Petycje

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 14 grudnia 2020 o 12:20:18. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

W petycji można zabiegać o zmianę prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania – w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego (za jego zgodą).

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

 Informacje na temat rozpatrywanych petycji: 

Rok 2020

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. SMEbusiness.pl Sp. z o.o. Petycja 1/2020 

Zał. 1 Zał. 2

Dot. analizy możliwości wdrożenia procedur zw. z wprowadzeniem screeningu osób wchodzących do Urzędu 22.04.2020 W terminie 3 miesięcy Odpowiedź
2. Adw. Renata Sutor Petycja 2/2020

Załącznik

Dot. zmiany przepisów prawa miejscowego 01.06.2020 W terminie 3 miesięcy  

Odpowiedź

3. Szulc-Efekt sp. z o. o. Petycja 3/2020 Dot. udostępniania płynów do dezynfekcji 31.08.2020 W terminie 3 miesięcy Odpowiedź

 

Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1. Koalicja Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca
Petycja 1/2020 Dot. zagrożenia elektroskażeniem
 24.03.2020  
2. Adw. Renata Sutor Petycja 2/2020 Załącznik Dot. zmiany przepisów prawa miejscowego 01.06.2020  
3. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja 3/2020 Dot. nazwy drogi 719 Przekazana przez Burmistrza 26.06.2020  
4. Krzysztof Rytka Petycja 4/2020 Dot. podjęcia uchwały (dyskryminacja, szczepienia przeciw COVID) 10.12.2020

 

Rok 2019

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1. Szulc-Efekt sp. z o.o.
WarszawaXs – Events
Petycja 1/2019

Konspekt edukacyjny

Dot. konkursu w ramach
programu „Podwórko Talentów NIVEA”
edycja 2019 
 08.03.2019  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy  – Odpowiedź
2. MJR Cnosulting Zielona Góra Petycja 2/2019 Dot. Programu Nauki Zachowania (bezpłatne szkolenia dla nauczycieli) 25.01.2019 j.w. Odpowiedź
3. Szulc-Efekt sp. z o.o. Petycja 3/2019 Dot. kosztów związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych 29.05.2019 j.w. Odpowiedź
4. Szulc-Efekt sp. z o.o. Petycja 4/2019 Dot. modernizacji parku maszynowego 07.06.2019 j.w. Odpowiedź
5.
Szulc-Efekt sp. z o.o. Petycja 5/2019 Dot. opracowania przez GKRPA programu wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze informacyjnym przeciw nadużywaniu alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży
26.09.2019
j.w. Odpowiedź
6.
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Petycja 6/2019 Dot. próby dokonania analizy wprowadzenia w Urzędzie płatności bezgotówkowych oraz wskazanie mocnych i słabych stron wprowadzenia takich procedur
14.10.2019
j.w. Odpowiedź
7.
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Petycja 7/2019 Dot. wdrożenia  płatności bezgotówkowych w jednostkach organizacyjnych miasta
14.10.2019
j.w.
Odpowiedź
8.
Szulc-Efekt sp. z o.o. Petycja 8/2019 Dot. akcji „Się gra się ma” – Bezpieczny Playroom (świetlice szkolne)
23.10.2019
j.w
Odpowiedź
             

 

Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1. CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy Petycja 1/2019 Dot. wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów  26.08.2019  W terminie 3 miesięcy   Uchwała Nr 104/XII/2019 z 28.11.2019
2. Adw. Renata Sutor Petycja 2/2019 Dot. zmian przepisów prawa 02.12.2019 W terminie 3 miesięcy Uchwała Nr 124/XIV/2020 z 30.01.2020

 

Rok 2018

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja 1/2018 Dot. oszacowania podmiotów gospodarczych, które nie korzystają z przyłączy gazowych, przekazanie ich danych i wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów/firm z podanie informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym.  02.05.2018  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy  – Odpowiedź
 2. Osoba prawna Szulc-Efekt
Sp. z o.o.
Petycja 2/2018

Zał.

Zał.

Zał.

Dot. wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii 13.09.2018 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy Odpowiedź
3. Osoba prawna Szulc-Efekt
Sp. z o.o.
Petycja 3/2018

Zał. – Regulamin

Dot. programu „Wzorowa łazienka” 20.09.2018 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy Odpowiedź

Petycję przekazano do szkół.

 4. Osoba prawna Szulc-Efekt
Sp. z o.o.
 Petycja 4/2018
 Dot. elektronizacji zamówień publicznych
 08.11.2018  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy Odpowiedź

Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna

Brak petycji.

Rok 2017

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1.

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja 1/2017  Publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot. Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  10.02.2017  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy  –  Wniosek opublikowano w dniu 14.02.2017
2. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja 2/2017 Dot. przystąpienia do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017 10.05.2017 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy  Odpowiedź
3. Szulc-Efekt Sp. z o.o. Petycja 3/2017 Petycja o przekazanie pisma do szkół podstawowych – zasady zdrowego żywienia dzieci oraz stałego dostępu do wody pitnej 12.09.2017 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy Przekazano do szkół

Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna

Brak petycji.

Rok 2016

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach  Petycja 1/2016  Analiza i ocena danych publikowanych w BIP pod kątem „otwartości danych”  06.10.2016  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy  –  Skan odpowiedzi

Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna

Brak petycji.

Rok 2015

W 2015 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ani do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.

Zbiorcze informacje o petycjach:

Rok 2019

W 2019 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęło 8 petycji.
Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
– dot. konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” edycja 2019,
– dot. Programu Nauki Zachowania (bezpłatne szkolenia dla nauczycieli),
– dot. kosztów związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych,
– dot. modernizacji parku maszynowego,
– dot. opracowania przez GKRPA programu wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze informacyjnym przeciw nadużywaniu alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży,
– dot. próby dokonania analizy wprowadzenia w Urzędzie płatności bezgotówkowych oraz wskazanie mocnych i słabych stron wprowadzenia takich procedur,
– dot. wdrożenia  płatności bezgotówkowych w jednostkach organizacyjnych miasta,
– dot. akcji „Się gra się ma” – Bezpieczny Playroom (świetlice szkolne).
Odpowiedzi na petycje były udzielane w formie pisemnej z zachowaniem ustawowego terminu.

W 2019 roku do Rady Miasta Podkowa Leśna wpłynęły 2 petycje.
Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
– dot. wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,
– dot. zmian przepisów prawa.
Odpowiedzi na petycje były udzielane w formie pisemnej z zachowaniem ustawowego terminu.

Rok 2018

W 2018 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęły 4 petycje.
Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
– dot. oszacowania podmiotów gospodarczych, które nie korzystają z przyłączy gazowych, przekazanie ich danych i wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów/firm z podanie informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie),
– dot. wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie),
– dot. przystąpienia do programu „Wzorowa łazienka” (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie oraz przekazano petycję do szkół),
– dot. elektronizacji zamówień publicznych (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie).

Do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.

Rok 2017

W 2017 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęły 3 petycje.

Przedmiot i sposób załatwienia petycji:

– publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot. Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (zgodnie z wnioskiem opublikowano pismo),

– dot. przystąpienia do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017 (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie),

– petycja o przekazanie do szkół podstawowych pisma ws. zasad zdrowego żywienia dzieci oraz stałego dostępu do wody pitnej (petycję przekazano do szkół).

Do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.

Rok 2016

W 2016 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęła 1 petycja.

Przedmiot petycji: analiza i ocena danych publikowanych w BIP pod kątem „otwartości danych”.

Sposób załatwienia: udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie.

Do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.

