Konsultacje projektów uchwał

Nazwa Utworzone
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 5 lutego 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna – zakończone 318 2018-02-05
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 12 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji – zakończone 245 2018-01-12
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 27 listopada 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – zakończone 278 2017-11-27
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 9 listopada 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone 307 2017-11-09
Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018 – zakończone 573 2017-10-31
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 6 czerwca 2017 r. o przedłużeniu terminu prowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021 – zakończone 631 2017-06-07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 1 czerwca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021 – zakończone 629 2017-06-01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 maja 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie PARK & RIDE w Mieście Podkowa Leśna – zakończone 375 2017-05-30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 28 kwietnia 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów – wycofano 824 2017-04-28
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 10 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna – zakończone 853 2017-03-10
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 6 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zakończone 729 2017-03-06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawach: 1. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2017 roku”; 2. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna; 3. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna – zakończone 625 2017-03-03
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawach: 1. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna; 2. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna – zakończone 773 2017-01-19
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 18 stycznia 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania – zakończone 821 2017-01-18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 6 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone 623 2016-12-06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawach: 1. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów…; 2. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone 885 2016-11-25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 20 października 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu- zakończone 845 2016-10-20
Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2017- zakończone 1025 2016-10-04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 4 sierpnia 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej- zakończone 910 2016-08-04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej- zakończone 1487 2016-06-29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania – zakończone 1014 2016-06-29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 23 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej – zakończone 1187 2016-06-23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 23 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone 922 2016-06-23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 23 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do przeprowadzania postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej – zakończone 1221 2016-06-23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej- zakończone 1404 2016-04-04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej- zakończone 1085 2016-03-21
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie Miasta Podkowa Leśna (ulica Parkowa) oraz ustalenia przebiegu tej drogi- zakończone 1408 2016-03-09
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna- zakończone 1566 2016-03-08
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej – zakończone 1081 2016-03-08
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna – zakończone 1314 2016-02-09
MENU

BIP – Podkowa Leśna