Projekty uchwał na XLIX sesje Rady Miasta Podkowy Leśnej

która odbędzie się dnia 30 marca 2006 roku w MOKu

Projekt nr 1

UCHWAŁA Nr /XLIX/2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 734.184 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170.000 zł
(budowa sieci wodociągowej)

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy
§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego 130.000 zł

rozdz. 60016 Drogi gminne
§ 4270 zakup usług remontowych 50.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80104 Przedszkola
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000 zł

w dziele 851 Ochrona zdrowia
rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 8.000 zł

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 7.684 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210.000 zł
(budowa sieci kanalizacyjnej)

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 25.000 zł

rozdz. 92116 Biblioteki
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 10.000 zł

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000 zł

II. Zwiększa się deficyt budżetu miasta w części „przychody
z tytułu innych rozliczeń krajowych” § 955 734.184 zł

Zwiększony deficyt będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 16.000.000 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 17.370.184 zł

Uzasadnienie do Uchwały Nr /XLIX/2006
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Zwiększa się planowane wydatki budżetu:
– na budowę sieci wodociągowej w mieście o kwotę 170.000 zł
– i na budowę sieci kanalizacyjnej o kwotę 210.000 zł w związku
z umorzeniem pożyczek zaciągniętych na te cele w ubiegłych latach;
– o kwotę 130.000 zł na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego
(kolejka WKD);
– o kwotę 50.000 zł na remonty dróg;
– o kwotę 35.000 zł na położenie nowej wykładziny podłogowej
w budynku przedszkola, spełniającej wymogi atestów przeciwpożarowych
i higienicznych;
– o kwotę 24.184 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii (są to środki niewykorzystane na te cele w 2005 r.);
– o kwotę 50.000 zł na zakup energooszczędnych opraw oświetleniowych
do oświetlenia miasta;
– o kwotę 25.000 zł na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w związku
z wydatkami na zmianę systemu odtwarzania dźwięku w kinie, remontu
fortepianu, organizacji artystycznych ferii zimowych i wakacji letnich
oraz wyjazdu grupy teatralnej „Druid” na Europejski Festiwal Teatrów
Młodości w Grenoble we Francji (częściowe pokrycie kosztów
transportu);
– o kwotę 10.000 zł na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
w związku z wydatkami na uruchomienie Czytelni Internetowej
w ramach programu „Ikonka”, tj. instalacja kraty w oknie balkonowym,
montaż sieci komputerowej, zakup stolików pod komputery, montaż
żaluzji i drzwi wewnętrznych, wymiana wykładziny i ogrzewanie
pomieszczenia;
– o kwotę 30.000 zł na kolejne elementy wyposażenia skate parku.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 734.184 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych.

Projekt nr 2

UCHWAŁA NR /XLIX/2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie procedur uchwalania budżetu
i rozpatrywania sprawozdań z wykonania budżetu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 179 – 184 i 197 – 199 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć procedury uchwalania budżetu miasta określone w załączniku Nr 1 – stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2

Przyjąć procedury rozpatrywania sprawozdań z wykonania budżetu miasta określone
w załączniku Nr 2 – stanowiącym integralną część uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 180/XLVI/2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie procedur finansowych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 r.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr /XLIX/2006 z dnia 30 marca 2006 r.

Procedury uchwalania budżetu

§ 1

Projekt uchwały budżetowej opracowuje Burmistrz Miasta na podstawie:

1. ustaleń Rady Miasta o charakterze programowym,
2. prognozowanych kwot dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji ogólnej
z budżetu państwa oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. prognozy cen na rok budżetowy,
4. prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy,
5. przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy,
6. wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy,
7. planów finansowych składanych przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
8. wniosków składanych przez poszczególne komisje Rady Miasta, radnych oraz organizacje
społeczne.

Plany finansowe oraz wnioski należy składać Burmistrzowi Miasta w terminie do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 2

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, prognozę łącznej kwoty długu na koniec
roku budżetowego i lata następne oraz informację o stanie mienia komunalnego Burmistrz
Miasta przedkłada Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada
roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Przewodniczący Rady Miasta przesyła projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami
informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady Miasta do dnia 18 listopada.

3. Komisje Rady Miasta formułują na piśmie opinie o tym projekcie do dnia 30 listopada.
W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do uchwały budżetowej nowego wydatku
lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez
komisję źródła jego finansowania.

4. Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania ostatecznej opinii o projekcie
uchwały budżetowej przez Komisję Budżetu, Finansów i Inwestycji do dnia 10 grudnia.

