Projekt uchwały na XXXII sesję Rady Miasta

Projekt nr …..

Uchwała Nr /XXXII/2005
z dnia 24 lutego 2005 roku
Rady Miasta Podkowy Leśnej

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Podkowy Leśnej na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2005 stanowiący załącznik
do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr /XXXII/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2005 rok

Głównym celem programu jest propagowanie modelu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, uzależnień i przemocy poprzez oddziaływanie profilaktyczne na dzieci i młodzież oraz działania skierowane do osób dorosłych uzależnionych od alkoholu i innych używek.
Program jest kontynuacją zadań realizowanych w mieście od 1997 r. i jest zgodny z założeniami Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000-2005 i zgodny z Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2002 – 2005.

I. Program obejmuje pięć obszarów działań:
1. profilaktyka,
2. terapia,
3. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
4. przeciwdziałanie przestępstwom w ruchu drogowym,
5. ograniczanie dostępności napojów alkoholowych.

II. Realizacja programu:

1. Profilaktyka realizowana poprzez:
– wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki, opartych o kształtowanie dojrzałych postaw i wartości oraz uzupełnianie szkolnych programów nauczania o wiedzę nt. szkodliwości alkoholu, narkotyków i innych używek,
– prowadzenie punktu odrabiania lekcji dla dzieci w rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
– organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem uzależnień,
– wspieranie inicjatyw kulturalno – sportowych propagujących zdrowe spędzanie czasu wolnego – skate park,
– współdziałanie z organizacjami społecznymi i parafią św. Krzysztofa w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
– szkolenie własnej kadry realizatorów programów profilaktycznych (nauczyciele, instruktorzy),
– wspieranie inicjatyw tworzenia grup samopomocowych osób i rodzin zagrożonych problemem uzależnień,
– udział mieszkańców w ogólnopolskich programach i kampaniach na rzecz ograniczania spożywania napojów alkoholowych,
– prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na rzecz profilaktyki na terenie gminy oraz w sąsiednich gminach i powiecie grodziskim.

2. Terapia realizowana poprzez:
– prowadzenie rozmów interwencyjno-terapeutycznych podczas dyżurów członków
komisji z osobami uzależnionymi m.in. od alkoholu i kierowanie ich na badania
i leczenie,
– kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawach obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu,
– kierowanie na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu oraz ich finansowanie,
– współdziałanie z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych i pomocą osobom uzależnionym (placówki odwykowe, grupy wsparcia, kuratorzy sądowi, placówki oświatowe, komisje gmin sąsiednich),
– wspieranie uczestnictwa w indywidualnej terapii odwykowej np. poprzez refundację kosztów dojazdu,
– ewentualnie – zakup usług, zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych na temat choroby alkoholowej i możliwości leczenia.

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane poprzez:
– koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę z Komisariatem Policji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przedstawicielami służby zdrowia, Sądem Rejonowym, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej, Centrum Pomocy Rodzinie „Tarcza”,
– kontynuacja współpracy z Domem dla Bezdomnych Matek z Dziećmi Wspólnoty „Chleb Życia” w Brwinowie, jako najbliżej położonego schronienia w przypadku konieczności udzielenia szybkiej pomocy,
– udostępnianie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy w najbliżej położonych ośrodkach pomocy terapeutycznej.

4. Przeciwdziałanie przestępstwom w ruchu drogowym poprzez
– sfinansowanie zakupu alkomatu dla Komisariatu Policji dla zwiększenia wykrywalności kierowców będących pod wpływem alkoholu,
– edukacja w zakresie przepisów ruchu drogowego prowadzona w szkołach.

5. Ograniczanie dostępności napojów alkoholowych realizowane poprzez:
– propagowanie kultury spożywania napojów alkoholowych,
– szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
– kontrolowanie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi – realizacja zakazu sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim i osobom nietrzeźwym oraz sprzedaży na kredyt (zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zawarte są w odrębnym regulaminie).

III. Realizatorami programu są:
1. w zakresie profilaktyki – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeszkoleni pedagodzy szkolni, organizacje i podmioty posiadające udokumentowane kwalifikacje do przeprowadzania zajęć,
2. w zakresie prowadzenie punktu odrabiania lekcji – Zespół Szkół w Podkowie Leśnej,
3. w zakresie przeprowadzania rozmów motywujących podjęcie leczenia – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4. w zakresie wydawania opinii o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5. w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – burmistrz miasta,
6. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej,
7. w zakresie przeciwdziałania przestępstwom w ruchu drogowym związanym ze spożywaniem alkoholu – komisariat policji w Podkowie Leśnej,
8. w zakresie ograniczania dostępności napojów alkoholowych – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

IV. Zasady finansowania programu:
1. Finansowanie realizacji zadań Programu będzie dokonywane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych przez prowadzących tę sprzedaż przedsiębiorców.
2. Zadania realizowane w ramach niniejszego programu mogą być również finansowane z dotacji celowych Wojewody Mazowieckiego, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także darowizn, zapisów i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.

V. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 60 zł (sześćdziesiąt zł.) brutto.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content