Podatki i opłaty lokalne na 2003 rok

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr 7/III/2002 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) i art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz.84 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. 2000 roku Nr 62, poz. 718 ) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się wysokość stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni ,
b)pozostałych – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych – 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,
e) pozostałych – 5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w trybie art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2000 roku Nr 62, poz. 718) i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 8/III/2002 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2003 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust.2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 9 , poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 roku Nr 62, poz. 718) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. mienie komunalne zajęte przez gminne jednostki organizacyjne, z wyjątkiem części przeznaczonych pod działalność gospodarczą,
2. budynki lub ich części zajęte przez lokatorów na podstawie decyzji administracyjnych o przydziale lokalu, wydanych przed dniem wejścia
w życie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509 z późniejszymi zmianami), z wyjątkiem części przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w trybie art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 , poz. 718 ) i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.

Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr 9/III/2002 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 8 i art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2000 roku Nr 62 , poz. 718 ) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 850 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.000 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton
– o liczbie osi – dwie 479 zł
b) nie mniej niż 12 ton
– o liczbie osi – trzy 878 zł
c) nie mniej niż 12 ton
– o liczbie osi – cztery i więcej 1.432 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton,
– o liczbie osi – dwie 1.084 zł
b) nie mniej niż 12 ton
– o liczbie osi – trzy 1.365 zł
c) nie mniej niż 12 ton
– o liczbie osi – cztery i więcej 2.124 zł
4. od ciągników siodłowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 800 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.000 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.200 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton
– o liczbie osi – dwie 20 zł
b) nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 31 ton
– o liczbie osi – dwie 485 zł
c) nie mniej niż 31 ton
– o liczbie osi – dwie 1.223 zł
d) nie mniej niż 12 ton
– o liczbie osi – trzy 1.492 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszania osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton
– o liczbie osi – dwie 33 zł
b) nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 31 ton
– o liczbie osi – dwie 796 zł
c) nie mniej niż 31 ton
– o liczbie osi – dwie 1.678 zł
d) nie mniej niż 12 ton
– o liczbie osi – trzy 2.207 zł

7. od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.000 zł

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton
– o liczbie osi – jedna 20 zł
b) nie mniej niż 18 ton
– o liczbie osi – jedna 277 zł
c) nie mniej niż 12 ton
– o liczbie osi – dwie 182 zł
d) nie mniej niż 28 ton
– o liczbie osi – dwie 995 zł
e) nie mniej niż 12 ton
– o liczbie osi – trzy 816 zł

9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszania osi jezdnych
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton
– o liczbie osi – jedna 22 zł
b) nie mniej niż 18 ton
– o liczbie osi – jedna 486 zł
c) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton
– o liczbie osi – dwie 268 zł
d) nie mniej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony
– o liczbie osi – dwie 736 zł
e) nie mniej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton
– o liczbie osi – dwie 1.120 zł
f) nie mniej niż 38 ton
– o liczbie osi – dwie 1.472 zł
g) nie mniej niż 12 ton
– o liczbie osi – trzy 1.110 zł

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.000 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.600 zł

§ 2

1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1996 r. stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości:
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
– od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 600 zł
– powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.000 zł
– powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.200 zł

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
– od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1.000 zł
– od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.200 zł
– od 9 ton i poniżej 12 ton 1.400 zł
c) od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
– od 7 ton i poniżej 12 ton 1.200 zł

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
– mniejszej niż 30 miejsc 1.400 zł
– równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.770 zł

2. Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 400 zł
– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 600 zł
– powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 800 zł

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
– od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 600 zł
– od 5,5 tony i poniżej 9 ton 800 zł
– od 9 ton i poniżej 12 ton 1.000 zł

c) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
– od 7 ton i poniżej 12 ton 800 zł

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
– mniej niż 30 miejsc 800 zł
– równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.400 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w trybie art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ) i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.

Podatek od posiadania psów oraz zwolnienia

Uchwała Nr 12/III/2002 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów na 2003 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.13 i art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 roku Nr 62, poz. 718 ) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się z podatku od posiadania psów – psy należące do właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych gruntów znajdujących się na terenie miasta Podkowa Leśna.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w trybie art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 rokuo ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ) i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.

Opłata targowa oraz zasady zwolnień od opłaty targowej

Uchwała Nr 10/III/2002 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień na 2003 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 15 ust. 1 i 2 i art.19
ust. 1 litera a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 roku Nr 62, poz. 718) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej:
1. handel z 4, 30 zł
2. handel ze stoisk przenośnych oraz środków transportowych 7, 00 zł

§ 2

1. Opłata targowa wnoszona jest do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego
w Podkowie Leśnej.
2. Opłata targowa wnoszona jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży
w kwocie nie mniejszej niż za jeden dzień sprzedaży.

§ 3

Zwalnia się z opłaty targowej artykuły sprzedawane przez emerytów, rencistów i osoby sprzedające własne produkty rolne.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w trybie art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718) i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.

Opłata administracyjna

Uchwała Nr 13/III/2002 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej na 2003 rok
Uchwała Nr 13/III/2002
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 13 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 18, art. 19 pkt 1 litera d i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę opłaty administracyjnej na 2003 rok za następujące czynności urzędowe:
1. wydanie wypisu z „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna” w wysokości – 192 – zł.
2. wydanie wyrysu z „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna” w wysokości – 192 – zł.

§ 2

Opłata administracyjna płatna jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego za pokwitowaniem, z chwilą złożenia podania o dokonanie czynności administracyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w trybie art. 4 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718) i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.

Podatek od posiadania psów

Uchwała Nr 11/III/2002 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.13 i art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 62, poz. 718) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

§ 1

Roczna stawka podatku od posiadania psów wynosi 38,00 zł od jednego psa.

§ 2

Ustala się termin płatności podatku od posiadania psów do 30 czerwca 2003 roku lub 14 dni od dnia powstania zobowiązania podatkowego.

§ 3

Podatek od posiadania psów płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w trybie art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718) i obowiązuje od 1 stycznia 2003 w roku.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content