Konsultacje projektów uchwał

Nazwa Utworzone
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 23 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone 1100 2016-06-23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 23 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do przeprowadzania postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej – zakończone 1375 2016-06-23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej- zakończone 1635 2016-04-04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej- zakończone 1277 2016-03-21
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie Miasta Podkowa Leśna (ulica Parkowa) oraz ustalenia przebiegu tej drogi- zakończone 1616 2016-03-09
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna- zakończone 1769 2016-03-08
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej – zakończone 1254 2016-03-08
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna – zakończone 1501 2016-02-09
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta – zakończone 1348 2016-01-28
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna – zakończone 2252 2016-01-11
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”- zakończone 1615 2015-12-09
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone 2108 2015-12-07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Podkowa Leśna przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji – zakończone 1663 2015-12-04
ARCHIWUM 764 2011-06-08
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content