Petycje

W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

W petycji można zabiegać o zmianę prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania – w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego (za jego zgodą).

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

 Informacje na temat rozpatrywanych petycji: 

Rok 2023

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny Petycja 1/2023 Ws. utworzenia Gminnej Straży Energetycznej 06.09.2023 W terminie 3 miesięcy odpowiedź na petycje
2. Szulc-Efekt Sp. z o.o. Petycja 2/2023 Dot. wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii 11.09.2023 W terminie 3 miesięcy odpowiedź na petycję
3. Szulc-Efekt Sp. z o.o. Petycja 3/2023 ws. dokonania analizy rodzącego się rynku usług związanych z automatyzacją i robotyzacją w kontekście ewentualnego bezpłatnego przeprowadzenia audytu technologicznego w Urzędzie mającego na celu zidentyfikowanie możliwości wprowadzenia automatyzacji w różnych obszarach powierzonych gminie zadań publicznych. 28.10.2023 W terminie 3 miesięcy odpowiedź na petycję
4. Szulc-Efekt Sp. z o.o. Petycja 4/2023 petycja o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez interesantów poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu. 23.11.2023 W terminie 3 miesięcy odpowiedź na petycję

Rok 2022

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece Petycja 1/2022 Dot. zakazu palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza 14.02.2022 W terminie 3 miesięcy Zawiadomienie o przekazaniu zgodnie z właściwością
2. Cech Zdunów Polskich Petycja 2/2022 W sprawie naprawy programu ochrony powietrza 03.03.2022 W terminie 3 miesięcy Zawiadomienie o przekazaniu zgodnie z właściwością
3. Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Petycja 3/2022 Dot. środków przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej w 2022 r. oraz optymalizację wydatków związanych z kosztami zakupu energii elektrycznej 04.05.2022 W terminie 3 miesięcy Odpowiedź na petycję
4.
Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Petycja nr 4/2022 Ws. zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej gminy lub w BIP infografiki o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu)  07.07.2022
W terminie 3 miesięcy Odpowiedź na petycję 
5. Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny Petycja 5/2022 Ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy 17.08.2022
W terminie 3 miesięcy Odpowiedź na petycję 
6.
Szulc-Efekt Sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Petycja 6/2022 Dotyczy urządzeń służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej. 17.10.2022
W terminie 3 miesięcy Odpowiedź na petycję
7. Szulc-Efekt Sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Petycja 7/2022 Ws. zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego 08.11.2022
W terminie 3 miesięcy Odpowiedź na petycję

 

Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1. Michał Piechowski – w imieniu własnym i podpisanych mieszkańców Petycja 1/2022 Dot. nasadzeń na ul. Błońskiej
16.02.2022 Uchwała 310/XL/2022 z 30.06.2022
2. Cech Zdunów Polskich Petycja 2/2022 Ws. naprawy programu ochrony powietrza 03.03.2022 Uchwała 311/XL/2022 z 30.06.2022
3.
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja 3/2022 Ws. ustanowienia 26 pomników przyrody w Lesie Młochowskim
01.08.2022
Pismo Burmistrza

Wnioski i pytania Komisji

Odp. Burmistrza na pytania Komisji

Stanowisko KSWiP

Uchwała Nr 336/XLIV/2022 z 20.10.2022 r.  

Uchwała Nr 422/LVII/2023 z 23.11.2023 r.

 

Rok 2021

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO Petycja 1/2021 Wyjaśnienie
Mail 19.02.2021
Dot. szczepień przeciwko COVID 05.01.2021 W terminie 3 miesięcy Odpowiedź i klauzula
2. Xs-Events Sp. z o.o. Sp. k.

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Petycja 2/2021 Dot. konkursu „Podwórko NIVEA” 01.04.2021 W terminie 3 miesięcy Odpowiedź i klauzula

 

 

Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1. Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO Petycja 1/2021 Wyjaśnienie Dot. szczepień przeciwko COVID 05.01.2021 W terminie 3 miesięcy Uchwała 226/XXVI/2021 z 25.03.2021

Pismo MRiRW 

Pismo Ministra Zdrowia

 

2.

