Podatki i opłaty lokalne na 2005 rok

Podatek w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych – 3,52 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,01zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zmianami).

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 01 stycznia 2005 roku.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity: z 2002 roku Dz.U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki i grunty stanowiące własność Gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1,
b) budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
c) powierzchnie zajęte przez lokatorów na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność osób fizycznych, a w przypadku, gdy cały budynek zajęty jest przez lokatorów zwolnieniu podlega również powierzchnia gruntu.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 01 stycznia 2005 r.

Podatek od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z póż. zm.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 pazdzierniaka 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 roku (M.P. Nr 43, poz. 753). – Rada Miasta Podkowie Leśnej uchwala, co nastepuje:

§ 1

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2005 rok:

1. od samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu :

Rok produkcji:
do 1997 r . powyżej 1997 r.

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 619,00 zł. 516,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie — 1.032,00 zł. 825,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.238,00 zł. 1.032,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Rok produkcji pojazdu:
do 1997r. włącznie powyżej 1997r.

od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.444,00 zł. 1.238,00 zł.

4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

Rok produkcji pojazdu :
do 1997 r. włącznie powyżej 1997 r.

– od 7 ton i poniżej 12 ton 1.238,00 zł. 1.032,00 zł.

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Rok produkcji pojazdu:
do 1997 r. powyżej 1997 r.

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.444,00 zł. 1.238,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.857,00 zł. 1.651,00 zł.

§ 2

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3 ,5 i 7 wyprodukowanych po styczniu
2000r. , posiadających katalizator, stawki podatku określa się w wysokości:

1. Od samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 412,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 619,00 zł.
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 825,00 zł.

2 Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12ton – 1.032,00 zł.

3 Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 825,00 zł.

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc – 1.032,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.444,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Opłata targowa oraz zwolnienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , póz. 1591 ze zmianami), art. 15 ust. l i art. 19 ust. l litera a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity : Dz.U. z 2002 roku Nr 9 , póz. 84 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej:
l. Przy sprzedaży z:
a) samochodu, przyczepy, straganu, stołu — 7,20 zł,
b) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza — 4,40 zł

§2

1. Opłata targowa wnoszona jest do w kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.
2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§3

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną przez emerytów , rencistów i osoby sprzedające własne produkty rolne.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2005 r.

Podatek od posiadania psów oraz zwolnień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) uchwala, co następuje:

§ 1

Stawkę roczną podatku od posiadania psów w wysokości 39,00 zł od jednego psa.

§ 2

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku- w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3

Podatek płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.

§ 4

Zwolnieniu z podatku od posiadania psów podlega posiadanie psów przez właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych gruntów położonych na terenie miasta Podkowa Leśna.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2005 r.

Wysokość opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18, art. 19 pkt 1 litera d i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

„1. Ustala się stawkę opłaty administracyjnej w wysokości 199,50 zł za wydanie wypisu ze „Studium Miasta Podkowy Leśnej,
2. Ustala się stawkę opłaty administracyjnej w wysokości 199,50 zł za wydanie wyrysu ze „Studium Miasta Podkowy Leśnej”

§ 2

Opłata administracyjna płatna jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego za pokwitowaniem, z chwilą złożenia podania o dokonanie czynności administracyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content