Projekty uchwał na XL sesję Rady Miasta

która odbędzie się 23 czerwca 2005 roku

Projekt nr 1

w sprawie zmiany uchwały nr 35/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 35/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej – zmienionej uchwałą nr 40/XI/2003 z dn. 12 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 35/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 r.
i uchwałą nr 76/XXI/2004 z dnia29 kwietnia 2004r w sprawie – zmiany uchwały nr 35/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

w § 2
dodaje się pkt. 1 b w następującym brzmieniu:
„Ustala się opłatę miesięczną na częściowe pokrycie przez rodziców kosztów świadczeń opiekuńczo – wychowawczych wykraczających poza obowiązujące podstawy programowe w roku szkolnym 2005/2006:
a) dzieci zameldowane w Podkowie Leśnej oraz dzieci pracowników jednostek samorządowych z terenu Podkowy Leśnej:
– stała opłata wynosi 160 zł
– dla dzieci z kl. „O” korzystających z wyżywienia 45 zł.
b) dzieci zameldowane w innej gminie 260 zł.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały nr 35/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 września 2005roku.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Projekt nr 2

w sprawie określenia liczby przyznanych nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla miasta Podkowy Leśnej na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2006 rok liczbę nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla miasta Podkowy Leśnej na 2, przy dotychczas obowiązujących licencjach w liczbie 6 – łącznie 8 licencji.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 01.01.2006 r.

Projekt nr 3

w sprawie ustalenia godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych działających na terenie miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające kodeks pracy (Dz. U. z 1974 roku Nr 24, poz. 142 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych:
1. sklepy spożywcze, sklepy spożywczo-przemysłowe i sklepy przemysłowe mogą być otwarte we wszystkie dni tygodnia od godz. 6.00 do 22.00,
2. zakłady gastronomiczne mogą być otwarte we wszystkie dni tygodnia od godz. 6.00 do godz. 24.00;
3. zakłady usługowe mogą być otwarte w dni powszednie od godz. 7.00 do godz. 22.00.

§ 2

Na drzwiach wejściowych do placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych umieszcza się informację o czasie pracy placówki.

§ 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Projekt nr 4

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm.)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 50.390 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.
(dochody z najmu lokali w budynkach komunalnych) 50.000 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin 390 zł

II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu 50.000 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.
(dochody z najmu lokali w budynkach komunalnych) 50.000 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 85.390 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł
§ 4260 zakup energii 3.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych 20.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 40.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki 2.000 zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 10.000 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 324 stypendia dla uczniów 390 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 85.000 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł
§ 4260 zakup energii 3.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych 20.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 40.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki 2.000 zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji
§ 2950 wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 10.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.761.391 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 15.334.390 zł

Projekt nr 5

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Błońskiej 46/48 w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie, na okres do lat dziesięciu, pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej …….. m2 położonych na piętrze w budynku posadowionym na nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 137 i 138 w obrębie 3, położonej przy ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej, będącej własnością Miasta Podkowa Leśna, ujawnionej w Księdze Wieczystej Nr 50557 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
2. Oddanie w użyczenie następuje na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 6

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Jana Pawła II nr 3 w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres do lat sześciu, 220 m2 gruntu pod budynkiem pawilonu handlowego z działki gruntu o powierzchni 1153 m2, o numerze ewidencyjnym 36 w obrębie 11, położonej przy ul. Jana Pawła II nr 3 w Podkowie Leśnej, będącej własnością Miasta Podkowa Leśna, ujawnionej w Księdze Wieczystej Nr 24716 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
2. Oddanie w najem następuje na rzecz Pani Stefanii Pluta właścicielki pawilonu handlowego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 7

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie użytkowania części gruntu położonego przy ul. Lilpopa 18 w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na bezprzetargowe ustanowienie nieodpłatnego użytkowania na czas nieograniczony na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Rejon w Pruszkowie, pasa gruntu o szerokości 1,0 m, na którym znajdują się urządzenia elektroenergetyczne niskiego napięcia (linia napowietrzna niskiego napięcia, przyłącze kablowe i złącze kablowe niskiego napięcia), stanowiącego część nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2 w obrębie 7, położonej przy ul. Lilpopa 18 w Podkowie Leśnej, będącej własnością Miasta Podkowa Leśna, dla której prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim Księga Wieczysta Nr 30626.

§ 2

1. Użytkowanie polegać będzie na prawie wstępu na nieruchomość opisaną w § 1,
w celu wykonania modernizacji zasilania obiektu polegającego na zwiększeniu przydziału mocy do 38 KW oraz wykonywania czynności związanych z remontami, eksploatacją i konserwacją przyłącza.
2. Użytkownik zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na swój koszt po każdej interwencji.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content