Podatki i opłaty lokalne na 2004 rok

Podatek od nieruchomości na 2004 rok

Uchwała nr 53/XV/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2002 roku Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804) oraz art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2000 roku Nr 62, poz. 718), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się wysokość stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 zł od
1 m2 powierzchni ,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,30 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Traci moc uchwała nr 7/III/2002 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w 2003 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na 2004 rok

Podatek od środków transportowych na 2004 rok
Opłata targowa na 2004 rok
Podatek od posiadania psów na 2004 rok
Opłata administracyjna na 2004 rok

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content