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny Petycja 2/2021
Zał. 1
Zał. 2
Zał. 3
Zał. 4
Dot. wyrażenia opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego 19.02.2021 W terminie 3 miesięcy Uchwała 227/XXVI/2021 z 25.03.2021
3. Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny Petycja 3/2021 Dot. poparcia Tymczasowej RSNP 04.03.2021 W terminie 3 miesięcy Uchwała 234/XXVII/2021 z 20.05.2021
4. Partia Zieloni Petycja 4/2021 Dot. deklaracji solidarności z osobami LGBT+ 08.04.2021 W terminie 3 miesięcy Uchwała Nr 235/XXVII/2021 z 20.05.2021
5. Fundacja im. Nikoli Tesli Petycja 5/2021 Informacja o załączniku

Załącznik Uzupełnienie

Dot. szczepień, noszenia maseczek, kwarantanny i izolacji 21.12.2021 W terminie 3 miesięcy Uchwała Nr 289/XXXVII/2022 z 27.01.2022

 

Rok 2020

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. SMEbusiness.pl Sp. z o.o. Petycja 1/2020 

Zał. 1 Zał. 2

Dot. analizy możliwości wdrożenia procedur zw. z wprowadzeniem screeningu osób wchodzących do Urzędu 22.04.2020 W terminie 3 miesięcy Odpowiedź
2. Adw. Renata Sutor Petycja 2/2020

Załącznik

Dot. zmiany przepisów prawa miejscowego 01.06.2020 W terminie 3 miesięcy  

Odpowiedź

3. Szulc-Efekt sp. z o. o. Petycja 3/2020 Dot. udostępniania płynów do dezynfekcji 31.08.2020 W terminie 3 miesięcy Odpowiedź

 

Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1. Koalicja Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca
Petycja 1/2020 Dot. zagrożenia elektroskażeniem
 24.03.2020   Uchwała 199/XXIII/2020 z 17.12.2020
2. Adw. Renata Sutor Petycja 2/2020 Załącznik Dot. zmiany przepisów prawa miejscowego 01.06.2020   Uchwała 201/XXIII/2020 z 17.12.2020
3. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja 3/2020 Dot. nazwy drogi 719 Przekazana przez Burmistrza 26.06.2020   Uchwała Nr 200/XXIII/2020 z 17.12.2020
4. Krzysztof Rytka Petycja 4/2020 Dot. podjęcia uchwały (dyskryminacja, szczepienia przeciw COVID) 10.12.2020   Uchwała 223/XXVI/2021 z 25.03.2021
 5. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja 5/2020

Korekta 1 Korekta 2

Dot. podjęcia uchwały (dyskryminacja, szczepienia przeciw COVID)  15.12.2020 Uchwała 224/XXVI/ 2021 z 25.03.2021
6.
Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny
Petycja 6/2020 Dot. podjęcia działań w obronie prawdy, godności i wolności człowieka
21.12.2020
Uchwała 225/XXVI/ 2021 z 25.03.2021

 

Rok 2019

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1. Szulc-Efekt sp. z o.o.
WarszawaXs – Events
Petycja 1/2019

Konspekt edukacyjny

Dot. konkursu w ramach
programu „Podwórko Talentów NIVEA”
edycja 2019 
 08.03.2019  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy  – Odpowiedź
2. MJR Cnosulting Zielona Góra Petycja 2/2019 Dot. Programu Nauki Zachowania (bezpłatne szkolenia dla nauczycieli) 25.01.2019 j.w. Odpowiedź
3. Szulc-Efekt sp. z o.o. Petycja 3/2019 Dot. kosztów związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych 29.05.2019 j.w. Odpowiedź
4. Szulc-Efekt sp. z o.o. Petycja 4/2019 Dot. modernizacji parku maszynowego 07.06.2019 j.w. Odpowiedź
5.
Szulc-Efekt sp. z o.o. Petycja 5/2019 Dot. opracowania przez GKRPA programu wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze informacyjnym przeciw nadużywaniu alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży
26.09.2019
j.w. Odpowiedź
6.
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Petycja 6/2019 Dot. próby dokonania analizy wprowadzenia w Urzędzie płatności bezgotówkowych oraz wskazanie mocnych i słabych stron wprowadzenia takich procedur
14.10.2019
j.w. Odpowiedź
7.
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Petycja 7/2019 Dot. wdrożenia  płatności bezgotówkowych w jednostkach organizacyjnych miasta
14.10.2019
j.w.
Odpowiedź
8.
Szulc-Efekt sp. z o.o. Petycja 8/2019 Dot. akcji „Się gra się ma” – Bezpieczny Playroom (świetlice szkolne)
23.10.2019
j.w
Odpowiedź
             

