Projekt uchwały na XXXVIII sesję Rady Miasta

w sprawie nadania nazwy ulicy w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 13 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Dotychczasową nazwę ul. 1 Maja (dz. ew. nr 49 obr. 7, dz. ew. nr 141 i 146/4 obr. 9, dz. ew. nr 1 obr. 10, dz. ew. nr 6 obr. 11), zmienia się na ulicę Jana Pawła II.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content