Konsultacje projektów uchwał

Nazwa Utworzone
Ogłoszenie z dnia 27 lutego 2023 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania – zakończone 40 2023-02-27
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 11 stycznia 2023 r. o konsultacjach dwóch projektów uchwał: 1) ws. zmiany uchwały ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna 2) ws. ustalenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych – zakończone 64 2023-01-11
Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych – zakończone 84 2022-12-01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 26 października 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkole, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym – zakończone 104 2022-10-26
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 20 października 2022 r. o konsultacjach dwóch projektów uchwał: 1) ws. regulaminu parkingu w systemie Parkuj i Jedź w Mieście Podkowa Leśna, 2) ws. ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu i urządzeń na nim usytuowanych – zespołu torów rowerowych typu „PUMPTRACK” i „SKILLTRACK” – zakończone 161 2022-10-20
Ogłoszenie z up. Burmistrza Miasta z dnia 5 października 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2022 – 2026 – zakończone 149 2022-10-05
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 21 września 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – zakończone 137 2022-09-21
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 23 sierpnia 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym – zakończone 136 2022-08-23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 25 lipca 2022 r. o konsultacjach dwóch projektów uchwał ws.: 1) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2022 – 2026, 2) uchwalenia statutu OPSu – zakończone 183 2022-07-25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 23 czerwca 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Miasta Podkowa Leśna – zakończone 158 2022-06-23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 maja 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna na rok szkolny 2022/2023 – zakończone 173 2022-05-30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 11 kwietnia 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone 191 2022-04-11
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 01 marca 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2022 roku – zakończone 312 2022-03-01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 19 stycznia 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – zakończone 238 2022-01-19
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 26 listopada 2021 r. o konsultacjach projektów uchwał w sprawach: 1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna, 2) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez mieszkańca właścicieli nieruchomości – zkończone 311 2021-11-26
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 10 listopada 2021 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone 885 2021-11-10
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 11 października 2021 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – zakończone 325 2021-10-11
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 31 maja 2021 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna na rok szkolny 2021/2022 – zakończone 378 2021-05-31
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 27 kwietnia 2021 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – zakończone 461 2021-04-27
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 2 marca 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji czterech projektów uchwał: 1. projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2021 roku”, 2. projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie w roku 2021 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 3. projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 4. projekt uchwały w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określania warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zakończone 320 2021-03-02
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 11 lutego 2021 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody – zakończone 620 2021-02-11
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 5 listopada 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji dwóch projektów uchwał: 1. projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna, 2. projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zakończone 729 2020-11-05
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 16 września 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji dwóch projektów uchwał: 1. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna, 2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – zakończone 300 2020-09-16
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 24 czerwca 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji dwóch projektów uchwał: 1. projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkole, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym, 2. projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli – zakończone 402 2020-06-24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Podkowa Leśna na rok szkolny 2020/2021 – zakończone 390 2020-06-19
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 1 kwietnia 2020 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne – zakończone 465 2020-04-01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 marca 2020 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania – zakończone 1178 2020-03-30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 marca 2020 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna – zakończone 433 2020-03-30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 marca 2020 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – zakończone 490 2020-03-30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 marca 2020 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone 470 2020-03-30
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content