Projekty uchwał na LII sesję Rady Miasta

która odbędzie się dnia 13 lipca 2006 roku

Projekt nr 1

UCHWAŁA NR..…/LII/2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 13 LIPCA 2006 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. „ Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz do zabezpieczenia roszczeń z tytułu tej umowy.

Na podstawie art. 18 ust.1 oraz ust. 2 pkt. 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej” do kwoty 165.580,68 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i 68/100 groszy) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „in blanco” Miasta Podkowy Leśnej i podpisanie deklaracji do weksla.

§ 2

Realizacja zobowiązania w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( Dz. U. Nr 28 poz. 237 ) następowała będzie z wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content