

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:
1. wynagrodzenia zasadniczego,
2. dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4. nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela.

§ 2

Wynagrodzenie zasadnicze
1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela wynika z kwalifikacji nauczyciela i stopnia awansu zawodowego nauczyciela ustalonego na podstawie oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionej kopii i realizowanego obowiązkowego wymiaru godzin.
2. Jako wynagrodzenie zasadnicze przyjmuje się minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które są określone w drodze rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.
3. Stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela może być w zależności od osiąganych wyników pracy podwyższana nie więcej jednak niż o 20%, a dla dyrektora o 50%. Podwyższone wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli w ramach przyznawanych szkole środków na wynagrodzenia przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Burmistrz.
4. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze zajęć otrzymują wynagrodzenie proporcjonalnie do realizowanego wymiaru czasu pracy.

§ 3

Dodatki motywacyjne

1. Przy ustalaniu dla nauczyciela dodatku motywacyjnego należy brać pod uwagę
w szczególności :
a) posiadaną aktualną ocenę,
b) uzyskiwanie znaczących osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych tj.
– posiadane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce ,
– osiąganie dobrych efektów kształcenia i wychowania ,
– umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
– działanie na rzecz uczniów potrzebujących opieki,
– dobre rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów ,
c ) jakość świadczonej pracy, w tym :
– systematyczne i efektywne przygotowywanie się do zajęć,
– prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej w tym pedagogicznej,
– wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
– dbałość o estetykę pomieszczeń szkolnych ,pomocy dydaktycznych i innych urządzeń szkolnych,
– przestrzeganie dyscypliny pracy i przepisów bhp ,
– pełnienie dyżurów w wyznaczonych miejscach,
d ) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć o których mowa w art..42 ust 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela w szczególności :
– aktywny udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
– opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami działającymi w szkole,
– prowadzenie lekcji koleżeńskich,
– udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
2. Wysokość środków finansowych w szkole(placówce) na dodatki motywacyjne wynosi średnio 5 % wygrodzenia zasadniczego nauczycieli .
3. Dodatek motywacyjny w każdej placówce przyznawany jest 2 razy w roku :
po zakończeniu pierwszego semestru i po zakończeniu roku szkolnego.
Dodatek motywacyjny wypłacany jest z dołu po zakończeniu w/w okresu .
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela w granicach posiadanych środków finansowych przyznaje dyrektor szkoły , a dla dyrektora szkoły Burmistrz.

§ 4

Dodatek funkcyjny
l. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny określony w poniższej tabeli :

Stanowisko kierownicze Miesięcznie %
wynagrodzenia zasadniczego
Przedszkola :
a) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie
b) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie
do 20 %

do 50 %
Szkoły (zespoły szkół) :
a) dyrektor szkoły liczącej :
– do 8 oddziałów
– 9 do 16 oddziałów
– 17 i więcej oddziałów
b)wicedyrektor szkoły
c)kierownik świetlicy

do 30 %
do 60 %
do 80 %
do 30 %
do 20%
2. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. l powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie,
a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.
6. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
7. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu :

Pełniona funkcja Miesięcznie % średniego wynagrodzenia
stażysty o którym mowa w art.30 ust 3 KN
wychowawca klasy i oddziału przedszkolnego do 5 %
opiekun stażu do 5 %
doradca metodyczny do 20 %

8. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek określonych
w regulaminie w ramach przyznanych na ten cel środków, uwzględniając wielkość i złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji oraz jakość pracy związanej z pełnionym stanowiskiem kierowniczym ustala , dla dyrektora Burmistrz dla wicedyrektora i innych osób zajmujący stanowiska kierownicze lub pełniących funkcje przyznaje dyrektor szkoły.
9. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 5

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2 . Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa
w ust. l , uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
2a.Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw płaci się jak godziny
ponadwymiarowe.
3 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
– zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
– wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,
– chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień – traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
4 Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą
w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub – gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
5 Za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach zielonych (białych) szkół – jak za 10 godzin ponadwymiarowych za każdy tydzień .
6 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 6

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć
w szkole położonej na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tysięcy mieszkańców przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zgodnie z art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela. Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest od liczby członków rodziny.
2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. l zalicza się nauczyciela oraz wspólnie
z nim zamieszkujących : współmałżonka oraz dzieci do czasu ukończenia szkoły
i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
4. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.
5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego.
7. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły (przedszkola), a dyrektorowi – organ prowadzący szkołę
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
– nie świadczenia pracy, za które przysługują wynagrodzenia,
– pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
– odbywania zasadniczej służby wojskowej; przeszkolenia wojskowego, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
– korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
9. Wysokość dodatku liczona jest wg procentowego średniego wynagrodzenia
nauczyciela stażysty określonego w ustawie Karta Nauczyciela wg członków rodziny nauczyciela:
– 1 osoba 4 %
– 2 osoby 5 %
– 3 osoby 6 %
– 4 osoby i więcej 7 %

Wysokość dodatku zaokrąglamy do pełnych złotych w ten sposób, że do 0,50 zł. liczymy
w dół, a co najmniej 0,50 zł. liczymy w górę.
10.Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest z dołu.