Rok 2015

W 2015 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ani do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
14 grudnia 2020 o 12:20:18Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie <a href="http:// isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id= WDU20140001195"><u>ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach</u></a> (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Bez zmian: W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie <a href="http:// isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id= WDU20140001195"><u>ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach</u></a> (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.
Bez zmian: Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje. Bez zmian: Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.
Bez zmian: W petycji można zabiegać o zmianę prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania - w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego (za jego zgodą). Bez zmian: W petycji można zabiegać o zmianę prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania - w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego (za jego zgodą).
Bez zmian: O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. Bez zmian: O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.
Bez zmian: Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Bez zmian: Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Bez zmian: Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. Bez zmian: Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Bez zmian: <strong><em> < /em></strong> Bez zmian: <strong><em> < /em></strong>
Bez zmian: <strong><em> < /em></strong> <strong>Informacje na temat rozpatrywanych petycji: </strong> Bez zmian: <strong><em> < /em></strong> <strong>Informacje na temat rozpatrywanych petycji: </strong>
  Dodano:

"Rok

  Dodano: <strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong>
  Dodano: <table style="width: 57.5067%; height: 240px;">
  Dodano: <tbody>
  Dodano: <tr style="height: 48px;">
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 1.95794%;">Lp.</td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 13.7056%;">Podmiot wnoszący petycję</td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 9.64463%;">Skan petycji</td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 10.8775%;">Przedmiot petycji</td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 7.97674%;">Data złożenia petycji</td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 11.5302%;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 7.32416%;">Zasięgane opinie</td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 11.9652%;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr style="height: 48px;">
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 1.95794%;"><span style="font-size: 10pt;">1.</span></td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 13.7056%;"><span style="font-size: 10pt;">S<span style="font-size: 8pt;">towarzyszenie Polska Wolna od GMO</span></span></td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 9.64463%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-list- otwarty-szczepienia- a.pdf">Petycja 1/2021</a> <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-list- otwarty-szczepienia-b.pdf" >Wyjaśnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Do-odp.-na- petycje.pdf">Mail 19.02.2021</a>
  Dodano: </span></td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 10.8775%;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. szczepień przeciwko COVID</span></td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 7.97674%;"><span style="font-size: 8pt;">05.01.2021</span></td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 11.5302%;"><span style="font-size: 8pt;">W terminie 3 miesięcy</span></td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 7.32416%;">-</td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 11.9652%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Odp-BM-na- petycje.pdf">Odpowiedź </a>i </span><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Klauzula- KPA.pdf"><span style="font-size: 8pt;">klauzula< /span></a></td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr style="height: 24px;">
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 1.95794%;"><span style="font-size: 8pt;">2.</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 13.7056%;"><span style="font-size: 8pt;">Xs-Events Sp. z o.o. Sp. k.</span>
  Dodano: <span style="font-size: 8pt;">Szulc-Efekt Sp. z o.o.</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 9.64463%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/NIVEA-Petycja_ 2021_4_2_8_21_ 29_16538.pdf">Petycja 2/2021</a></span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 10.8775%;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. konkursu "Podwórko NIVEA"</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 7.97674%;"><span style="font-size: 8pt;">01.04.2021</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.5302%;"><span style="font-size: 8pt;">W terminie 3 miesięcy</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 7.32416%;"><span style="font-size: 8pt;">-</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.9652%;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Odpowiedz- na-petycje.pdf"><span style="font-size: 8pt;">Odpowiedź< /span></a><span style="font-size: 8pt;"> i </span><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Klauzula- KPA-1.pdf">klauzula</a></span>
  Dodano: &nbsp;</td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr style="height: 24px;">
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 1.95794%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 13.7056%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 9.64463%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 10.8775%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 7.97674%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.5302%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 7.32416%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.9652%;"></td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr style="height: 24px;">
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 1.95794%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 13.7056%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 9.64463%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 10.8775%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 7.97674%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.5302%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 7.32416%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.9652%;"></td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr style="height: 24px;">
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 1.95794%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 13.7056%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 9.64463%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 10.8775%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 7.97674%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.5302%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 7.32416%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.9652%;"></td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr style="height: 24px;">
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 1.95794%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 13.7056%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 9.64463%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 10.8775%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 7.97674%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.5302%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 7.32416%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.9652%;"></td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr style="height: 24px;">
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 1.95794%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 13.7056%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 9.64463%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 10.8775%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 7.97674%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.5302%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 7.32416%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.9652%;"></td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: </tbody>
  Dodano: </table>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong>
  Dodano: <table style="width: 57.5067%; height: 302px;">
  Dodano: <tbody>
  Dodano: <tr style="height: 48px;">
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 1.95794%;">Lp.</td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 13.507%;">Podmiot wnoszący petycję</td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 9.77077%;">Skan petycji</td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 11.3851%;">Przedmiot petycji</td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 7.90428%;">Data złożenia petycji</td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 11.0225%;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 8.04928%;">Zasięgane opinie</td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 13.0406%;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr style="height: 48px;">
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 1.95794%;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span></td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 13.507%;"><span style="font-size: 8pt;">Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO</span></td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 9.77077%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-list- otwarty-szczepienia- a.pdf">Petycja 1/2021</a> <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-list- otwarty-szczepienia-b.pdf" >Wyjaśnienie< /a></span></td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 11.3851%;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. szczepień przeciwko COVID</span></td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 7.90428%;"><span style="font-size: 8pt;">05.01.2021</span></td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 11.0225%;"><span style="font-size: 8pt;">W terminie 3 miesięcy</span></td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 8.04928%;">-</td>
  Dodano: <td style="height: 48px; width: 13.0406%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Uchwala-226- 26-2021-petycja.pdf">U<span style="font-size: 8pt;">chwała 226/XXVI/2021 z 25.03.2021</span></a></span>
  Dodano: <span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Pismo-MRiRW.pdf">Pismo MRiRW</a> </span>
  Dodano: <span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Min-Zdrowia- petycja-GMO.pdf">Pismo Ministra Zdrowia</a></span></td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr style="height: 24px;">
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 1.95794%;">&nbsp;
  Dodano: <span style="font-size: 8pt;">2. </span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 13.507%;"><span style="font-size: 8pt;">Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 9.77077%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-do- gmin-ws-Referendum- Ludowego.pdf">Petycja 2/2021</a> </span>
  Dodano: <span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/1-UZASADNIENIE- Deklaracja-Samostanowienia- Narodu-Polskiego.pdf">Zał. 1</a> </span>
  Dodano: <span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/2-Metoda- przeprowadzenia-Referendum- Ludowego-Art.4- zarzadzanie- BEZPOSREDNIE- PLAN.pdf">Zał. 2 </a> </span>
  Dodano: <span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/3-Kodeks- Wyborczy-Projekt-v10-z-dnia- 2020-11-30.pdf">Zał. 3 </a> </span>
  Dodano: <span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/4-Ustroj- Prezydencko-Ludowy-wg-T.- Garland-w.3-z- dnia-2020-06- 28-oraz-wykaz- zmian-WIR-wg- Prof.-M.-Matyji.pdf">Zał. 4 </a></span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.3851%;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. wyrażenia opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 7.90428%;"><span style="font-size: 8pt;">19.02.2021</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.0225%;"><span style="font-size: 8pt;">W terminie 3 miesięcy</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 8.04928%;">-</td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 13.0406%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Uchwala-227- 26-2021-petycja.pdf">Uchwała 227/XXVI/2021 z 25.03.2021</a> </span></td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr style="height: 24px;">
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 1.95794%;"><span style="font-size: 8pt;">3.</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 13.507%;"><span style="font-size: 8pt;">Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 9.77077%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-3- 2021.pdf">Petycja 3/2021</a></span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.3851%;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. poparcia Tymczasowej RSNP</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 7.90428%;"><span style="font-size: 8pt;">04.03.2021</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.0225%;"><span style="font-size: 8pt;">W terminie 3 miesięcy</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 8.04928%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 13.0406%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Uchwala-234- petycja.pdf">Uchwała 234/XXVII/2021 z 20.05.2021</a> </span></td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr style="height: 24px;">
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 1.95794%;"><span style="font-size: 8pt;">4. </span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 13.507%;"><span style="font-size: 8pt;">Partia Zieloni</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 9.77077%;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Pet-1.pdf"><span style="font-size: 8pt;">Petycja 4/2021</span></a></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.3851%;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. deklaracji solidarności z osobami LGBT+</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 7.90428%;"><span style="font-size: 8pt;">08.04.2021</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.0225%;"><span style="font-size: 8pt;">W terminie 3 miesięcy</span></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 8.04928%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 13.0406%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Uchwala-235- LGBT.pdf">Uchwała Nr 235/XXVII/2021 z 20.05.2021</a> </span></td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr style="height: 24px;">
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 1.95794%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 13.507%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 9.77077%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.3851%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 7.90428%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.0225%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 8.04928%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 13.0406%;"></td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr style="height: 24px;">
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 1.95794%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 13.507%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 9.77077%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.3851%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 7.90428%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 11.0225%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 8.04928%;"></td>
  Dodano: <td style="height: 24px; width: 13.0406%;"></td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: </tbody>
  Dodano: </table>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano:
Bez zmian:

