Konsultacje projektów uchwał

Nazwa Utworzone
Ogłoszenie z dnia 28 września 2023 r. o konsultacjach projektu uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 14 2023-09-28
Ogłoszenie z dnia 24 lipca 2023 r. o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2023 roku – zakończone 94 2023-07-24
Ogłoszenie z dnia 11 lipca 2023 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Podkowie Leśnej – zakończone 90 2023-07-11
Ogłoszenie z dnia 21 czerwca 2023 r. o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna – zakończone 84 2023-06-21
Ogłoszenie z dnia 6 czerwca 2023 r. o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkole, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym – zakończone 115 2023-06-06
Ogłoszenie z dnia 22 maja 2023 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna – zakończone 207 2023-05-22
Ogłoszenie z dnia 7 kwietnia 2023 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2023 roku – zakończone 126 2023-04-07
Ogłoszenie z dnia 27 lutego 2023 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania – zakończone 178 2023-02-27
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 11 stycznia 2023 r. o konsultacjach dwóch projektów uchwał: 1) ws. zmiany uchwały ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna 2) ws. ustalenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych – zakończone 167 2023-01-11
Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych – zakończone 183 2022-12-01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 26 października 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkole, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym – zakończone 182 2022-10-26
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 20 października 2022 r. o konsultacjach dwóch projektów uchwał: 1) ws. regulaminu parkingu w systemie Parkuj i Jedź w Mieście Podkowa Leśna, 2) ws. ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu i urządzeń na nim usytuowanych – zespołu torów rowerowych typu „PUMPTRACK” i „SKILLTRACK” – zakończone 284 2022-10-20
Ogłoszenie z up. Burmistrza Miasta z dnia 5 października 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2022 – 2026 – zakończone 240 2022-10-05
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 21 września 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – zakończone 221 2022-09-21
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 23 sierpnia 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym – zakończone 234 2022-08-23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 25 lipca 2022 r. o konsultacjach dwóch projektów uchwał ws.: 1) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2022 – 2026, 2) uchwalenia statutu OPSu – zakończone 274 2022-07-25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 23 czerwca 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Miasta Podkowa Leśna – zakończone 234 2022-06-23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 maja 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna na rok szkolny 2022/2023 – zakończone 252 2022-05-30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 11 kwietnia 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone 272 2022-04-11
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 01 marca 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2022 roku – zakończone 432 2022-03-01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 19 stycznia 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – zakończone 317 2022-01-19
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 26 listopada 2021 r. o konsultacjach projektów uchwał w sprawach: 1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna, 2) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez mieszkańca właścicieli nieruchomości – zkończone 406 2021-11-26
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 10 listopada 2021 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone 1067 2021-11-10
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 11 października 2021 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – zakończone 410 2021-10-11
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 31 maja 2021 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna na rok szkolny 2021/2022 – zakończone 468 2021-05-31
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 27 kwietnia 2021 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – zakończone 555 2021-04-27
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 2 marca 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji czterech projektów uchwał: 1. projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2021 roku”, 2. projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie w roku 2021 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 3. projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 4. projekt uchwały w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określania warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zakończone 379 2021-03-02
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 11 lutego 2021 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody – zakończone 718 2021-02-11
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 5 listopada 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji dwóch projektów uchwał: 1. projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna, 2. projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zakończone 854 2020-11-05
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 16 września 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji dwóch projektów uchwał: 1. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna, 2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – zakończone 357 2020-09-16
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content