Jak załatwić sprawę

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 11 stycznia 2021 o 08:37:58. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

W przypadku wątpliwości dotyczących załatwienia sprawy, prosimy
o kontakt telefoniczny z Urzędem (tel. 22 759 21 00)

Karty Usług - Referat Finansowy

 

 

Klauzula informacyjna RF

Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa Usługi Numer karty Dokumenty
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC-01 Karta usługi
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca USC-02 Karta usługi
Nadanie dziecku nazwiska męża matki USC-03 Karta usługi
Oświadczenie o zmianie imienia dziecka USC-04 Karta usługi
Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) USC-05 Karta usługi
Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego USC-06 Karta usługi
Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego USC-07 Karta usługi
Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi (konkordat) USC-08 Karta usługi
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa USC-09 Karta usługi
Zgłoszenie zgonu USC-10 Karta usługi
Wydawanie odpisów lub zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego USC-11 Karta usługi
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą USC-12 Karta usługi
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego USC-13 Karta usługi
Sprostowanie aktu stanu cywilnego USC-14 Karta usługi
Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego USC-15 Karta usługi
Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego USC-16 Karta usługi
Zmiana imienia i nazwiska USC-17 Karta usługi

Tabela – ewidencja kart usług

Karty Usług - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wniosek o wydanie dowodu osobistego OSO-01 Karta usługi

Wniosek

Zgłoszenie utraty/uszkodzenia dowodu osobistego OSO-02 Karta usługi

Wniosek

Zameldowanie na pobyt stały OSO-03 Karta usługi

Wniosek

Wymeldowanie z pobytu stałego OSO-04 Karta usługi

Wniosek

Zameldowanie na pobyt czasowy OSO-05 Karta usługi

Wniosek

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego OSO-06 Karta usługi

Wniosek

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP OSO-07 Karta usługi

Wniosek

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP OSO-08 Karta usługi

Wniosek

Wniosek o wydanie zaświadczenia OSO-09 Karta usługi

Wniosek

Wpis do rejestru wyborców OSO-10 Karta usługi

Wniosek

Wpis do działalności gospodarczej OSO-11 Karta usługi

Wniosek

Wydanie licencji na przewóz osób taksówką OSO-12 Karta usługi

Wniosek

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych OSO-13 Karta usługi

Wniosek

Zezwolenie na handel na terenie miasta OSO-14 Karta usługi

Wniosek

Tabela – ewidencja kart usług

Karty Usług - Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych

Nazwa Usługi Numer karty Dokumenty
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości ciekłych IK-1 Karta usługi
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna IK-2 Karta usługi
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna IK-3 Karta usługi
Zezwolenie na lokalizację zjazdu, sieci uzbrojenia terenu i zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz  w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej IK-4 Karta usługi
Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków IK-5 Karta usługi
Wydawanie zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu (powyżej 3,5t) będące w zarządzie Miasta Podkowa Leśna IK-6 Karta usługi
Najem lokalu mieszkalnego/ socjalnego/ na zamianę IK-7 Karta usługi
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod stoisko handlowe
IK-8
Karta usługi
WNIOSEK O rozliczanie odprowadzanych ścieków na podstawie ilości bezpowrotnie zużytej wody

 

  Wniosek
zmiana-regulaminu-woda-scieki

Tabela – ewidencja kart usług

Karty Usług - Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Nazwa Usługi Numer karty Dokumenty
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PRM.1 Karta usługi
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego PRM.2 Karta usługi
Zaświadczenie dotyczące rewitalizacji PRM.3 Karta usługi
Zaświadczenie dotyczące zgody na zmianę przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne PRM.4 Karta usługi
Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego PRM.5 Karta usługi
Uzgodnienie projektu ogrodzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

PRM.6

Karta usługi
Nadanie numeru porządkowego PRM.7 Karta usługi
Zaświadczenie o numerze porządkowym PRM.8 Karta usługi
Podział nieruchomości PRM.9 Karta usługi
System powiadamiania sms
i e-mail dla Miasta Podkowa Leśna
PRM.10 Karta usługi
Patronat honorowy Burmistrza Miasta Podkowa Leśna PRM.11 Karta usługi
Przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna PRM.12 Karta usługi
Podkowiańska karta mieszkańca

PRM.13

Karta usługi

Tabela – ewidencja kart usług

 

Wyciąg z Księgi Wieczystej

Wyciąg z Księgi Wieczystej wydaje Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 21/23 tel. (22) 755-20-65

Paszporty

Paszporty dla mieszkańców Podkowy Leśnej
Wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego można składać w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju – na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbieramy także gotowy dokument.