"Rok

 Bez zmian:

"Rok

Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong> Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong>
Bez zmian: <table style="width: 102.063%; height: 312px;"> Bez zmian: <table style="width: 102.063%; height: 312px;">
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> Bez zmian: <tr style="height: 96px;">
Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td> Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td> Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">1.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">1.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">SMEbusiness.pl Sp. z o.o.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">SMEbusiness.pl Sp. z o.o.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-2020.pdf">Petycja 1<span style="font-size: 8pt;">/2020</ span></a> </span> Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-2020.pdf">Petycja 1<span style="font-size: 8pt;">/2020</ span></a> </span>
Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Informacja- prasowa-NOVUS.pdf">Zał. 1</a> <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/PREZENTACJA_ zdalny-pomiar- temperatury- ciała.pdf">Zał. 2</a></span></td> Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Informacja- prasowa-NOVUS.pdf">Zał. 1</a> <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/PREZENTACJA_ zdalny-pomiar- temperatury- ciała.pdf">Zał. 2</a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. analizy możliwości wdrożenia procedur zw. z wprowadzeniem screeningu osób wchodzących do Urzędu </span></td> Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. analizy możliwości wdrożenia procedur zw. z wprowadzeniem screeningu osób wchodzących do Urzędu </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">22.04.2020</span></td> Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">22.04.2020</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">W terminie 3 miesięcy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">W terminie 3 miesięcy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 24px;">-</td> Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 24px;">-</td>
Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Odp-petycja- scr.pdf">Odpowiedź </a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Odp-petycja- scr.pdf">Odpowiedź </a></span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">2. </span></td> Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">2. </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Adw. Renata Sutor</span></td> Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Adw. Renata Sutor</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-RS- pomoc.pdf">Petycja 2/2020</a></span> Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-RS- pomoc.pdf">Petycja 2/2020</a></span>
Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;"> <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Załącznik- do-Petycji.pdf" >Załącznik< /a></span></td> Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;"> <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Załącznik- do-Petycji.pdf" >Załącznik< /a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. zmiany przepisów prawa miejscowego</span></td> Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. zmiany przepisów prawa miejscowego</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">01.06.2020</span></td> Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">01.06.2020</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">W terminie 3 miesięcy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">W terminie 3 miesięcy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">-</span></td> Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">-</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 24px;">&nbsp; Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 24px;">&nbsp;
Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Odp-BM-na- petycję-RS-1.pdf" >Odpowiedź< /a></span></td> Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Odp-BM-na- petycję-RS-1.pdf" >Odpowiedź< /a></span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">3.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">3.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Szulc-Efekt sp. z o. o.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Szulc-Efekt sp. z o. o.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-Osnowa- wniosku-razem.pdf">Petycja 3/2020</a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-Osnowa- wniosku-razem.pdf">Petycja 3/2020</a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. udostępniania płynów do dezynfekcji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. udostępniania płynów do dezynfekcji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">31.08.2020</span></td> Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">31.08.2020</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">W terminie 3 miesięcy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">W terminie 3 miesięcy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">-</span></td> Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">-</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/OSO.152.4.2020- odp-petycja-3.pdf" >Odpowiedź< /a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/OSO.152.4.2020- odp-petycja-3.pdf" >Odpowiedź< /a></span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 1.77739%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 5.14953%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 4.36209%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 7.65446%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 5.07617%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 6.19357%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 4.86347%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 62.2989%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong> Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong>
Bez zmian: <table style="width: 42.7715%;"> Bez zmian: <table style="width: 42.7715%;">
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 2.57104%;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 2.57104%;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.07773%;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td> Bez zmian: <td style="width: 6.07773%;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.54308%;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 4.54308%;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.77173%;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 7.77173%;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.31389%;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 4.31389%;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.10614%;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 6.10614%;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 3.96822%;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td> Bez zmian: <td style="width: 3.96822%;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.06696%;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 4.06696%;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 2.57104%;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 2.57104%;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.07773%;"><span style="font-size: 8pt;">Koalicja Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca Bez zmian: <td style="width: 6.07773%;"><span style="font-size: 8pt;">Koalicja Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.54308%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-elektroskażenie.pdf">Petycja 1/2020</a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 4.54308%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-elektroskażenie.pdf">Petycja 1/2020</a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.77173%;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. zagrożenia elektroskażeniem Bez zmian: <td style="width: 7.77173%;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. zagrożenia elektroskażeniem
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.31389%;"><span style="font-size: 8pt;"> 24.03.2020</span></td> Bez zmian: <td style="width: 4.31389%;"><span style="font-size: 8pt;"> 24.03.2020</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.10614%;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 6.10614%;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td>
Skasowano: <td style="width: 3.96822%;"></td>  Dodano: <td style="width: 3.96822%;">-</td>
Skasowano: <td style="width: 4.06696%;"></td>  
  Dodano: <td style="width: 4.06696%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Uchwala-199- 23-2020-petycja- 5G.pdf">Uchwała 199/XXIII/2020 z 17.12.2020</a> </span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 2.57104%;"><span style="font-size: 8pt;">2.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 2.57104%;"><span style="font-size: 8pt;">2.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.07773%;"><span style="font-size: 8pt;">Adw. Renata Sutor</span></td> Bez zmian: <td style="width: 6.07773%;"><span style="font-size: 8pt;">Adw. Renata Sutor</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.54308%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-RS- pomoc.pdf">Petycja 2/2020</a> <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Załącznik- do-Petycji.pdf" >Załącznik< /a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 4.54308%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-RS- pomoc.pdf">Petycja 2/2020</a> <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Załącznik- do-Petycji.pdf" >Załącznik< /a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.77173%;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. zmiany przepisów prawa miejscowego</span></td> Bez zmian: <td style="width: 7.77173%;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. zmiany przepisów prawa miejscowego</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.31389%;"><span style="font-size: 8pt;">01.06.2020</span></td> Bez zmian: <td style="width: 4.31389%;"><span style="font-size: 8pt;">01.06.2020</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.10614%;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 6.10614%;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td>
Skasowano: <td style="width: 3.96822%;"></td>  Dodano: <td style="width: 3.96822%;">-</td>
Skasowano: <td style="width: 4.06696%;"></td>  
  Dodano: <td style="width: 4.06696%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Uchwala-201- 23-2020-petycja- prawo-mi.pdf">Uchwała 201/XXIII/2020 z 17.12.2020</a> </span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 2.57104%;"><span style="font-size: 8pt;">3. </span></td> Bez zmian: <td style="width: 2.57104%;"><span style="font-size: 8pt;">3. </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.07773%;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span></td> Bez zmian: <td style="width: 6.07773%;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.54308%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-nazwa- drogi-719.pdf">Petycja 3/2020</a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 4.54308%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-nazwa- drogi-719.pdf">Petycja 3/2020</a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.77173%;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. nazwy drogi 719</span></td> Bez zmian: <td style="width: 7.77173%;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. nazwy drogi 719</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.31389%;"><span style="font-size: 8pt;">Przekazana przez Burmistrza 26.06.2020</span></td> Bez zmian: <td style="width: 4.31389%;"><span style="font-size: 8pt;">Przekazana przez Burmistrza 26.06.2020</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.10614%;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 6.10614%;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td>
Skasowano: <td style="width: 3.96822%;"></td>  Dodano: <td style="width: 3.96822%;">-</td>
Skasowano: <td style="width: 4.06696%;"></td>  
  Dodano: <td style="width: 4.06696%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Uchwala-200- 23-2020-petycja- 719.pdf">Uchwała Nr 200/XXIII/2020 z 17.12.2020</a> </span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 2.57104%;"><span style="font-size: 8pt;">4. </span></td> Bez zmian: <td style="width: 2.57104%;"><span style="font-size: 8pt;">4. </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.07773%;"><span style="font-size: 8pt;">Krzysztof Rytka</span></td> Bez zmian: <td style="width: 6.07773%;"><span style="font-size: 8pt;">Krzysztof Rytka</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.54308%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-dyskryminacja- szczepienia.pdf">Petycja 4/2020</a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 4.54308%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-dyskryminacja- szczepienia.pdf">Petycja 4/2020</a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.77173%;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. podjęcia uchwały (dyskryminacja, szczepienia przeciw COVID)</span></td> Bez zmian: <td style="width: 7.77173%;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. podjęcia uchwały (dyskryminacja, szczepienia przeciw COVID)</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 4.31389%;"><span style="font-size: 8pt;">10.12.2020</span></td> Bez zmian: <td style="width: 4.31389%;"><span style="font-size: 8pt;">10.12.2020</span></td>
  Dodano: <td style="width: 6.10614%;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td>
  Dodano: <td style="width: 3.96822%;">-</td>
  Dodano: <td style="width: 4.06696%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Uchwala-223- 26-2021-petycja.pdf">Uchwała 223/XXVI/2021 z 25.03.2021</a> </span></td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr>
  Dodano: <td style="width: 2.57104%;"><span style="font-size: 8pt;"> 5.</span></td>
  Dodano: <td style="width: 6.07773%;"><span style="font-size: 8pt;"> Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span></td>
  Dodano: <td style="width: 4.54308%;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-szczepienia- II.pdf">P<span style="font-size: 8pt;">etycja 5/2020</span></a></span>
  Dodano: <span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-szczepienia- II-korekta-15.12.2020.pdf">Korekta 1</a> <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-szczepienia- II-korekta-28.12.2020.pdf">Korekta 2</a></span></td>
  Dodano: <td style="width: 7.77173%;"><span style="font-size: 8pt;"> Dot. podjęcia uchwały (dyskryminacja, szczepienia przeciw COVID)</span></td>
  Dodano: <td style="width: 4.31389%;"><span style="font-size: 8pt;"> 15.12.2020</span></td>
  Dodano: <td style="width: 6.10614%;"></td>
  Dodano: <td style="width: 3.96822%;">-</td>
  Dodano: <td style="width: 4.06696%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Uchwala-224- 26-2021-petycja.pdf">Uchwała 224/XXVI/ 2021 z 25.03.2021</a> </span></td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr>
  Dodano: <td style="width: 2.57104%;"><span style="font-size: 8pt;">6.
  Dodano: </span></td>
  Dodano: <td style="width: 6.07773%;"><span style="font-size: 8pt;">Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny
  Dodano: </span></td>
  Dodano: <td style="width: 4.54308%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Petycja-Tymczasowa- Rada-Stanu.pdf">Petycja 6/2020</a></span></td>
  Dodano: <td style="width: 7.77173%;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. podjęcia działań w obronie prawdy, godności i wolności człowieka
  Dodano: </span></td>
  Dodano: <td style="width: 4.31389%;"><span style="font-size: 8pt;">21.12.2020
  Dodano: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 6.10614%;"></td> Bez zmian: <td style="width: 6.10614%;"></td>
Skasowano: <td style="width: 3.96822%;"></td>  Dodano: <td style="width: 3.96822%;">-</td>
Skasowano: <td style="width: 4.06696%;"></td>  
  Dodano: <td style="width: 4.06696%;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/Uchwala-225- 26-2021-petycja.pdf">Uchwała 225/XXVI/ 2021 z 25.03.2021</a> </span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Rok