§ 7

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
1. Zgodnie z art. 49 ust. l pkt l co najmniej 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń przeznacza się na nagrody organu prowadzącego i dyrektora.
2. Podział środków na nagrody wg zasad :
– 20%funduszu na nagrody przyznawane przez Burmistrza dyrektorom i nauczycielom,
– 80 % funduszu na nagrody przyznawane nauczycielom i wicedyrektorom przez
dyrektorów szkół i zespołów szkół.
3. Wysokość nagrody organu prowadzącego dla dyrektora i nauczycieli nie mniej niż 60%
wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela .
4 Wysokość nagrody dyrektora nie może być niższa niż 40% wynagrodzenia zasadniczego
danego nauczyciela.
5 Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane z okazji :
– Dnia Edukacji Narodowej,
– ważnych wydarzeń w życiu szkoły,
– zakończenia roku szkolnego.
6 Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznawane nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
7 Przy przyznawaniu nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę w szczególności :
– aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli,
– organizowanie imprez szkolnych. międzyszkolnych i wycieczek,
– prowadzenie zespołów przedmiotowych,
– osiąganie wysokich efektów kształcenia i wychowania,
– przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych ,artystycznych i zawodów sportowych,
– stosowanie w pracy nowoczesnych metod nauczania(wprowadzanie innowacji, wdrażanie nowych programów, opracowywanie programów autorskich) ,
– realizacja działań na rzecz podwyższania jakości szkoły.
8 Przy przyznawaniu dyrektorom szkół nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę w szczególności :
– współpracę z organem prowadzącym, solidne i terminowe wykonywanie zadań ,
– umiejętności organizacyjne,
– dbałość o wysoki poziom nauczania ,
– wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym,
– kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole ,
– realizacja działań na rzecz podwyższania jakości szkoły.
9 Wnioski o nagrodę Burmistrza mogą składać:
– rada pedagogiczna,
– rada rodziców (lub inna reprezentacja rodziców),
– dyrektor szkoły,
10 Nauczyciel któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom którego odpis umieszcza się w jego aktach osobowych.

§ 8

Postanowienia końcowe.

1. Przepisy Karty Nauczyciela oraz właściwe przepisy prawne określają wysokość oraz
zasady wypłacania nauczycielom :

– dodatków za wysługę lat oraz za warunki pracy,
– nagród jubileuszowych,
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
– świadczenia urlopowego,
– dodatku za pracę w porze nocnej,
– zasiłku na zagospodarowanie,
– odpraw z tytułu rozwiązywania stosunku pracy,
– odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę,
– dodatek dla nauczycieli zatrudnionych w mieście do5tys.mieszkańców,
– odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
– środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
2. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się środki finansowe
w wysokości 0,5 % planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na pomoc zdrowotną.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Miasta z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006 r

Uchwała nr .../XLVI/2005

w sprawie procedur finansowych

Projekt nr 10

UCHWAŁA NR /XLVI/2005
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie procedur finansowych

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 135 i 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć procedury uchwalania budżetu miasta określone w załączniku Nr 1 – stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2

Przyjąć procedury rozpatrywania sprawozdań z wykonania budżetu miasta określone w załączniku Nr 2 – stanowiącym integralną część uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 51/XII/99 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie procedur finansowych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr /XLVI/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r.

Procedury uchwalania budżetu

§ 1

Projekt uchwały budżetowej opracowuje Burmistrz Miasta na podstawie:
1. ustaleń Rady Miasta o charakterze programowym,
2. prognozowanych kwot dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji ogólnej
z budżetu państwa oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. prognozy cen w roku budżetowym,
4. przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok
budżetowy,
5. wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy,
6. planów finansowych składanych przez kierowników jednostek
organizacyjnych miasta,
7. wniosków składanych przez poszczególne komisje Rady Miasta, radnych
oraz organizacje społeczne.

Plany finansowe oraz wnioski należy składać Burmistrzowi Miasta w terminie
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 2

1.Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie
mienia komunalnego Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2.Przewodniczący Rady Miasta przesyła projekt uchwały budżetowej wraz
z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady Miasta
do dnia 18 listopada.

3. Komisje Rady Miasta formułują na piśmie opinie o tym projekcie do dnia
30 listopada. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do uchwały budżetowej nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego
w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez komisję źródła jego finansowania.

4. Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej przez Komisję Budżetu, Finansów i Inwestycji.
5. Na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, na którym opiniowany jest projekt uchwały budżetowej, uczestniczą przewodniczący pozostałych komisji lub ich zastępcy.