5. Na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, na którym opiniowany jest projekt
uchwały budżetowej, uczestniczą przewodniczący pozostałych komisji lub ich zastępcy.

§ 3

1. Rada Miasta uchwala uchwałę budżetową do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego
rok budżetowy.
2. W przypadku nieuchwalenia uchwały budżetowej przez Radę Miasta do końca roku
poprzedzającego rok budżetowy, przedstawiony przez Burmistrza Miasta projekt
uchwały budżetowej stanowi podstawę gospodarki finansowej, nie później jednak niż
do dnia 31 marca roku budżetowego.
3. Bez zgody Burmistrza Miasta Rada Miasta nie może wprowadzić w projekcie uchwały
budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków
i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu miasta.

§ 4

I. Uchwała budżetowa miasta określa:

1. prognozowane dochody miasta według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej,
2. wydatki budżetu miasta w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej,
z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
– wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
– dotacji,
– wydatków na obsługę długu miasta,
– wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie
z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto,
b) wydatków majątkowych;
3. źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu miasta;
4. przychody i rozchody budżetu miasta;
5. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie poszczególnych programów;
6. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej;
7. plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
i dochodów własnych jednostek budżetowych;
8. plany przychodów i wydatków funduszy celowych;
9. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu miasta;
10. upoważnienie dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
– na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych,
– z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
11. zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;
12. zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji realizowanych
przez zakłady budżetowe;
13. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych miastu ustawami;
14. dotacje inne niż określone w pkt 11 i 12, przekazywane na podstawie odrębnych
przepisów, związane z realizacją zadań miasta;
15. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

II. Uchwała budżetowa miasta może zawierać:
1. upoważnienie dla Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz
emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego deficytu budżetu miasta;
2. upoważnienie dla Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie
określonym w art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
3. inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu miasta.

III. W uchwale budżetowej miasta określa się także:
1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

IV. Objaśnienia do uchwały budżetowej miasta obejmują:
1. omówienie planu dochodów z poszczególnych źródeł;
2. omówienie planu wydatków:
– na zadania własne o charakterze obligatoryjnym,
– na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
– na zadania wynikające z zawartych porozumień,
– na zadania inwestycyjne,
– na dotacje dla podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi miasta.

V. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:
1. dane dotyczące przysługujących miastu praw własności;
2. dane dotyczące:
a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych
prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach
w spółkach, akcjach,
b) posiadania;
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2,
od dnia złożenia poprzedniej informacji;
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych
praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

§ 5

Przy sporządzaniu porządku obrad sesji Rady Miasta, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej, powinny być uwzględnione następujące punkty:
1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2. przedstawienie opinii komisji stałych, w tym opinii Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
oraz wniosków radnych,
3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
4. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 6

Do zmian w budżecie, dokonywanych w trakcie roku budżetowego, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej uchwały z tym, że wymagane są tylko opinie tych komisji, których zakresu działania dotyczą proponowane zmiany oraz opinia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr /XLIX/2006 z dnia 30 marca 2006 r.

Procedury rozpatrywania sprawozdań

Rozdział I

Procedury rozpatrywania sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu miasta

§ 1

1. Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta w terminie do dnia 20 marca
roku następującego po roku budżetowym.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych,
które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych
i wydatków nimi sfinansowanych.

3. Przewodniczący Rady Miasta niezwłocznie przekazuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

4. Komisja Rewizyjna opiniuje sprawozdanie w terminie do dnia 07 kwietnia, formułuje na
piśmie opinię o wykonaniu budżetu i przekazuje Przewodniczącemu Rady Miasta wniosek
o udzielenie, bądź nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

5. Przewodniczący Rady Miasta w terminie do dnia 08 kwietnia przesyła wniosek Komisji
Rewizyjnej do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

6. Rada Miasta w terminie do dnia 30 kwietnia rozpatruje sprawozdanie z wykonania
budżetu i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia bądź nie udzielania absolutorium
Burmistrzowi Miasta.

7. Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta w terminie do dnia 20 marca roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania planów
finansowych jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy o finansach
publicznych, tj.:
– samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
– państwowych i samorządowych instytucji kultury,
– innych państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie
odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw,
banków i spółek prawa handlowego.

§ 2

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta sporządzane jest w szczegółowości
nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa
w § 1 pkt 7, sporządzane jest w szczegółowości odpowiadającej planom finansowym
przyjętym przez kierowników tych jednostek.