 Bez zmian:

"Rok

Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong> Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong>
Bez zmian: <table style="width: 42.8531%; height: 758px;"> Bez zmian: <table style="width: 42.8531%; height: 758px;">
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr style="height: 101px;"> Bez zmian: <tr style="height: 101px;">
Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 101px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 101px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 101px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td> Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 101px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 101px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 101px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 101px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 101px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 101px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 101px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 101px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 101px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 101px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td> Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 101px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 101px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 101px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 423px;"> Bez zmian: <tr style="height: 423px;">
Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 249px;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 249px;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 249px;"><span style="font-size: 8pt;">Szulc-Efekt sp. z o.o.</span> Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 249px;"><span style="font-size: 8pt;">Szulc-Efekt sp. z o.o.</span>
Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;">Warszawa</span><span style="font-size: 8pt;">Xs - Events</span></td> Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;">Warszawa</span><span style="font-size: 8pt;">Xs - Events</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 249px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-zmieniajmy- gminy-na-lepsze.pdf">Petycja 1/2019</a></span> Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 249px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-zmieniajmy- gminy-na-lepsze.pdf">Petycja 1/2019</a></span>
Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/konspekt- edukacyjny.pdf">Konspekt edukacyjny</a> </span></td> Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/konspekt- edukacyjny.pdf">Konspekt edukacyjny</a> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 249px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. konkursu w ramach</span> Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 249px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. konkursu w ramach</span>
Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;">programu "Podwórko Talentów NIVEA"</span> Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;">programu "Podwórko Talentów NIVEA"</span>
Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;">edycja 2019 </span></td> Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;">edycja 2019 </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 249px;"><span style="font-size: 8pt;"> 08.03.2019</span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 249px;"><span style="font-size: 8pt;"> 08.03.2019</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 249px;"><span style="font-size: 8pt;"> Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 249px;"><span style="font-size: 8pt;"> Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 249px;"><span style="font-size: 8pt;"> -</span></td> Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 249px;"><span style="font-size: 8pt;"> -</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 249px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/1-odp-petycja.pdf" >Odpowiedź</ a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 249px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/1-odp-petycja.pdf" >Odpowiedź</ a></span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 25px;"> Bez zmian: <tr style="height: 25px;">
Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">2.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">2.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">MJR Cnosulting Zielona Góra</span></td> Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">MJR Cnosulting Zielona Góra</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja2- 2019.pdf">Petycja 2/2019</a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja2- 2019.pdf">Petycja 2/2019</a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. Programu Nauki Zachowania (bezpłatne szkolenia dla nauczycieli)</span></td> Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. Programu Nauki Zachowania (bezpłatne szkolenia dla nauczycieli)</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">25.01.2019</span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">25.01.2019</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">j.w.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">j.w.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">-</span></td> Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">-</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/odp-petycja.pdf" >Odpowiedź</ a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/odp-petycja.pdf" >Odpowiedź</ a></span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 25px;"> Bez zmian: <tr style="height: 25px;">
Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">3.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">3.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Szulc-Efekt sp. z o.o.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Szulc-Efekt sp. z o.o.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-3.pdf">Petycja 3/2019</a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-3.pdf">Petycja 3/2019</a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. kosztów związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych</span></td> Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. kosztów związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">29.05.2019</span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">29.05.2019</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">j.w.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">j.w.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 25px;">-</td> Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 25px;">-</td>
Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/odpowiedz- 3-2019.pdf">Odpowiedź </a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/odpowiedz- 3-2019.pdf">Odpowiedź </a></span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 25px;"> Bez zmian: <tr style="height: 25px;">
Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">4.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">4.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Szulc-Efekt sp. z o.o.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Szulc-Efekt sp. z o.o.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-4.pdf">Petycja 4/2019</a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-4.pdf">Petycja 4/2019</a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. modernizacji parku maszynowego</span></td> Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. modernizacji parku maszynowego</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">07.06.2019</span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">07.06.2019</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">j.w.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">j.w.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 25px;">-</td> Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 25px;">-</td>
Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/odpowiedz- 4-2019.pdf">Odpowiedź </a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/odpowiedz- 4-2019.pdf">Odpowiedź </a></span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 240px;"> Bez zmian: <tr style="height: 240px;">
Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 240px;"><span style="font-size: 8pt;">5.</span> <span style="font-size: 8pt;"> Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 240px;"><span style="font-size: 8pt;">5.</span> <span style="font-size: 8pt;">
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 240px;"><span style="font-size: 8pt;">Szulc-Efekt sp. z o.o.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 240px;"><span style="font-size: 8pt;">Szulc-Efekt sp. z o.o.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 240px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja_2019_ 10_1_9_8_17_72846.pdf">Petycja 5/2019</a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 240px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja_2019_ 10_1_9_8_17_72846.pdf">Petycja 5/2019</a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 240px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. opracowania przez GKRPA programu wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze informacyjnym przeciw nadużywaniu alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 240px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. opracowania przez GKRPA programu wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze informacyjnym przeciw nadużywaniu alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 240px;"><span style="font-size: 8pt;">26.09.2019 Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 240px;"><span style="font-size: 8pt;">26.09.2019
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 240px;"><span style="font-size: 8pt;">j.w.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 240px;"><span style="font-size: 8pt;">j.w.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 240px;">-</td> Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 240px;">-</td>
Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 240px;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/oso.152.5.2019.pdf" >Odpowiedź</ a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 240px;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/oso.152.5.2019.pdf" >Odpowiedź</ a></span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">6. Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">6.
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-nr- 6.pdf">Petycja 6/2019</a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-nr- 6.pdf">Petycja 6/2019</a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. próby dokonania analizy wprowadzenia w Urzędzie płatności bezgotówkowych oraz wskazanie mocnych i słabych stron wprowadzenia takich procedur Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. próby dokonania analizy wprowadzenia w Urzędzie płatności bezgotówkowych oraz wskazanie mocnych i słabych stron wprowadzenia takich procedur
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">14.10.2019 Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">14.10.2019
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">j.w.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">j.w.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 24px;">-</td> Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 24px;">-</td>
Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/odpowiedz- na-petycje-6- 2019.pdf">Odpowiedź </a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/odpowiedz- na-petycje-6- 2019.pdf">Odpowiedź </a></span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">7. Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">7.
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego</span></td> Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-nr- 7.pdf">Petycja 7/2019</a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-nr- 7.pdf">Petycja 7/2019</a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. wdrożenia  płatności bezgotówkowych w jednostkach organizacyjnych miasta Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. wdrożenia  płatności bezgotówkowych w jednostkach organizacyjnych miasta
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">14.10.2019 Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">14.10.2019
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">j.w. Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">j.w.
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 24px;">-</td> Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 24px;">-</td>
Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/oso.152.7.2019.pdf" >Odpowiedź</ a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/oso.152.7.2019.pdf" >Odpowiedź</ a></span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">8. Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">8.
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Szulc-Efekt sp. z o.o.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Szulc-Efekt sp. z o.o.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-nr- 8.pdf">Petycja 8/2019</a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-nr- 8.pdf">Petycja 8/2019</a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. akcji "Się gra się ma" - Bezpieczny Playroom (świetlice szkolne) Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. akcji "Się gra się ma" - Bezpieczny Playroom (świetlice szkolne)
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">23.10.2019 Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">23.10.2019
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">j.w Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">j.w
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 24px;">-</td> Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 24px;">-</td>
Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/odp-8.pdf" >Odpowiedź</ a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/odp-8.pdf" >Odpowiedź</ a></span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 22px;"> Bez zmian: <tr style="height: 22px;">
Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 22px;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 3.7225%; height: 22px;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 22px;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 13.5364%; height: 22px;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 22px;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.3367%; height: 22px;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 22px;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 20.9814%; height: 22px;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 22px;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.8443%; height: 22px;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 22px;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 14.044%; height: 22px;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 22px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 9.98308%; height: 22px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 22px;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 11.1675%; height: 22px;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong> Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong>
Bez zmian: <table style="width: 50.6189%; height: 312px;"> Bez zmian: <table style="width: 50.6189%; height: 312px;">
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> Bez zmian: <tr style="height: 96px;">
Bez zmian: <td style="width: 1.37781%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 1.37781%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 10.4685%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td> Bez zmian: <td style="width: 10.4685%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 9.7697%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 9.7697%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.50027%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 7.50027%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.6338%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 5.6338%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 10.1097%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 10.1097%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 8.03557%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td> Bez zmian: <td style="width: 8.03557%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 28.5346%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 28.5346%; height: 96px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 144px;"> Bez zmian: <tr style="height: 144px;">
Bez zmian: <td style="width: 1.37781%; height: 144px;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 1.37781%; height: 144px;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 10.4685%; height: 144px;"><span style="font-size: 8pt;">CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy </span></td> Bez zmian: <td style="width: 10.4685%; height: 144px;"><span style="font-size: 8pt;">CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 9.7697%; height: 144px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/skan-petycji.pdf"><span style="font-size: 8pt;">Petycja 1/2019</span> </a></td> Bez zmian: <td style="width: 9.7697%; height: 144px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/skan-petycji.pdf"><span style="font-size: 8pt;">Petycja 1/2019</span> </a></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.50027%; height: 144px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów</span></td> Bez zmian: <td style="width: 7.50027%; height: 144px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.6338%; height: 144px;"><span style="font-size: 8pt;"> 26.08.2019</span></td> Bez zmian: <td style="width: 5.6338%; height: 144px;"><span style="font-size: 8pt;"> 26.08.2019</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 10.1097%; height: 144px;"><span style="font-size: 8pt;"> W terminie 3 miesięcy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 10.1097%; height: 144px;"><span style="font-size: 8pt;"> W terminie 3 miesięcy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 8.03557%; height: 144px;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 8.03557%; height: 144px;"><span style="font-size: 8pt;"> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 28.5346%; height: 144px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/uchwala-104- 12-2019.pdf"><span style="font-size: 8pt;">Uchwała Nr 104/XII/2019 z 28.11.2019</span></a></td> Bez zmian: <td style="width: 28.5346%; height: 144px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/uchwala-104- 12-2019.pdf"><span style="font-size: 8pt;">Uchwała Nr 104/XII/2019 z 28.11.2019</span></a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 1.37781%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">2.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 1.37781%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">2.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 10.4685%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Adw. Renata Sutor</span></td> Bez zmian: <td style="width: 10.4685%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Adw. Renata Sutor</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 9.7697%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-2- 2019.pdf">Petycja 2/2019</a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 9.7697%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-2- 2019.pdf">Petycja 2/2019</a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.50027%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. zmian przepisów prawa</span></td> Bez zmian: <td style="width: 7.50027%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. zmian przepisów prawa</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.6338%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">02.12.2019</span></td> Bez zmian: <td style="width: 5.6338%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">02.12.2019</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 10.1097%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">W terminie 3 miesięcy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 10.1097%; height: 24px;"><span style="font-size: 8pt;">W terminie 3 miesięcy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 8.03557%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 8.03557%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 28.5346%; height: 24px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/uchwala-124.pdf"><span style="font-size: 8pt;">Uchwała Nr 124/XIV/2020 z 30.01.2020</span></a></td> Bez zmian: <td style="width: 28.5346%; height: 24px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/uchwala-124.pdf"><span style="font-size: 8pt;">Uchwała Nr 124/XIV/2020 z 30.01.2020</span></a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 1.37781%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 1.37781%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 10.4685%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 10.4685%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 9.7697%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 9.7697%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.50027%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 7.50027%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.6338%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 5.6338%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 10.1097%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 10.1097%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 8.03557%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 8.03557%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 28.5346%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 28.5346%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 1.37781%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 1.37781%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 10.4685%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 10.4685%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 9.7697%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 9.7697%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 7.50027%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 7.50027%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 5.6338%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 5.6338%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 10.1097%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 10.1097%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 8.03557%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 8.03557%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 28.5346%; height: 24px;"></td> Bez zmian: <td style="width: 28.5346%; height: 24px;"></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Rok

