Projekty uchwał na jubileuszową XXXV sesję Rady Miasta

Uchwała nr ........../XXXV/2005

w sprawie ustanowienia 9 kwietnia Dniem Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się dzień 9 kwietnia Dniem Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ........./XXXV/2005

w sprawie powołania komisji doraźnej dla opracowania kodeksu etyki radnego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz
§ 37 ust. 1 zał. nr 3 do Statutu Miasta Podkowy Leśnej stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowy Leśnej, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że do komisji doraźnej dla opracowania kodeksu etyki radnego wybrani zostali następujący radni:

1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content