Mieszkańców Podkowy Leśnej obsługuje terenowy punkt paszportowym w Pruszkowie przy ulicy Drzymały 19/21
tel. (22) 738-14-97 lub – 98

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 – 17.00,
wtorek-piątek: 8.00 – 15.00.

Składanie wniosków paszportowych i odbiór paszportów odbywa się osobiście.

Prawo jazdy i rejestracja pojazdów

Prawa jazdy i rejestrację pojazdów prowadzi Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11
tel. (22) 755-55-16, 724-16-99

Rozliczenie roczne podatku od osób fizycznych

prowadzi Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim

Źródło: Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim
ul. Żydowska 19
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel.: 22 77 06 161

22 77 06 315

22 77 06 314

22 77 06 316

fax: 22 77 06 160

e-mail: us.grodzisk-mazowiecki@mf.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim:

  • /7901giyxdf/ESP – do pism ogólnych,
  • /7901giyxdf/eZajęcia – do obsługi elektronicznych zajęć wierzytelności z tytułu
  •  nadpłat i zwrotów podatków,
  • /7901giyxdf/ezbiegi – zbiegi egzekucji,
  • /7901giyxdf/TytułyWykonanwcze – do obsługi tytułów wykonawczych,
  • /7901giyxdf/RZS – wnioski o wpis lub zaświadczenie z Rejestru Zastawów Skarbowych,
  • /7901giyxdf/skrytka – do pism ogólnych

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 8.00 do 18.00
Wtorek – piątek od 8.00 do 16.00

Przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje Klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14.00 – 16.30.
W sprawach pilnych Naczelnik Urzędu oraz Zastępca Naczelnika przyjmują klientów we wszystkie dni tygodnia w godzinach pracy Urzędu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS Biuro Terenowe w Grodzisku Mazowieckim

(podlega pod: ZUS III Oddział w Warszawie)

Dane kontaktowe

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Pańska 17

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-18.00

Wtorek – Piątek: 8.00-15.00

Biuro Terenowe obsługuje klientów w zakresie informacji ogólnej i przyjmowania wniosków. Pozostałe sprawy realizuje Inspektorat ZUS w Pruszkowie.

Godziny urzędowania

Poniedziałek – Piątek: 7.45-15.45

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach pracy

Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych w Urzędzie Miasta

INFORMACJA
w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
– e-mail na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl,
– faxem na nr 22 758 90 03,
– telefonicznie na nr 22 759 21 00,
– drogą pocztową.

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
11 stycznia 2021 o 08:37:58Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian:
W przypadku wątpliwości dotyczących załatwienia sprawy, prosimy
 Bez zmian:
W przypadku wątpliwości dotyczących załatwienia sprawy, prosimy
Bez zmian: o kontakt telefoniczny z Urzędem (tel. 22 759 21 00)  Bez zmian: o kontakt telefoniczny z Urzędem (tel. 22 759 21 00) [/box]
Bez zmian:

"

 Bez zmian:

"

Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"> Bez zmian: <li style="list-style-type: none;">
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dt-1-na-2019- 1.pdf">DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dt-1-na-2019- 1.pdf">DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dt-1a-na- 2019-1.pdf">ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dt-1a-na- 2019-1.pdf">ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_01_karta- uslugi-podatek- od-nieruchomosci- od-osob-fizycznych- 1.doc">PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_01_karta- uslugi-podatek- od-nieruchomosci- od-osob-fizycznych- 1.doc">PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_02_karta- uslugi-podatek- od-nieruchomosci- osoby-prawne- 1.doc">PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM SPÓŁEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_02_karta- uslugi-podatek- od-nieruchomosci- osoby-prawne- 1.doc">PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM SPÓŁEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_03_karta- uslugi-podatku-lesnego-od- osob-fizycznych- 1.doc">PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_03_karta- uslugi-podatku-lesnego-od- osob-fizycznych- 1.doc">PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_04_karta- uslugi-podatku-lesnego-od- osob-prawnych- 1.doc">PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM SPÓŁEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_04_karta- uslugi-podatku-lesnego-od- osob-prawnych- 1.doc">PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM SPÓŁEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_05_karta- uslugi-podatku-rolnego-od- osob-fizycznych- 1.doc">PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_05_karta- uslugi-podatku-rolnego-od- osob-fizycznych- 1.doc">PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_06_karta- uslugi-podatku-rolnego-od- osob-prawnych- 1.doc">PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM SPÓŁEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_06_karta- uslugi-podatku-rolnego-od- osob-prawnych- 1.doc">PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM SPÓŁEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_07_karta- ulgi-w-splacie-zobowiazan- podatkowych-1.doc">Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_07_karta- ulgi-w-splacie-zobowiazan- podatkowych-1.doc">Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_08_karta- uslugi-indywidualnej- interpretacji- przepisow-1.doc">Informacja dotycząca indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn_08_karta- uslugi-indywidualnej- interpretacji- przepisow-1.doc">Informacja dotycząca indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn-09-1-wniosek- o-wydanie-zaswiadczenia2-1.doc"> Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach / stwierdzającego stan zaległości*)</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn-09-1-wniosek- o-wydanie-zaswiadczenia2-1.doc"> Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach / stwierdzającego stan zaległości*)</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn-09-2019- karta-uslugi- zaswiadczenie- o-niezaleganiu- w-podatkach- lub-stwierdzajace- stan-zaleglosci- 1-1.doc">ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn-09-2019- karta-uslugi- zaswiadczenie- o-niezaleganiu- w-podatkach- lub-stwierdzajace- stan-zaleglosci- 1-1.doc">ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn-12-2019- karta-uslugi- srodki-transportowe- 1.doc">PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/fn-12-2019- karta-uslugi- srodki-transportowe- 1.doc">PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oswiadcz_ syt._mater_i_ finansowa-1.pdf" >OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ I FINANSOWEJ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UMORZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY LUB ODROCZENIE TERMINU PŁATNOSCI NALEŻNOSCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM I ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oswiadcz_ syt._mater_i_ finansowa-1.pdf" >OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ I FINANSOWEJ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UMORZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY LUB ODROCZENIE TERMINU PŁATNOSCI NALEŻNOSCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM I ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Oswiadczenia- mieszkancy-zgoda- woda-odpady.pdf" >OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przesyłanie drogą elektroniczną lub za pomocą sms informacji o systemie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz o podatkach i innych opłatach w zakresie: informowania o wystawionych dokumentach, informowania o terminach płatności, informowania o kwotach do zapłaty, informowania o zaległościach lub nadpłatach oraz wszelkich informacji w przedmiotowym zakresie-mieszkańcy- zgoda-woda-odpady</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: </li> Bez zmian: </li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><strong>Druki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych obowiązujące od 07.2019:</strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/il-1-informacja- o-nieruchomosciach- i-obiektach- budowlanych.pdf">IL-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych</a> Bez zmian: <li><strong>Druki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych obowiązujące od 07.2019:</strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/il-1-informacja- o-nieruchomosciach- i-obiektach- budowlanych.pdf">IL-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/in-1-informacja- o-lasach.pdf">IN-1 Informacja o lasach</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/in-1-informacja- o-lasach.pdf">IN-1 Informacja o lasach</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/ir-1-informacja- o-gruntach.pdf">IR-1 Informacja o gruntach</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/ir-1-informacja- o-gruntach.pdf">IR-1 Informacja o gruntach</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zil-1-zalacznik- do-informacji- o-lasach-dane- o-przedmiotach- opodatkowania- podlegajacych- opodatkowaniu.pdf">ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach- dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zil-1-zalacznik- do-informacji- o-lasach-dane- o-przedmiotach- opodatkowania- podlegajacych- opodatkowaniu.pdf">ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach- dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zil-2-zalacznik- do-informacji- o-lasach-dane- o-przedmiotach- opodatkowania- zwolnionych-z- opodatkowania.pdf">ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zil-2-zalacznik- do-informacji- o-lasach-dane- o-przedmiotach- opodatkowania- zwolnionych-z- opodatkowania.pdf">ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zil-3-zalacznik- do-informacji- o-lasach-dane- pozostalych-podatnikow.pdf">ZIL-3 Załacznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zil-3-zalacznik- do-informacji- o-lasach-dane- pozostalych-podatnikow.pdf">ZIL-3 Załacznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zin-3-zalacznik- do-informacji- o-nieruchomosciach- i-obiektach-budowlanych-dane- pozostalych-podatnikow.pdf">ZIN-3 Załacznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zin-3-zalacznik- do-informacji- o-nieruchomosciach- i-obiektach-budowlanych-dane- pozostalych-podatnikow.pdf">ZIN-3 Załacznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zir-1-zalacznik- do-informacji-o-gruntach- dane-o-przedmiotach- opodatkowania- podlegajacych- opodatkowaniu.pdf">ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zir-1-zalacznik- do-informacji-o-gruntach- dane-o-przedmiotach- opodatkowania- podlegajacych- opodatkowaniu.pdf">ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zir-2-zalacznik- do-informacji-o-gruntach- dane-o-przedmiotach- opodatkowania- zwolnionych-z- opodatkowania.pdf">ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zir-2-zalacznik- do-informacji-o-gruntach- dane-o-przedmiotach- opodatkowania- zwolnionych-z- opodatkowania.pdf">ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zir-3-zalacznik- do-informacji-o-gruntach- dane-pozostalych- podatnikow.pdf">ZIR-3 Załacznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników</a></li> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zir-3-zalacznik- do-informacji-o-gruntach- dane-pozostalych- podatnikow.pdf">ZIR-3 Załacznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><strong>Druki podatku od nieruchomości dla osób prawnych obowiązujące od 07.2019:</strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dl-1-deklaracja- na-podatek-lesny.pdf">DL-1 Deklaracja na podatek leśny</a> Bez zmian: <li><strong>Druki podatku od nieruchomości dla osób prawnych obowiązujące od 07.2019:</strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dl-1-deklaracja- na-podatek-lesny.pdf">DL-1 Deklaracja na podatek leśny</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dn-1-deklaracja- na-podatek-od- nieruchomosci.pdf">DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dn-1-deklaracja- na-podatek-od- nieruchomosci.pdf">DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dr-1-deklaracja- na-podatek-rolny.pdf">DR-1 Deklaracja na podatek rolny</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/dr-1-deklaracja- na-podatek-rolny.pdf">DR-1 Deklaracja na podatek rolny</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdl-1-zalacznik- do-deklaracji-na-podatek- lesny-dane-o- przedmiotach- opodatkowania- podlegajacych- opodatkowaniu.pdf">ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdl-1-zalacznik- do-deklaracji-na-podatek- lesny-dane-o- przedmiotach- opodatkowania- podlegajacych- opodatkowaniu.pdf">ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdl-2-zalacznik- do-deklaracji-na-podatek- lesny-dane-o- przedmiotach- opodatkowania- zwolnionych- z-opodatkowania.pdf">ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdl-2-zalacznik- do-deklaracji-na-podatek- lesny-dane-o- przedmiotach- opodatkowania- zwolnionych- z-opodatkowania.pdf">ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdn-1z1.pdf" >ZDN-1Z~1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdn-1z1.pdf" >ZDN-1Z~1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdn-2z1.pdf" >ZDN-2Z~1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdn-2z1.pdf" >ZDN-2Z~1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdr-1-zalacznik- do-deklaracji-na-podatek- rolny-dane-o- przedmiotach- opodatkowania- podlegajacych- opodatkowaniu.pdf">ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdr-1-zalacznik- do-deklaracji-na-podatek- rolny-dane-o- przedmiotach- opodatkowania- podlegajacych- opodatkowaniu.pdf">ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdr-2-zalacznik- do-deklaracji-na-podatek- rolny-dane-o- przedmiotach- opodatkowania- zwolnionych- z-opodatkowania.pdf">ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania</a></li> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zdr-2-zalacznik- do-deklaracji-na-podatek- rolny-dane-o- przedmiotach- opodatkowania- zwolnionych- z-opodatkowania.pdf">ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/klauzula- informacyjna- do-deklaracji.pdf">Klauzula informacyjna RF</a></strong> Bez zmian: <strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/klauzula- informacyjna- do-deklaracji.pdf">Klauzula informacyjna RF</a></strong>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"