 

Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1. CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy Petycja 1/2019 Dot. wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów  26.08.2019  W terminie 3 miesięcy   Uchwała Nr 104/XII/2019 z 28.11.2019
2. Adw. Renata Sutor Petycja 2/2019 Dot. zmian przepisów prawa 02.12.2019 W terminie 3 miesięcy Uchwała Nr 124/XIV/2020 z 30.01.2020

 

Rok 2018

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja 1/2018 Dot. oszacowania podmiotów gospodarczych, które nie korzystają z przyłączy gazowych, przekazanie ich danych i wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów/firm z podanie informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym.  02.05.2018  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy  – Odpowiedź
 2. Osoba prawna Szulc-Efekt
Sp. z o.o.
Petycja 2/2018

Zał.

Zał.

Zał.

Dot. wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii 13.09.2018 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy Odpowiedź
3. Osoba prawna Szulc-Efekt
Sp. z o.o.
Petycja 3/2018

Zał. – Regulamin

Dot. programu „Wzorowa łazienka” 20.09.2018 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy Odpowiedź

Petycję przekazano do szkół.

 4. Osoba prawna Szulc-Efekt
Sp. z o.o.
 Petycja 4/2018
 Dot. elektronizacji zamówień publicznych
 08.11.2018  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy Odpowiedź

Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna

Brak petycji.

Rok 2017

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1.

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja 1/2017  Publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot. Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  10.02.2017  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy  –  Wniosek opublikowano w dniu 14.02.2017
2. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja 2/2017 Dot. przystąpienia do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017 10.05.2017 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy  Odpowiedź
3. Szulc-Efekt Sp. z o.o. Petycja 3/2017 Petycja o przekazanie pisma do szkół podstawowych – zasady zdrowego żywienia dzieci oraz stałego dostępu do wody pitnej 12.09.2017 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy Przekazano do szkół

Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna

Brak petycji.

Rok 2016

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach  Petycja 1/2016  Analiza i ocena danych publikowanych w BIP pod kątem „otwartości danych”  06.10.2016  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy  –  Skan odpowiedzi

Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna

Brak petycji.

Rok 2015

Brak petycji.

Zbiorcze informacje o petycjach:

Rok 2022

W 2022 r. do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęło siedem petycji.
Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
– dot. zakazu palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza,
– dot. naprawy programu ochrony powietrza,
– dot. środków przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej w 2022 r. oraz optymalizację wydatków związanych z kosztami zakupu energii elektrycznej,
– dot. zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej gminy lub w BIP infografiki o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu),
– dot. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy,
– dot. urządzeń służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej,
– dot.  zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego.
Dwie petycje zostały przekazane zgodnie z właściwością, na pozostałe udzielono odpowiedzi pisemnych z zachowaniem ustawowego terminu.

W 2022 r. do Rady Miasta Podkowa Leśna wpłynęły trzy petycje.
Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
– dot. nasadzeń na ul. Błońskiej,
– dot. naprawy programu ochrony powietrza,
– dot. ustanowienia 26 pomników przyrody w Lesie Młochowskim.
Jedna petycja została przekazana zgodnie z właściwością, na pozostałe udzielono odpowiedzi pisemnych: na jedną z zachowaniem ustawowego terminu i na jedną z przekroczeniem terminu.

