Projekt uchwały na LI sesję Rady Miasta

która odbędzie się 19 czerwca 2006 roku o godz. 18.15 w sali ślubów Urzędu Miejskiego

UCHWAŁA Nr /LI/2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu

w dziale 758 Różne rozliczenia
rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 15.737 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 2.897 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.301 zł

rozdz. 80110 Gimnazja
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 1.846 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.693 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 90.500 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000 zł
(remont w budynku szkoły)

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 8.500 zł

rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49.000 zł
(rewitalizacja „Pałacyku-Kasyno”)

rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 90.500 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52.500 zł
(modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę)

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000 zł
(remont w budynku przychodni)

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 16.016.331 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 17.537.015 zł

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content