Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miasta

Uchwała Nr ......../XLIV/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta

Projekt Nr I

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm.)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 35.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92116 Biblioteki
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 4.000 zł

rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 25.000 zł
II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 35.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 4300 zakup usług pozostałych 6.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92116 Biblioteki
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 4.000 zł

rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.900 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.800 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 4.300 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.606.575 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 15.179.574 zł

Uzasadnienie do Uchwały Nr /XLIV/2005
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 października 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu:
– o 6.000 zł na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Grodziskiego. Środki pochodzą z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przeznaczone są na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu szkód powstałych w wyniku powodzi na rowach melioracyjnych;
– o 4.000 zł na podstawie porozumienia zawartego z Biblioteką Narodową. Dotacja przeznaczona jest na zadania objęte mecenatem państwa (Ministra Kultury) w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”;
– o 25.000 zł na podstawie umowy zawartej z Instytutem im. Adama Mickiewicza. Dotacja przeznaczona jest na realizację projektu Europejskie Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej „Otwarte Ogrody”
w ramach ogłoszonego przez Ministra Kultury Programu Operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych”.

Uchwała Nr ....../XLIV/2005

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) i art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za I półrocze 2005 r. w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwała Nr ........./XLIV/2005

w sprawie inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art.18 ust. 2 pkt 9 e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747, ze zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

Z uwagi na niewspółmiernie wysokie koszty budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na niektórych obszarach Podkowy Leśnej, jak również mając na względzie,
że zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i kanalizacji należy do zadań własnych gmin oraz prawo każdego mieszkańca do równego traktowania – Miasto Podkowa Leśna pokryje koszty przyłączy wodno-kanalizacyjnych wykonanych przez mieszkańców na odcinku dróg gminnych, w których powinna być przeprowadzona sieć wod-kan, licząc odległość od istniejącej już sieci wod-kan do możliwie najbliższego punktu w drodze gminnej, z którego możliwe jest bezpośrednie podłączenie posesji do sieci wod-kan, po uzgodnieniu warunków technicznych z Miastem, licząc wg cen ryczałtowych:
– 1 mb przyłącza wodociągowego – 50% wartości ceny w danym roku, płaconej
przez Miasto wykonawcy sieci wodociągowej,
– 1 mb przyłącza kanalizacyjnego – 50% wartości ceny w danym roku, płaconej
przez Miasto wykonawcy sieci kanalizacyjnej
– za wykonanie studzienki kanalizacyjnej – 50% wartości ceny kosztorysowej opartej o tabele SEKOCENBUDU,
– za wykonanie hydrantu – 50% wartości ceny kosztorysowej opartej o tabele SEKOCENBUDU.

§ 2

Środki finansowe na pokrycie kosztów opisanych w & 1 będą pochodziły
z wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

UZASADNIENIE

W pierwotnym projekcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla Podkowy Leśnej nie uwzględniono położenia sieci na pewnych odcinkach ulic. Mogło to być spowodowane zmianami wynikającymi z nowych podziałów nieruchomości gruntowych jak również względami finansowymi – zbyt duży koszt budowy sieci w ulicach w stosunku do ilości przyłączy.
W chwili obecnej wpłynęło do Urzędu 5 wniosków o wybudowanie sieci lub pokrycie kosztów budowy przyłączy dla opisanych wyżej przypadków.
Mając na względzie porównanie kosztów budowy sieci przez miasto z kosztami budowy przyłączy przez mieszkańców, racjonalne jest budowanie na tych odcinkach ulic przyłączy przez mieszkańców i pokrycie kosztów ich budowy przez miasto. Miastu przyniesie to około 50% oszczędności w zakresie wykonawczym oraz kolejne oszczędności związane z przygotowaniem inwestycji (mapy, uzgodnienia ZUD, projekty itp.)

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content