Rok 2021

W 2021 r. do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęły 2 petycje.
Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
– dot. szczepień przeciwko COVID,
– dot. konkursu „Podwórko NIVEA”.
Odpowiedzi na petycje zostały udzielane w formie pisemnej z zachowaniem ustawowego terminu.

W 2021 r. do Rady Miasta Podkowa Leśna wpłynęło 5 petycji.
Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
– dot. szczepień przeciwko COVID,
– dot. wyrażenia opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego,
– dot. poparcia Tymczasowej RSNP,
– dot. deklaracji solidarności z osobami LGBT+,
– dot. szczepień, noszenia maseczek, kwarantanny i izolacji.
Odpowiedzi na petycje zostały udzielone w formie pisemnej (uchwały Rady Miasta) z zachowaniem ustawowego terminu.

Rok 2020

W 2020 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęły 3 petycje.
Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
– dot. analizy możliwości wdrożenia procedur zw. z wprowadzeniem screeningu osób wchodzących do Urzędu,
– dot. zmiany przepisów prawa miejscowego,
– dot. udostępniania płynów do dezynfekcji.
Odpowiedzi na petycje były udzielane w formie pisemnej z zachowaniem ustawowego terminu.

W 2020 roku do Rady Miasta Podkowa Leśna wpłynęło 6 petycji.
Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
– dot. zagrożenia elektroskażeniem,
– dot. zmiany przepisów prawa miejscowego,
– dot. nazwy drogi 719,
– dot. podjęcia uchwały (dyskryminacja, szczepienia przeciw COVID),
– dot. podjęcia uchwały (dyskryminacja, szczepienia przeciw COVID),
– dot. podjęcia działań w obronie prawdy, godności i wolności człowieka.
Odpowiedzi na petycje zostały udzielone w formie pisemnej (uchwały Rady Miasta) , wszystkie z przekroczeniem ustawowego terminu.

Rok 2019

W 2019 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęło 8 petycji.
Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
– dot. konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” edycja 2019,
– dot. Programu Nauki Zachowania (bezpłatne szkolenia dla nauczycieli),
– dot. kosztów związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych,
– dot. modernizacji parku maszynowego,
– dot. opracowania przez GKRPA programu wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze informacyjnym przeciw nadużywaniu alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży,
– dot. próby dokonania analizy wprowadzenia w Urzędzie płatności bezgotówkowych oraz wskazanie mocnych i słabych stron wprowadzenia takich procedur,
– dot. wdrożenia  płatności bezgotówkowych w jednostkach organizacyjnych miasta,
– dot. akcji „Się gra się ma” – Bezpieczny Playroom (świetlice szkolne).
Odpowiedzi na petycje były udzielane w formie pisemnej z zachowaniem ustawowego terminu.

W 2019 roku do Rady Miasta Podkowa Leśna wpłynęły 2 petycje.
Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
– dot. wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,
– dot. zmian przepisów prawa.
Odpowiedzi na petycje były udzielane w formie pisemnej z zachowaniem ustawowego terminu.

Rok 2018

W 2018 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęły 4 petycje.
Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
– dot. oszacowania podmiotów gospodarczych, które nie korzystają z przyłączy gazowych, przekazanie ich danych i wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów/firm z podanie informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie),
– dot. wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie),
– dot. przystąpienia do programu „Wzorowa łazienka” (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie oraz przekazano petycję do szkół),
– dot. elektronizacji zamówień publicznych (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie).

Do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.

Rok 2017

W 2017 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęły 3 petycje.

Przedmiot i sposób załatwienia petycji:

– publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot. Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (zgodnie z wnioskiem opublikowano pismo),

– dot. przystąpienia do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017 (udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie),

– petycja o przekazanie do szkół podstawowych pisma ws. zasad zdrowego żywienia dzieci oraz stałego dostępu do wody pitnej (petycję przekazano do szkół).

Do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.

Rok 2016

W 2016 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wpłynęła 1 petycja.

Przedmiot petycji: analiza i ocena danych publikowanych w BIP pod kątem „otwartości danych”.

Sposób załatwienia: udzielono odpowiedzi pisemnej w terminie.

Do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.

Rok 2015

W 2015 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ani do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content