 Bez zmian:

"Rok

Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong> Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong>
Bez zmian: <table style="height: 66px; width: 592px;"> Bez zmian: <table style="height: 66px; width: 592px;">
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 22.15px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 22.15px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 89.8167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td> Bez zmian: <td style="width: 89.8167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 43.25px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 43.25px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 101.167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 101.167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 71.3167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 71.3167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 85.5833px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 85.5833px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 59.4833px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td> Bez zmian: <td style="width: 59.4833px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 67.2333px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 67.2333px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 22.15px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 22.15px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 89.8167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span></td> Bez zmian: <td style="width: 89.8167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 43.25px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/scan-petycji.pdf">Petycja 1/2018</a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 43.25px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/scan-petycji.pdf">Petycja 1/2018</a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 101.167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. oszacowania podmiotów gospodarczych, które nie korzystają z przyłączy gazowych, przekazanie ich danych i wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów/firm z podanie informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 101.167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. oszacowania podmiotów gospodarczych, które nie korzystają z przyłączy gazowych, przekazanie ich danych i wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów/firm z podanie informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 71.3167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;"> 02.05.2018</span></td> Bez zmian: <td style="width: 71.3167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;"> 02.05.2018</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 85.5833px; height: 25px;"><span style="font-size: 10pt;"> Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 85.5833px; height: 25px;"><span style="font-size: 10pt;"> Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 59.4833px;"><span style="font-size: 10pt;"> -</span></td> Bez zmian: <td style="width: 59.4833px;"><span style="font-size: 10pt;"> -</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 67.2333px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/oso.152.1.2018.apn_ .pdf">Odpowiedź< /a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 67.2333px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/oso.152.1.2018.apn_ .pdf">Odpowiedź< /a></span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 22.15px;"><span style="font-size: 8pt;"> 2.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 22.15px;"><span style="font-size: 8pt;"> 2.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 89.8167px;"><span style="font-size: 8pt;">Osoba prawna Szulc-Efekt Bez zmian: <td style="width: 89.8167px;"><span style="font-size: 8pt;">Osoba prawna Szulc-Efekt
Bez zmian: </span><span style="font-size: 8pt;">Sp. z o.o.</span></td> Bez zmian: </span><span style="font-size: 8pt;">Sp. z o.o.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 43.25px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/scan-petycja.pdf">Petycja 2/2018</a></span> Bez zmian: <td style="width: 43.25px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/scan-petycja.pdf">Petycja 2/2018</a></span>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/zal0.doc"><span style="font-size: 8pt;">Zał.</span></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/zal0.doc"><span style="font-size: 8pt;">Zał.</span></a>
Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/zal1.pdf" >Zał.</a></span> Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/zal1.pdf" >Zał.</a></span>
Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/zal2.pdf" >Zał.</a></span></td> Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/zal2.pdf" >Zał.</a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 101.167px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii</span></td> Bez zmian: <td style="width: 101.167px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 71.3167px;"><span style="font-size: 8pt;">13.09.2018</span></td> Bez zmian: <td style="width: 71.3167px;"><span style="font-size: 8pt;">13.09.2018</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 85.5833px;"><span style="font-size: 8pt;">Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 85.5833px;"><span style="font-size: 8pt;">Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 59.4833px;">-</td> Bez zmian: <td style="width: 59.4833px;">-</td>
Bez zmian: <td style="width: 67.2333px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/odpowiedz- 2-2018.pdf"><span style="font-size: 8pt;">Odpowiedź< /span></a></td> Bez zmian: <td style="width: 67.2333px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/odpowiedz- 2-2018.pdf"><span style="font-size: 8pt;">Odpowiedź< /span></a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 22.15px;"><span style="font-size: 8pt;">3.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 22.15px;"><span style="font-size: 8pt;">3.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 89.8167px;"><span style="font-size: 8pt;">Osoba prawna Szulc-Efekt Bez zmian: <td style="width: 89.8167px;"><span style="font-size: 8pt;">Osoba prawna Szulc-Efekt
Bez zmian: </span><span style="font-size: 8pt;">Sp. z o.o.</span></td> Bez zmian: </span><span style="font-size: 8pt;">Sp. z o.o.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 43.25px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-wzorowa- lazienka.doc">Petycja 3/2018</a></span> Bez zmian: <td style="width: 43.25px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-wzorowa- lazienka.doc">Petycja 3/2018</a></span>
Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/regulamin- wzorowa-lazienka.pdf">Zał. - Regulamin </a></span></td> Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/regulamin- wzorowa-lazienka.pdf">Zał. - Regulamin </a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 101.167px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. programu "Wzorowa łazienka"</span></td> Bez zmian: <td style="width: 101.167px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. programu "Wzorowa łazienka"</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 71.3167px;"><span style="font-size: 8pt;">20.09.2018</span></td> Bez zmian: <td style="width: 71.3167px;"><span style="font-size: 8pt;">20.09.2018</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 85.5833px;"><span style="font-size: 8pt;">Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 85.5833px;"><span style="font-size: 8pt;">Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 59.4833px;">-</td> Bez zmian: <td style="width: 59.4833px;">-</td>
Bez zmian: <td style="width: 67.2333px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/odpowiedz- 3-2018.pdf">Odpowiedź </a></span> Bez zmian: <td style="width: 67.2333px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/odpowiedz- 3-2018.pdf">Odpowiedź </a></span>
Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;">P</span><span style="font-size: 8pt;">etycję </span><span style="font-size: 8pt;">przekazano do szkół.</span></td> Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;">P</span><span style="font-size: 8pt;">etycję </span><span style="font-size: 8pt;">przekazano do szkół.</span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 22.15px;"><span style="font-size: 8pt;"> 4.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 22.15px;"><span style="font-size: 8pt;"> 4.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 89.8167px;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;">Osoba prawna Szulc-Efekt Bez zmian: <td style="width: 89.8167px;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;">Osoba prawna Szulc-Efekt
Bez zmian: Sp. z o.o.</span></span></td> Bez zmian: Sp. z o.o.</span></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 43.25px;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja.pdf">Petycja 4/2018</a> Bez zmian: <td style="width: 43.25px;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja.pdf">Petycja 4/2018</a>
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 101.167px;"><span style="font-size: 8pt;"> Dot. elektronizacji zamówień publicznych Bez zmian: <td style="width: 101.167px;"><span style="font-size: 8pt;"> Dot. elektronizacji zamówień publicznych
Bez zmian: </span></td> Bez zmian: </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 71.3167px;"><span style="font-size: 8pt;"> 08.11.2018</span></td> Bez zmian: <td style="width: 71.3167px;"><span style="font-size: 8pt;"> 08.11.2018</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 85.5833px;"><span style="font-size: 8pt;"> Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 85.5833px;"><span style="font-size: 8pt;"> Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 59.4833px;">-</td> Bez zmian: <td style="width: 59.4833px;">-</td>
Bez zmian: <td style="width: 67.2333px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/oso.152.4.2018- 2-07.01.2019- petycja-odp.pdf"><span style="font-size: 8pt;">Odpowiedź< /span></a></td> Bez zmian: <td style="width: 67.2333px;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/oso.152.4.2018- 2-07.01.2019- petycja-odp.pdf"><span style="font-size: 8pt;">Odpowiedź< /span></a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong> Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong>
Bez zmian: Brak petycji. Bez zmian: Brak petycji.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Rok

