Projekty uchwał na LIII sesję Rady Miasta

która odbędzie się dnia 28 września 2006 roku o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

Projekt 1

UCHWAŁA Nr / LIII /2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 38.290 zł

w dziale 710 Działalność usługowa
rozdz. 71035 Cmentarze
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 10.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione
§ 8538 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone
na finansowanie programów i projektów realizowanych przez
jednostki sektora finansów publicznych 28.290 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 38.290 zł

w dziale 710 Działalność usługowa
rozdz. 71035 Cmentarze
§ 4300 zakup usług pozostałych 10.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione
§ 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000 zł
§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe 3.600 zł
§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia 3.100 zł
§ 4308 zakup usług pozostałych 6.090 zł
§ 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.500 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 1.392.884 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 8538 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone
na finansowanie programów i projektów realizowanych przez
jednostki sektora finansów 1.392.884 zł

II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu 1.392.884 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 6339 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1.392.884 zł

§ 3

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 1.843.835 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych 2.350 zł

w dziale 710 Działalność usługowa
rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 8550 różne rozliczenia finansowe 14.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 4300 zakup usług pozostałych 35.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.792.485 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 1.843.835 zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 14.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4300 zakup usług pozostałych 37.350 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.792.485 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 16.058.559 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 17.579.243 zł

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content