§ 3

Sesja Rady Miasta, na której rozpatrywane jest sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
miasta, uwzględnia następujące punkty programu:

1. przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu;
2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu;
3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wykonania
budżetu;
4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta;
5. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miasta projektu uchwały w sprawie
przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu;
6. dyskusję i głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Rozdział II

Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu za I. półrocze

§ 4

1. Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację
o przebiegu wykonania budżetu miasta za I. półrocze oraz informację o przebiegu wykonania
planów finansowych jednostek, o których mowa w § 1 pkt 7 w terminie do dnia 31 sierpnia.

2. Przewodniczący Rady Miasta przekazuje informacje o których mowa w pkt 1 stałym
komisjom Rady Miasta.

§ 5

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I. półrocze sporządzana jest
w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
2. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I. półrocze jednostek,
o których mowa w § 1 pkt 7, sporządzana jest w szczegółowości odpowiadającej
planom finansowym przyjętym przez kierowników tych jednostek z uwzględnieniem
stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Projekt nr 3

UCHWAŁA NR..…/XLIX/2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do zatwierdzenia wniosku o sfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „ Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Miasta Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb regionalnego rynku pracy”
Na podstawie art. 18 ust.1 oraz ust. 2 pkt. 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do zatwierdzenia wniosku o sfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn.: „ Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Miasta Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 4

Uchwała Nr /XLIX/2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U Nr 179 poz. 1485), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2006, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 marca 2006 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Podkowy Leśnej
na 2006 rok

Głównym celem programu jest propagowanie modelu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, uzależnień i przemocy poprzez oddziaływanie profilaktyczne na dzieci i młodzież oraz działania skierowane do osób dorosłych uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych używek.

I. Program obejmuje cztery obszary działań:
1. profilaktyka – działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza,
2. pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych używek,
3. przeciwdziałania przemocy i agresji w rodzinie i w środowisku lokalnym,
4. ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i działania ograniczające możliwość pozyskania narkotyków na terenie miasta.

II. Realizacja programu:

1. Profilaktyka – działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza, realizowana poprzez:
– wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki, opartych o kształtowanie dojrzałych postaw i wartości oraz uzupełnianie szkolnych programów nauczania o wiedzę nt. szkodliwości alkoholu, narkotyków i innych używek,
– prowadzenie punktu odrabiania lekcji i placu zabaw dla dzieci, w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i narkomanią,
– organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią i innymi uzależnieniami, zaangażowanie opiekunów dla młodzieży korzystającej ze skate-parku oraz biorących udział w zajęciach sportowych pod nazwą „Sportowe Wakacje”,
– wspieranie inicjatyw kulturalno – sportowych propagujących zdrowe spędzanie czasu wolnego,
– współdziałanie z organizacjami społecznymi i parafią św. Krzysztofa w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom,
– szkolenie własnej kadry realizatorów programów profilaktycznych (nauczyciele, instruktorzy),
– propagowanie regionalnych i ogólnopolskich programów i kampanii na rzecz ograniczania spożywania napojów alkoholowych, zapobiegania narkomanii oraz ograniczania innych uzależnień,
– prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na rzecz profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków na terenie gminy oraz w sąsiednich gminach i powiecie grodziskim.

2. Pomoc terapeutyczna realizowana poprzez:
– zorganizowanie punktu konsultacyjnego dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków prowadzonego przez terapeutów z poradni uzależnień,
– kierowanie osób uzależnionych na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu, kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawach obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
– współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów
alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień, pomocą psychospołeczną
i prawną osobom uzależnionym (placówki odwykowe, poradnie uzależnień, grupy wsparcia, kuratorzy sądowi, placówki oświatowe, GKRPA gmin sąsiednich),
– współpraca z poradnią uzależnień poprzez współfinansowanie wskazanego programu terapii dla osób wychodzących z choroby alkoholowej i narkomanii,
– wspieranie inicjatyw tworzenia grup samopomocowych osób i rodzin zagrożonych problemem uzależnień jak grupa AA w Podkowie Leśnej poprzez finansowanie zajęć edukacyjnych, integracyjnych i rekreacyjnych,
– inicjowanie integracji osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków ze
środowiskiem lokalnym.

