Projekt uchwały na XXXIV sesję Rady Miasta

PROJEKT Nr 1

Uchwała Nr /XXXIV/2005
z dnia 09 kwietnia 2005
Rady Miasta Podkowy Leśnej
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie użytkowania części gruntu położonego przy ul. Lilpopa 18 w Podkowie Leśnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnego użytkowania na czas nieograniczony na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazownia Warszawska, bądź jej następców prawnych, pasa gruntu szerokości 1,0 m (wzdłuż przyłącza gazowego) stanowiącego część nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2 w obrębie 7, położonej przy ul. Lilpopa 18 w Podkowie Leśnej, będącej własnością Miasta Podkowa Leśna, dla której prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim Księga Wieczysta Nr 30626.
2. Użytkowanie polegać będzie na przeprowadzeniu i zainstalowaniu w pasie gruntu, opisanego w punkcie l niniejszego paragrafu, przyłącza gazowego oraz prawie dostępu w celu wykonania czynności związanych z remontami, eksploatacją i konserwacją przyłącza.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Jednym z ważnych etapów remontu i adaptacji budynku Pałacyku Kasyno jest wykonanie przyłącza gazowego. Ustanowienie przedmiotowego użytkowania jest niezbędne w celu zatwierdzenia projektu przyłącza gazowego przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie.
Z uwagi na powyższe wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content