Podatki i opłaty lokalne na 2007 rok

Wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

UCHWAŁA NR 8/IV/2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,69 zł od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych – 3,65 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (t.j.: Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od
01 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Janusz Radziejowski

________________
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR 9/IV/2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki i grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1,
b) budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych,
c) powierzchnie zajęte przez lokatorów na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność osób fizycznych, a w przypadku, gdy cały budynek zajęty jest przez lokatorów zwolnieniu podlega również powierzchnia gruntu.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 111/XXX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 09 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Janusz Radziejowski

_____________________________
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transport kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Podatek od środków transportowych

Podatek od posiadania psów oraz zwolnienia z podatku.

UCHWAŁA NR 11/IV/2006 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 14 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Stawkę roczną podatku od posiadania psów w wysokości 50,00 zł od jednego psa.

§ 2

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3

Podatek płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.

§ 4

Zwolnieniu z podatku od posiadania psów podlega posiadanie psów przez właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych gruntów położonych na terenie miasta Podkowa Leśna.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 114/XXX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 09 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnień.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Janusz Radziejowski

____________
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106 EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Opłata targowa oraz zwolnienia

UCHWAŁA NR 12/IV/2006 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 21 grudnia 2006 r. sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 19 pkt 1 lit a i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity : Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej:
– przy sprzedaży z:
a) samochodu, przyczepy, straganu, stołu – 8,00 zł,
b) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza – 5,00 zł

§ 2

1. Opłata targowa wnoszona jest do w kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.
2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną przez emerytów, rencistów i osoby sprzedające własne produkty rolne.

§ 4

Traci moc uchwała nr 113/XXX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 09 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Janusz Radziejowski

_________________________
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 92/62/WE z dnia
17.06.1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content