3. Przeciwdziałanie przemocy i agresji w rodzinie realizowane poprzez:
– koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę z Komisariatem Policji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przedstawicielami służby zdrowia, poradnią uzależnień, Sądem Rejonowym, Centrum Pomocy Rodzinie, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej,
– kontynuacja współpracy z Domem dla Bezdomnych Matek z Dziećmi Wspólnoty „Chleb Życia” w Brwinowie, jako najbliżej położonego schronienia w przypadku konieczności udzielenia szybkiej pomocy,
– organizowanie wypoczynku dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie poprzez finansowanie kosztów turnusów wypoczynkowo-terapeutycznych,
– udostępnianie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy w najbliżej położonych ośrodkach pomocy terapeutycznej.

4. Ograniczanie dostępności napojów alkoholowych realizowane poprzez:
– przygotowanie i przeprowadzanie ankiet dotyczących skali zjawiska spożywania napojów alkoholowych przez niepełnoletnich,
– wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
– kontrolowanie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

III. Realizatorami programu są:

1. w zakresie profilaktyki – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeszkoleni pedagodzy szkolni, organizacje i podmioty posiadające udokumentowane kwalifikacje do przeprowadzania zajęć,
2. w zakresie prowadzenie punktu odrabiania lekcji i placu zabaw dla dzieci korzystających z pomocy w punkcie odrabiania lekcji – Zespół Szkół w Podkowie Leśnej,
3. w zakresie przeprowadzania rozmów motywujących podjęcie leczenia – terapeuci z poradni uzależnień, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Policja, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Uzależnień,
5. w zakresie wydawania opinii o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6. w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – burmistrz miasta,
7. w zakresie ograniczania dostępności napojów alkoholowych – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

IV. Zasady finansowania programu:

1. Finansowanie realizacji zadań Programu będzie dokonywane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych przez prowadzących tę sprzedaż przedsiębiorców.
2. Zadania realizowane w ramach niniejszego programu mogą być również finansowane z dotacji celowych Wojewody Mazowieckiego, Ministra Sportu, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także środków własnych gminy, darowizn, zapisów i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.

V. Zasady wynagradzania członków GKRPA

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 80 zł (sześćdziesiąt zł.) brutto.

Projekt nr 5

UCHWAŁA NR /XLIX/2005
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Przedszkole publiczne prowadzone przez miasto finansowane jest z budżetu miasta w zakresie realizacji podstaw programowych określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W zakresie pozostałych kosztów ustala się częściową odpłatność przez rodziców w wysokości określonej w § 2.

§ 2

1. Ustala się opłatę miesięczną na częściowe pokrycie przez rodziców kosztów świadczeń opiekuńczo-wychowawczych wykraczających poza obowiązujące podstawy programowe:
a) klasy „0” 6 godzin z jednym posiłkiem – 50 zł.
b) pozostałe – 175 zł.
2. Opłata miesięczna wpłacana jest z góry, do piętnastego dnia każdego miesiąca.
3. Rezygnacja z usług opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolu w trakcie trwania roku szkolnego musi być poprzedzona pisemnym oświadczeniem
z miesięcznym wyprzedzeniem.
4. Za dzieci przyjmowane do przedszkola w trakcie trwania roku szkolnego wnoszona jest opłata proporcjonalna do ilości dni pozostających do końca miesiąca.

§ 3

1. Ponoszone przez rodziców opłaty za wyżywienie – pokrywają w całości koszty produktów zużywanych do przyrządzania posiłków. Odpłatność ta będzie waloryzowana w zależności od wzrostu cen produktów zużywanych do przygotowania posiłków.
2. Miesięczna opłata za wyżywienie wnoszona jest z góry, do piętnastego dnia każdego miesiąca.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej niż jeden dzień, opłata podlega zwrotowi w wysokości stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności, z wyjątkiem pierwszego dnia nieobecności
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku poinformowania dyrektora placówki, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o mającej nastąpić nieobecności dziecka, przysługuje zwrot stawki żywienia również za pierwszy dzień nieobecności.

§ 4

Rodzice lub opiekunowie dziecka przyjętego do przedszkola składają pisemne zobowiązanie do ponoszenia opłat za świadczenia określone w § 2 i § 3.