§ 3

1. Rada Miasta uchwala uchwałę budżetową do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. W przypadku nie uchwalenia uchwały budżetowej przez Radę Miasta do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, przedstawiony przez Burmistrza Miasta projekt uchwały budżetowej stanowi podstawę gospodarki finansowej, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku budżetowego.

§ 4

I. Uchwała budżetowa miasta określa:

1. prognozowane dochody miasta według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji
budżetowej,
2.wydatki budżetu miasta w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji
budżetowej, z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
– wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
– dotacji,
– wydatków na obsługę długu miasta,
– wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto,
b) wydatków majątkowych;
3. źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu miasta;
4. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie poszczególnych programów;
5. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej;
6. plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw
pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych;
7. plany przychodów i wydatków funduszy celowych;
8. upoważnienie dla Burmistrza Miasta do zaciągania długu oraz do spłat
zobowiązań miasta;
9. zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;
10.dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych miastu ustawami;
11.dotacje;
12.dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
13.planowane zadłużenie miasta na koniec roku budżetowego.

II. Uchwała budżetowa miasta może zawierać:

1. upoważnienie dla Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz
emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego deficytu miasta;
2. upoważnienie dla Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie w
zakresie określonym w art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
3. inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu miasta.

III. W uchwale budżetowej miasta określa się także:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

IV. Objaśnienia do uchwały budżetowej miasta obejmują:

1. omówienie planu dochodów z poszczególnych źródeł;
2. omówienie planu wydatków:
– na zadania własne o charakterze obligatoryjnym,
– na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
– na zadania wynikające z zawartych porozumień,
– na zadania inwestycyjne,
– na dotacje dla podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi miasta.

V. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1. dane dotyczące przysługujących miastu praw własności;
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności
o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,
wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu;
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym
w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych
praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia
komunalnego.

§ 5

Przy sporządzaniu porządku obrad sesji Rady Miasta, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej, powinny być uwzględnione następujące punkty:

1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2. przedstawienie opinii komisji stałych, w tym opinii Komisji Budżetu, Finansów
i Inwestycji oraz wniosków radnych,
3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
4. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 6

Do zmian w budżecie, dokonywanych w trakcie roku budżetowego, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej uchwały z tym, że wymagane są tylko opinie tych komisji, których zakresu działania dotyczą proponowane zmiany oraz opinia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr /XLVI/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r.

Procedury rozpatrywania
sprawozdań z wykonania budżetu

Rozdział I

Procedury rozpatrywania sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu miasta

§ 1

1.Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w terminie do dnia
31 marca następnego roku.

2.Przewodniczący Rady Miasta niezwłocznie przekazuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

3.Komisja Rewizyjna opiniuje sprawozdanie w terminie do dnia 07 kwietnia, formułuje na piśmie opinię z wykonaniu budżetu i przekazuje Przewodniczącemu Rady Miasta wniosek o udzielenie, bądź nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

4.Przewodniczący Rady Miasta w terminie do dnia 08 kwietnia przesyła wniosek Komisji Rewizyjnej do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

5.Rada Miasta w terminie do dnia 30 kwietnia rozpatruje sprawozdanie
z wykonania budżetu i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje:
1. plan dochodów i wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia roku budżetowego;
2. wykonanie planu dochodów wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej;

3. wykonanie planu wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:
a) wydatków majątkowych,
b) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
– wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
– udzielonych dotacji;
4. przychody i rozchody budżetu miasta z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów;
5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto;
6. realizację planów finansowych gospodarki pozabudżetowej;
7. wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych
i wydatków nimi sfinansowanych.

§ 3

Sesja Rady Miasta, na której rozpatrywane jest sprawozdanie z wykonania budżetu, uwzględnia następujące punkty programu:
1. przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu;
2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu;
3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wykonania
budżetu;
4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta;
5. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miasta projektu uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu;
6. dyskusję i głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Rozdział II

Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu za I. półrocze

§ 4

1.Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I. półrocze w terminie do dnia
31 sierpnia.

2.Przewodniczący Rady Miasta przekazuje informację o przebiegu wykonania budżetu za I. półrocze stałym komisjom Rady Miasta.

§ 5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I. półrocze obejmuje:
1. plan i wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej;
2. plan i wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:
a) wydatków majątkowych,
b) wydatków bieżących, w tym:
– wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
– udzielonych dotacji;
4. przychody i rozchody budżetu miasta z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów.

Uchwała nr.../XLVI/2005

w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Radnego Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej

Projekt nr 11
UCHWAŁA NR /XLVI//2005
RADY MIASTA W PODKOWIE LEŚNEJ
z dnia 15 grudnia 2005r.

w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Radnego Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej na wniosek Komisji doraźnej dla opracowania kodeksu etyki radnego, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Kodeks Etyki Radnego Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content