Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 5 listopada 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji dwóch projektów uchwał: 1. projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna, 2. projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zakończone

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 5 listopada 2020 o 15:30:41. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje dwóch projektów uchwał (przedmiot konsultacji):

  1. projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna,
  2. projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanych projektów uchwał można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym do dnia 19 listopada 2020 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 (do skrzynki na korespondencję), wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl lub pocztą na adres Urzędu Miasta (liczy się data wpływu).

Przedmiotowe projekty uchwał oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i dostępne są w Urzędzie Miasta.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński
Projekt uchwały ws. określenia wzorów deklaracji  UzasadnienieZał 1. Wzór deklaracji  i Zał 2 Wzór deklaracji (załączniki 3 i 4 to wzory deklaracji określonych zał. 1 i 2, ale zapisane w formacie XML)
Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
5 listopada 2020 o 15:30:41Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 5 listopada 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji dwóch projektów uchwał: 1. projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna, 2. projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  Dodano: Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 5 listopada 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji dwóch projektów uchwał: 1. projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna, 2. projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - zakończone
Zawartość
  Dodano: <div class="entry" ><strong>Konsultacje zakończone. Brak uwag.</strong></div>
Skasowano: <div class="entry"></div>  Dodano: <div></div>
Bez zmian: <div> Bez zmian: <div>
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji <strong>ogłaszam konsultacje dwóch projektów uchwał (przedmiot konsultacji):</strong> Bez zmian: Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji <strong>ogłaszam konsultacje dwóch projektów uchwał (przedmiot konsultacji):</strong>
Bez zmian: <ol> Bez zmian: <ol>
Bez zmian: <li><strong>projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna,</strong></li> Bez zmian: <li><strong>projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna,</strong></li>
Bez zmian: <li><strong>projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.< /strong></li> Bez zmian: <li><strong>projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.< /strong></li>
Bez zmian: </ol> Bez zmian: </ol>
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="entry"> Bez zmian: <div class="entry">
Bez zmian: <div class="pf-content"> Bez zmian: <div class="pf-content">
Bez zmian: W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności. Bez zmian: W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.
Bez zmian: Uwagi do konsultowanych projektów uchwał można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym<strong> do dnia 19 listopada 2020 r. do godz. 15.30 </strong>w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 (do skrzynki na korespondencję), wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: <a href="mailto: urzadmiasta@podkowalesna.pl" >urzadmiasta@podkowalesna.pl</a> lub pocztą na adres Urzędu Miasta (liczy się data wpływu). Bez zmian: Uwagi do konsultowanych projektów uchwał można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym<strong> do dnia 19 listopada 2020 r. do godz. 15.30 </strong>w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 (do skrzynki na korespondencję), wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: <a href="mailto: urzadmiasta@podkowalesna.pl" >urzadmiasta@podkowalesna.pl</a> lub pocztą na adres Urzędu Miasta (liczy się data wpływu).
Bez zmian: Przedmiotowe projekty uchwał oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i dostępne są w Urzędzie Miasta. Bez zmian: Przedmiotowe projekty uchwał oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i dostępne są w Urzędzie Miasta.
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: <div class="entry" ><em>Burmistrz Miasta Podkowa Leśna</em></div> Bez zmian: <div class="entry" ><em>Burmistrz Miasta Podkowa Leśna</em></div>
Bez zmian: <div class="entry"><em>/-/ Bez zmian: <div class="entry"><em>/-/
Bez zmian: </em><em>Artur Tusiński Bez zmian: </em><em>Artur Tusiński
Bez zmian: </em></div> Bez zmian: </em></div>
Bez zmian: <div></div> Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: <div><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Projekt-uchwaly- metoda-i-stawka-za-odpady- z-uzasadnieniem.pdf">Projekt uchwały ws. wyboru metody i stawki opłaty za odpady - z uzasadnieniem</a></div> Bez zmian: <div><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Projekt-uchwaly- metoda-i-stawka-za-odpady- z-uzasadnieniem.pdf">Projekt uchwały ws. wyboru metody i stawki opłaty za odpady - z uzasadnieniem</a></div>
Bez zmian: <div><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Projekt-uchwaly- wzory-deklaracji.pdf">Projekt uchwały ws. określenia wzorów deklaracji  </a>- <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Uzasadnienie- ws-wzoru-deklaracji.pdf"> Uzasadnienie</a> - <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Zal-1-Wzor- deklaracji.pdf">Zał 1. Wzór deklaracji</a>  i <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Zal-2-Wzor- deklaracji.pdf">Zał 2 Wzór deklaracji</a> (załączniki 3 i 4 to wzory deklaracji określonych zał. 1 i 2, ale zapisane w formacie XML)</div> Bez zmian: <div><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Projekt-uchwaly- wzory-deklaracji.pdf">Projekt uchwały ws. określenia wzorów deklaracji  </a>- <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Uzasadnienie- ws-wzoru-deklaracji.pdf"> Uzasadnienie</a> - <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Zal-1-Wzor- deklaracji.pdf">Zał 1. Wzór deklaracji</a>  i <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Zal-2-Wzor- deklaracji.pdf">Zał 2 Wzór deklaracji</a> (załączniki 3 i 4 to wzory deklaracji określonych zał. 1 i 2, ale zapisane w formacie XML)</div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: <div><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Formularz- konsultacyjny- z-RODO-20.11.2019.doc">Formularz konsultacyjny </a></div> Bez zmian: <div><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/Formularz- konsultacyjny- z-RODO-20.11.2019.doc">Formularz konsultacyjny </a></div>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content