Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”- zakończone

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje.

Przedmiot konsultacji:
projekt uchwały w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanego projektu uchwały należy składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym do dnia 27 października 2015 r. do godz. 18.00:
– drogą elektroniczną na adres: promocja@podkowalesna.pl albo magdalena.sitko@podkowalesna.pl;
– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna (liczy się data wpływu);
– lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna, w godzinach pracy Urzędu;
– 19 października 2015 r. podczas Forum Organizacji Pozarządowych.

Przedmiotowy projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajduje się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Podkowy Leśnej (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ oraz jest dostępny w Urzędzie Miasta pok. nr 17.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński

Projekt uchwały w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”  Formularz Konsultacji projektu uchwały

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content