Podatki i opłaty lokalne na 2006 rok

Podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych – 3,61 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,17zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zmianami).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od
01 stycznia 2006 roku.

podatek od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.), w związku z art. 10 ust. 1-2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2006 rok:

1. od samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu :

Rok produkcji:
do 1997 r . powyżej 1997 r.

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 619,00 zł 516,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.032,00 zł 825,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.238,00 zł 1.032,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Rok produkcji pojazdu:
do 1997r. włącznie powyżej 1997r.

od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.444,00 zł 1.238,00 zł

4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

Rok produkcji pojazdu :
do 1997 r. włącznie powyżej 1997 r.

– od 7 ton i poniżej 12 ton 1.238,00 zł 1.032,00 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Rok produkcji pojazdu:
do 1997 r. powyżej 1997 r.

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.444,00 zł 1.238,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.857,00 zł 1.651,00 zł

§ 2

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3 ,5 i 7 wyprodukowanych po styczniu 2000r. , posiadających katalizator, stawki podatku określa się w wysokości:

1. Od samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 412,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 619,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 825,00 zł

2 Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12ton – 1.032,00 zł

3 Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 825,00 zł

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc – 1.032,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.444,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content