 Bez zmian:

"Rok

Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong> Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong>
Bez zmian: <table style="height: 66px; width: 592px;"> Bez zmian: <table style="height: 66px; width: 592px;">
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr style="height: 25px;"> Bez zmian: <tr style="height: 25px;">
Bez zmian: <td style="width: 17.1167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 17.1167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 88.8167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td> Bez zmian: <td style="width: 88.8167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 56.35px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 56.35px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 89.3167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 89.3167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 67.9167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 67.9167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 80.1833px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 80.1833px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 57.0833px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td> Bez zmian: <td style="width: 57.0833px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 83.2167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 83.2167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 29px;"> Bez zmian: <tr style="height: 29px;">
Bez zmian: <td style="width: 17.1167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span> Bez zmian: <td style="width: 17.1167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span>
Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;"> </span></td> Bez zmian: <span style="font-size: 8pt;"> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 88.8167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span></td> Bez zmian: <td style="width: 88.8167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 56.35px; height: 29px; text-align: left;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-1- 2017.pdf">Petycja 1/2017</a></td> Bez zmian: <td style="width: 56.35px; height: 29px; text-align: left;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-1- 2017.pdf">Petycja 1/2017</a></td>
Bez zmian: <td style="width: 89.3167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> Publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot. Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji </span></td> Bez zmian: <td style="width: 89.3167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> Publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot. Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 67.9167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> 10.02.2017 </span></td> Bez zmian: <td style="width: 67.9167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> 10.02.2017 </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 80.1833px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 80.1833px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 57.0833px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> -</span></td> Bez zmian: <td style="width: 57.0833px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> -</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 83.2167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> Wniosek opublikowano w dniu 14.02.2017 </span></td> Bez zmian: <td style="width: 83.2167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> Wniosek opublikowano w dniu 14.02.2017 </span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 68px;"> Bez zmian: <tr style="height: 68px;">
Bez zmian: <td style="width: 17.1167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">2.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 17.1167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">2.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 88.8167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span></td> Bez zmian: <td style="width: 88.8167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 56.35px; height: 68px; text-align: left;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-sze.pdf">Petycja 2/2017</a></td> Bez zmian: <td style="width: 56.35px; height: 68px; text-align: left;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-sze.pdf">Petycja 2/2017</a></td>
Bez zmian: <td style="width: 89.3167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017</span></td> Bez zmian: <td style="width: 89.3167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 67.9167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">10.05.2017</span></td> Bez zmian: <td style="width: 67.9167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">10.05.2017</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 80.1833px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 80.1833px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 57.0833px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">-</span></td> Bez zmian: <td style="width: 57.0833px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">-</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 83.2167px; height: 68px; text-align: left;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-29.05.2017.pdf"><span style="font-size: 8pt;">Odpowiedź< /span></a></td> Bez zmian: <td style="width: 83.2167px; height: 68px; text-align: left;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-29.05.2017.pdf"><span style="font-size: 8pt;">Odpowiedź< /span></a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 68px;"> Bez zmian: <tr style="height: 68px;">
Bez zmian: <td style="width: 17.1167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">3. </span></td> Bez zmian: <td style="width: 17.1167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">3. </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 88.8167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Szulc-Efekt Sp. z o.o.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 88.8167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Szulc-Efekt Sp. z o.o.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 56.35px; height: 68px; text-align: left;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/inicjatywa- zdrowie-najmlodszych-zmieniajmy- gminy-i-samorządy- na-lepsze.pdf">Petycja 3/2017</a></td> Bez zmian: <td style="width: 56.35px; height: 68px; text-align: left;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/inicjatywa- zdrowie-najmlodszych-zmieniajmy- gminy-i-samorządy- na-lepsze.pdf">Petycja 3/2017</a></td>
Bez zmian: <td style="width: 89.3167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Petycja o przekazanie pisma do szkół podstawowych - zasady zdrowego żywienia dzieci oraz stałego dostępu do wody pitnej</span></td> Bez zmian: <td style="width: 89.3167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Petycja o przekazanie pisma do szkół podstawowych - zasady zdrowego żywienia dzieci oraz stałego dostępu do wody pitnej</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 67.9167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">12.09.2017</span></td> Bez zmian: <td style="width: 67.9167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">12.09.2017</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 80.1833px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 80.1833px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 57.0833px; height: 68px; text-align: left;"></td> Bez zmian: <td style="width: 57.0833px; height: 68px; text-align: left;"></td>
Bez zmian: <td style="width: 83.2167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Przekazano do szkół</span></td> Bez zmian: <td style="width: 83.2167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Przekazano do szkół</span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong> Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong>
Bez zmian: Brak petycji. Bez zmian: Brak petycji.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Rok

 Bez zmian:

"Rok

Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong> Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong>
Bez zmian: <table style="height: 66px; width: 592.433px;"> Bez zmian: <table style="height: 66px; width: 592.433px;">
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr style="height: 25px;"> Bez zmian: <tr style="height: 25px;">
Bez zmian: <td style="width: 27px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 27px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 190px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td> Bez zmian: <td style="width: 190px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 88px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 88px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 126px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 126px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 146px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 146px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 151px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 151px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 115px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td> Bez zmian: <td style="width: 115px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 10px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td> Bez zmian: <td style="width: 10px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 68px;"> Bez zmian: <tr style="height: 68px;">
Bez zmian: <td style="width: 27px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span></td> Bez zmian: <td style="width: 27px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 190px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span></td> Bez zmian: <td style="width: 190px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 88px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-06.10.2016.pdf">Petycja 1/2016</a></span></td> Bez zmian: <td style="width: 88px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-06.10.2016.pdf">Petycja 1/2016</a></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 126px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> Analiza i ocena danych publikowanych w BIP pod kątem "otwartości danych"</span></td> Bez zmian: <td style="width: 126px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> Analiza i ocena danych publikowanych w BIP pod kątem "otwartości danych"</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 146px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> 06.10.2016</span></td> Bez zmian: <td style="width: 146px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> 06.10.2016</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 151px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td> Bez zmian: <td style="width: 151px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 115px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> -</span></td> Bez zmian: <td style="width: 115px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> -</span></td>
Bez zmian: <td style="width: 10px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/skan-odp- petycja-06.10.2016.pdf">Skan odpowiedzi</a> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 10px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/skan-odp- petycja-06.10.2016.pdf">Skan odpowiedzi</a> </span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong> Bez zmian: <strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong>
Bez zmian: Brak petycji. Bez zmian: Brak petycji.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Rok

