Projekt uchwały na LV sesję Rady Miasta

UCHWAŁA Nr ……/LV/2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 28.290 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno
niewymienione
§ 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów, samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
28.290 zł

II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu 28.290 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno
niewymienione
§ 8538 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
przeznaczone na finansowanie programów i projektów
realizowanych przez jednostki sektora finansów 28.290 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 1.392.884 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów, samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
1.392.884 zł

II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu 1.392.884 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 8538 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
przeznaczone na finansowanie programów i projektów
realizowanych przez jednostki sektora finansów 1.392.884 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 16.095.626 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 17.616.310 zł

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content