§ 5

Dochodzenie zapłaty należności, o której mowa w § 2 i § 3 niniejszej uchwały, dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6

1. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zwolnienie
w całości lub w części z opłaty stałej wymienionej w § 2, w drodze indywidualnych decyzji wydawanych przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Odpłatność za drugie dziecko z danej rodziny uczęszczające do przedszkola może być, na wniosek rodzica lub opiekuna, obniżona o 25%.
3. Na wniosek rodzica lub opiekuna, zwalnia się z opłat trzecie i każde kolejne dziecko z danej rodziny uczęszczające do przedszkola.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 8

Traci moc uchwała nr 163/XLII/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie z przedszkola.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 roku.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Projekt nr 6

Uchwała Nr /XLIX/2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz .1591 ,późniejszymi zmianami) w związku z art. 70 a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U .z 2003 r Nr 118 poz . 1112 , z późniejszymi zmianami ) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 marca 2002 r w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( DZ.U. z 2002 r Nr 46 poz. 430 ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2006 r następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem :

1) studia uzupełniające magisterskie zgodne z wykształceniem lub potrzebami szkoły,
2) studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami szkoły .

§ 2

1. Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w 2006 r w wysokości 60 % ponoszonych przez nauczyciela opłat , nie więcej jednak niż 900,- zł za semestr .
2. Dofinansowanie o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest na wniosek nauczyciela przez dyrektora placówki oświatowej.
3. Dyrektorzy placówek oświatowych zawierają umowy cywilno prawne z korzystającymi
z dofinansowania opłat o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej i Dyrektorom placówek oświatowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

Projekt nr 7

UCHWAŁA Nr ……/XLIX/2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 30 marca 2006 r

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej

Na podstawie art.18ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej w I kategorii zaszeregowania w wysokości 700 zł (słownie: siedemset złotych) brutto.

§ 2

Traci moc uchwała 174/XXXI/2001 z dnia 06 lipca 2001 r. Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2006 r.

Projekt nr 8

UCHWAŁA Nr ……XLIX/2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 30 marca 2006 r

w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art.18ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej na kwotę 6 zł (słownie: sześć złotych)

§ 2

Traci moc uchwała 142/XXXVI/2005 z dnia 21kwietnia 2005 roku Rady Miasta Podkowy Leśnej
w sprawie ustalenia wartości jednego punktu płacowego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych w Podkowie Leśnej

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2006 r.

Projekt nr 9

Uchwała Nr ……/XLIX/2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół – Samorządowej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 22 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala , co następuje:

§ 1

Zezwala się na gromadzenie dochodów własnych w Zespole Szkół – Samorządowej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy.

§ 2

Środki gromadzone przez szkołę wymienioną w § 1 na rachunku dochodów własnych, mogą być pozyskiwane z następujących źródeł:
1. wpłaty na żywienie dzieci w stołówce szkolnej,
– wpłaty rodziców ,
– wpłaty osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – na dożywianie uczniów (wychowanków),
2. wpłaty osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, przeznaczone na organizację wycieczek i wyjazdów śródrocznych („zielonych szkół),
3. organizowanie imprez dochodowych (np. zabawy, festyny, konkursy, itp.),
4. z innych wpływów, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

Środki gromadzone na rachunku dochodów własnych wraz z odsetkami przeznacza się na:
1. zakup artykułów żywnościowych, zakup pomocy naukowych i sprzętu szkolnego, zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania placówki i związanych z promowaniem placówki na zewnątrz,
2. dofinansowanie prowadzonych w szkole konserwacji, remontów i inwestycji,
3. finansowanie organizacji szkolnego ruchu turystyczno-krajoznawczego oraz wyjazdów śródrocznych („zielonych szkół) ,
4. finansowanie zakupów na cele placówki określone przez darczyńcę przekazującego darowiznę pieniężną na rzecz placówki.

§ 4

Obsługę finansowo – księgową dochodów własnych wykonuje Miejski Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół.

§ 5

Środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych niewykorzystane w danym roku
budżetowym przechodzą na rok następny.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 7

Traci moc uchwała Nr 145/XXXVI/2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Samorządowej Szkole Podstawowej im Bohaterów Warszawy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Projekt nr 10

UCHWAŁA Nr ……XLIX/2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 30 marca 2006 r

w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej na kwotę 6 zł (słownie: sześć złotych)

§ 2

Traci moc uchwała 85/XXIII/2004 z dnia 28 maja 2004 roku Rady Miasta Podkowy Leśnej
w sprawie zmiany uchwały nr 138/XXV/2000 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 października 2000 r. w sprawie zmiany zawarcia porozumienia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej określającego wartości jednego punktu płacowego dla pracowników.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2006 r.

Projekt nr 11

UCHWAŁA Nr ……/XLIX/2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 30 marca 2006 r

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej w I kategorii zaszeregowania w wysokości 700 zł (słownie: siedemset złotych) brutto.

§ 2

Traci moc uchwała 139/XXV/2000 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 6 października 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2006 r.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content