 Bez zmian:

"Rok

Skasowano: W 2015 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ani do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy. Dodano: Brak petycji.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian: <strong>Zbiorcze informacje o petycjach:</strong> Bez zmian: <strong>Zbiorcze informacje o petycjach:</strong>
  Dodano:

"Rok

  Dodano: W 2020 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęły 3 petycje.
  Dodano: Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
  Dodano: - dot. analizy możliwości wdrożenia procedur zw. z wprowadzeniem screeningu osób wchodzących do Urzędu,
  Dodano: - dot. zmiany przepisów prawa miejscowego,
  Dodano: - dot. udostępniania płynów do dezynfekcji.
  Dodano: Odpowiedzi na petycje były udzielane w formie pisemnej z zachowaniem ustawowego terminu.
  Dodano: W 2020 roku do Rady Miasta Podkowa Leśna wpłynęło 6 petycji.
  Dodano: Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
  Dodano: - dot. zagrożenia elektroskażeniem,
  Dodano: - dot. zmiany przepisów prawa miejscowego,
  Dodano: - dot. nazwy drogi 719,
  Dodano: - dot. podjęcia uchwały (dyskryminacja, szczepienia przeciw COVID),
  Dodano: - dot. podjęcia uchwały (dyskryminacja, szczepienia przeciw COVID),
  Dodano: - dot. podjęcia działań w obronie prawdy, godności i wolności człowieka.
  Dodano: Odpowiedzi na petycje zostały udzielone w formie pisemnej, wszystkie z przekroczeniem ustawowego terminu.
  Dodano:
Bez zmian:

"Rok

 Bez zmian:

"Rok

Bez zmian: W 2019 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęło 8 petycji. Bez zmian: W 2019 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęło 8 petycji.
Bez zmian: Przedmiot i sposób załatwienia petycji: Bez zmian: Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
Bez zmian: – dot. konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” edycja 2019, Bez zmian: – dot. konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” edycja 2019,
Bez zmian: – dot. Programu Nauki Zachowania (bezpłatne szkolenia dla nauczycieli), Bez zmian: – dot. Programu Nauki Zachowania (bezpłatne szkolenia dla nauczycieli),
Bez zmian: – dot. kosztów związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych, Bez zmian: – dot. kosztów związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych,
Bez zmian: – dot. modernizacji parku maszynowego, Bez zmian: – dot. modernizacji parku maszynowego,
Bez zmian: – dot. opracowania przez GKRPA programu wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze informacyjnym przeciw nadużywaniu alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży, Bez zmian: – dot. opracowania przez GKRPA programu wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze informacyjnym przeciw nadużywaniu alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży,
Bez zmian: – dot. próby dokonania analizy wprowadzenia w Urzędzie płatności bezgotówkowych oraz wskazanie mocnych i słabych stron wprowadzenia takich procedur, Bez zmian: – dot. próby dokonania analizy wprowadzenia w Urzędzie płatności bezgotówkowych oraz wskazanie mocnych i słabych stron wprowadzenia takich procedur,
Bez zmian: – dot. wdrożenia  płatności bezgotówkowych w jednostkach organizacyjnych miasta, Bez zmian: – dot. wdrożenia  płatności bezgotówkowych w jednostkach organizacyjnych miasta,
Bez zmian: – dot. akcji „Się gra się ma” – Bezpieczny Playroom (świetlice szkolne). Bez zmian: – dot. akcji „Się gra się ma” – Bezpieczny Playroom (świetlice szkolne).
Bez zmian: Odpowiedzi na petycje były udzielane w formie pisemnej z zachowaniem ustawowego terminu. Bez zmian: Odpowiedzi na petycje były udzielane w formie pisemnej z zachowaniem ustawowego terminu.
Bez zmian: W 2019 roku do Rady Miasta Podkowa Leśna wpłynęły 2 petycje. Bez zmian: W 2019 roku do Rady Miasta Podkowa Leśna wpłynęły 2 petycje.
Bez zmian: Przedmiot i sposób załatwienia petycji: Bez zmian: Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
Bez zmian: - dot. wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, Bez zmian: - dot. wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,
Bez zmian: - dot. zmian przepisów prawa. Bez zmian: - dot. zmian przepisów prawa.
Bez zmian: Odpowiedzi na petycje były udzielane w formie pisemnej z zachowaniem ustawowego terminu. Bez zmian: Odpowiedzi na petycje były udzielane w formie pisemnej z zachowaniem ustawowego terminu.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Rok

 Bez zmian:

"Rok

Bez zmian: W 2018 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęły 4 petycje. Bez zmian: W 2018 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęły 4 petycje.
Bez zmian: Przedmiot i sposób załatwienia petycji: Bez zmian: Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
Bez zmian: - dot. oszacowania podmiotów gospodarczych, które nie korzystają z przyłączy gazowych, przekazanie ich danych i wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów/firm z podanie informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie), Bez zmian: - dot. oszacowania podmiotów gospodarczych, które nie korzystają z przyłączy gazowych, przekazanie ich danych i wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów/firm z podanie informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie),
Bez zmian: - dot. wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie), Bez zmian: - dot. wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie),
Bez zmian: - dot. przystąpienia do programu „Wzorowa łazienka” (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie oraz przekazano petycję do szkół), Bez zmian: - dot. przystąpienia do programu „Wzorowa łazienka” (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie oraz przekazano petycję do szkół),
Bez zmian: - dot. elektronizacji zamówień publicznych (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie). Bez zmian: - dot. elektronizacji zamówień publicznych (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie).
Bez zmian: Do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy. Bez zmian: Do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Rok

 Bez zmian:

"Rok

Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">W 2017 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęły 3 petycje.</p> Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">W 2017 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęły 3 petycje.</p>
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">Przedmiot i sposób załatwienia petycji:</p> Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">Przedmiot i sposób załatwienia petycji:</p>
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">- publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot. Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (zgodnie z wnioskiem opublikowano pismo),</p> Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">- publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot. Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (zgodnie z wnioskiem opublikowano pismo),</p>
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">- dot. przystąpienia do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017 (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie),</p> Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">- dot. przystąpienia do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017 (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie),</p>
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">- petycja o przekazanie do szkół podstawowych pisma ws. zasad zdrowego żywienia dzieci oraz stałego dostępu do wody pitnej (petycję przekazano do szkół).</p> Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">- petycja o przekazanie do szkół podstawowych pisma ws. zasad zdrowego żywienia dzieci oraz stałego dostępu do wody pitnej (petycję przekazano do szkół).</p>
Bez zmian: Do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy. Bez zmian: Do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Rok

 Bez zmian:

"Rok

Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">W 2016 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęła 1 petycja.</p> Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">W 2016 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęła 1 petycja.</p>
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">Przedmiot petycji: analiza i ocena danych publikowanych w BIP pod kątem „otwartości danych”.</p> Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">Przedmiot petycji: analiza i ocena danych publikowanych w BIP pod kątem „otwartości danych”.</p>
Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">Sposób załatwienia: udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie.</p> Bez zmian: <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;">Sposób załatwienia: udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie.</p>
Bez zmian: Do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy. Bez zmian: Do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Rok

 Bez zmian:

"Rok

Bez zmian: W 2015 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ani do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy. Bez zmian: W 2015 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ani do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content