Projekt uchwały na XXXII sesję Rady Miasta

Projekt Nr

Uchwała nr XXXII/2005
z dnia 24 lutego 2005r.
Rady Miasta Podkowy Leśnej

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 5 a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala co następuje :

§ 1

1. Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla gminy.

2. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się z inicjatywy Rady Miasta Podkowy Leśnej, burmistrza lub co najmniej 50 mieszkańców.

3. O przeprowadzeniu konsultacji postanawia Rada Miasta w drodze uchwały.

4. Konsultacje mogą być skierowane do wszystkich mieszkańców albo
ograniczone do określonej grupy mieszkańców, zainteresowanej
rozstrzygnięciem sprawy.

5. Uchwała Rady Miasta, o której mowa w ust. 3 określa :

1) przedmiot konsultacji i terytorialny jej zakres,
2) termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji,
3) formę konsultacji.

6. Uchwałą, o której mowa w ust. 3 Rada Miasta powołuje komisję do przeprowadzenia konsultacji, ustala jej skład i zadania.

§ 2

Konsultacje mogą być przeprowadzane w szczególności w formie:
1) głosowania,
2) zbierania odpowiedzi na postawione pytania,
3) zbierania opinii do wyłożonego projektu uchwały lub innego dokumentu,
4) badania opinii publicznej.

§ 3

Konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami posiadającymi w dniu konsultacji czynne prawo wyborcze.

§ 4

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami powinno być wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej oraz w innych miejscach zamieszczania ogłoszeń na terenie objętym konsultacjami co najmniej na 7 dni przed przewidywanym terminem ich przeprowadzenia.

§ 5

Po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami, komisja, o której mowa w § 1 ust. 6, sporządza
protokół zawierający informacje o :

1) przedmiocie konsultacji,
2) liczbie mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacji,
3) wyniku konsultacji.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Burmistrz ogłosi uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

Na sesji 29 grudnia 2004 wpłynął wniosek dot. zmiany nazwy ul. 1 – go Maja na ul. Kolasińskiego. Wszelkie tego rodzaju zmiany muszą być poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami w szczególności po przystąpieniu przez Polskę do Unii.
Mając powyższe na uwadze, należy przygotować procedury, które umożliwią przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami we wszystkich sprawach tego wymagających, również zmiany nazwy ul. 1 Maja

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content