Projekt uchwały budżetowej na 2004 r. na XIX sesję Rady Miasta

z załącznikami

Projekt
Uchwała Nr …………….
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia ……………………..

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 12.460.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
– z tego spłata pożyczek i kredytów w wysokości 1.175.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 156.876 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1a,
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 37.000 zł.
3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią załącznik nr 1b.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 13.615.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 156.876 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
– wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w wysokości 60.040 zł.

§ 3

Deficyt budżetu, po uwzględnieniu zaplanowanych spłat pożyczek i kredytów, wynosi 2.330.000 zł. Żródłem pokrycia deficytu będą pożyczki i kredyty.

§ 4

Przychody i rozchody budżetu miasta stanowią załącznik nr 3.

§ 5

Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2004 r. i lata następne stanowi załącznik nr 4.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 3.800.000 zł., zgodnie
z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wyskości 560.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
w wysokości 512.054 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Zatwierdza się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.000 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości
500.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu, a także do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14

Gminne jednostki budżetowe zaliczone do działu 801 – Oświata i wychowanie (działalność pozastatutowa szkoły) i do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (żywienie w świetlicy) mogą przeznaczyć uzyskane dochody na środki specjalne, z których mogą pokryć koszty działalności z wyjątkiem wynagrodzeń.

§ 15

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna na 2004 r. wg klasyfikacji budżetowej
Załącznik nr 1 a – Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2004 roku
Załącznik nr 1 b – Plan dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna na 2004 r. według źródeł dochodów
Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna w 2004 r. wg klasyfikacji budżetowej
Załącznik nr 2 a – Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2004 roku
Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2004 r.
Załącznik nr 4 – Prognoza długu miasta Podkowa Leśna na 31.12.2004 r. i lata następne (kredyty i pożyczki)
Załącznik nr 5 – Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2004 r.
Załącznik nr 6 – Dotacje z budżetu miasta Podkowa Leśna dla instytucji upowszechniania kultury w 2004 r.
Załącznik nr 7 – Dotacje z budżetu miasta Podkowa Leśna dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2004 r.
Załącznik nr 8 – Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 r.
Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004
Objaśnienia do budżetu miasta na 2004 r.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content