Projekt uchwały na XXXII sesję Rady Miasta

Projekt Nr……..

Uchwała Nr……/XXXII/2005
z dnia ………………. 2005 r.
Rady Miasta Podkowy Leśnej

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami
( podmiotami ) prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami (podmiotami) prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

„Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami (podmiotami) prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”stwarza możliwości wypracowania płaszczyzny wspólnych działań miasta i organizacji, kontynuuje wieloletnią tradycję wspierania działań społecznych w Podkowie (autosacrum, rowerosacrum, koncerty, akcje społeczne) oraz bazuje na jej doświadczeniach.

Program realizuje założenia i zapisy Strategii Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, określone wcześniej w Planie Rozwoju Lokalnego ( uchwała Rady Miasta z dnia 16.09.04 r.) a także zapisu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która w art. 5 ust 1 mówi o czterech przykładowych formach współpracy, które zostały zaadaptowane do celów Programu.

Program przewiduje również inne formy współpracy, takie jak: wspólna realizacja przedsięwzięć dla mieszkańców z podziałem zadań między miastem i partnerów społecznych zgodnie z ich formalnymi kompetencjami i możliwościami, a także użyczanie lub wynajmowanie pomieszczeń, wzajemną promocję miasta i organizacji (oraz podmiotów uprawnionych w rozumieniu art. 3 ust 3 ustawy), wzajemne informowanie o możliwościach i metodach pozyskania zewnętrznych środków na realizację zadań służących mieszkańcom.

Zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego – organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego są – niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem organizacji wymienionych w art. 3 ust 4, tj.: partii politycznych, związków zawodowych, samorządu zawodowego, fundacji skarbu państwa, fundacji utworzonych przez partie polityczne oraz spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej.

Zgodnie z art. 3 ust 3 działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik do Uchwały nr ..

Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami (podmiotami) prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

Wstęp

Jednym z długookresowych celów strategicznych Miasta Podkowy Leśnej jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców, rozumianego jako umacnianie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i pomocniczej roli samorządu wobec działań społecznych, wzmacnianie demokracji lokalnej w modelu partycypacyjnym, budowanie zaangażowania i integracji społecznej, wytworzenie poczucia tożsamości i tradycji miejsca, wykształcenie sprawnego systemu komunikacji społecznej, umacnianie życia sąsiedzkiego, towarzyskiego i kulturalnego, a także zapewnienie wysokiej jakości usług z zakresu edukacji podstawowej i ponadpodstawowej, kształcenia ustawicznego dorosłych, wychowania dzieci i młodzieży, usług kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, zdrowotno-opiekuńczych.

Realizacja tak zakrojonego programu wobec szczupłości posiadanych środków finansowych wymaga jego rozłożenia na dłuższy okres. W roku 2005 zapoczątkowane będą działania systemowe oraz takie, które nie wymagają wydatkowania środków, a także ograniczony zestaw działań, na które miasto może sobie finansowo pozwolić w bieżącym roku budżetowym. Intencją władz miasta będzie rozszerzanie zakresu współpracy w latach następnych, w miarę dostępności środków.

Rozdział 1
Cele programu

1. Celem wprowadzenia Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 jest:
1.1 Tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Podkowy Leśnej, ich udziału w tworzeniu wizerunku miasta i rozwiązywaniu lokalnych problemów;
1.2. Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej.
Rozdział 2
Przedmiot współpracy

1. Przedmiotem współpracy władz Miasta Podkowy Leśnej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1.1 Realizacja zadań gminy określonych w obowiązujących przepisach.
1.2 Podwyższanie efektywności działań (usług) kierowanych do mieszkańców miasta
1.3 Rozwiązywanie ważnych problemów związanych z zarządzaniem miastem, w tym problemów społecznych, m.in. poprzez określanie potrzeb mieszkańców i sposobu ich zaspakajania.
1.4 Wspólna promocja miasta i organizacji społecznych działających na jego terenie.

Rozdział 3
Podmioty programu współpracy

1. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych i ich kół terenowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanych dalej organizacjami, prowadzących swoją działalność na terenie Miasta Podkowy Leśnej na rzecz jego mieszkańców (bez względu na ich siedzibę).
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, potwierdzają wolę współpracy i działań na rzecz społeczności lokalnej ramach w ramach Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych funkcjonującego jako zespół konsultacyjno-doradczy przy Burmistrzu Miasta, poprzez wypełnienie i aktualizowanie (nie rzadziej niż co 12 miesięcy) ankiety w Urzędzie Miejskim, która będzie stanowiła również informację o tej organizacji na stronach internetowych Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej (www.podkowalesna.pl).
3. Zasady działania Forum określi odrębnie Burmistrz Miasta w konsultacji z organizacjami.

Rozdział 4
Formy współpracy:

I. Wzajemne informowanie się o możliwości pozyskania zewnętrznych środków na działalność własną oraz wspólną organizacji i miasta, w tym również ze środków zagranicznych lub w zakresie współpracy międzynarodowej, oraz współpraca w pozyskaniu środków ze źródeł innych niż budżet miasta.

II. Wzajemna promocja organizacji społecznych oraz miasta.

III. Użyczanie oraz wynajmowanie lokali i budynków na działalność statutową podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Podkowy Leśnej.

IV. Wzajemne konsultacje w sprawach ważnych dla miasta i mieszkańców w tym powoływanie mieszanych zespołów konsultacyjno-doradczych złożonych z przedstawicieli organizacji i miasta.

V. Realizacja wspólnych przedsięwzięć z organizacjami, w ramach których miasto i organizacje dzielą się zadaniami. Zakres i podział zadań będzie uzgadniany z organizacjami w toku konsultacji w ramach Podkowiańskiego Forum Organizacji Pozarządowych (patrz pkt. IV) odbywających się co kwartał.

W tym trybie m.in. przewiduje się przygotowanie i realizację:
1. Programu obchodów 80-lecia powstania Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej
2. Przedsięwzięć kulturalno-społecznych odbywających się w mieście na przestrzeni roku.
3. Uspołecznienie procesu redagowania Biuletynu Miasta

VI. Zlecanie realizacji zadań publicznych w drodze konkursu ofert, poprzez powierzanie lub wspieranie zadań wraz z udzielaniem dotacji.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content