Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski związane z działalnością Urzędu Miasta Podkowa Leśna i jej jednostek organizacyjnych lub organów gminy mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, faxem, w postaci poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu. Przyjmujący skargi i wnioski pracownik kancelarii jest obowiązany potwierdzić złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

Ponadto w sprawach skarg i wniosków Burmistrz Miasta przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek od godziny 12.00 do 18.00, po uprzednim uprzednim umówieniu spotkania. Umawianie osób zainteresowanych spotkaniem z Burmistrzem Miasta odbywa się w Sekretariacie Burmistrza od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (tel. 22 759 21 01).

Przedmiotem skargi może być m. in. zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprawy.

Wniosek może dotyczyć w szczególności ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy, zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnie.

Skargi i wnioski w rozumieniu Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego (anonimy) pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia ich otrzymania.

Skarżący lub składający wniosek jest zawiadamiany o sposobie rozstrzygania.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content