 Bez zmian:

"

Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100.434%; height: 240px;"> Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100.434%; height: 240px;">
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center; height: 24px;"><strong>Nazwa Usługi</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center; height: 24px;"><strong>Nazwa Usługi</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center; height: 24px;"><strong>Numer karty</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center; height: 24px;"><strong>Numer karty</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center; height: 24px;"><strong> Dokumenty</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center; height: 24px;"><strong> Dokumenty</strong></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center; height: 24px;"><strong>Zgłoszenie urodzenia dziecka</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center; height: 24px;"><strong>Zgłoszenie urodzenia dziecka</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center; height: 24px;"><strong> USC-01</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center; height: 24px;"><strong> USC-01</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center; height: 24px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 01-zgloszenie- urodzenia-dziecka- 2.doc">Karta usługi </a></td> Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center; height: 24px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 01-zgloszenie- urodzenia-dziecka- 2.doc">Karta usługi </a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center; height: 24px;"><strong>Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center; height: 24px;"><strong>Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center; height: 24px;"><strong> USC-02</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center; height: 24px;"><strong> USC-02</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center; height: 24px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 02-uznanie-ojcostwa- 2.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center; height: 24px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 02-uznanie-ojcostwa- 2.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center; height: 24px;"><strong>Nadanie dziecku nazwiska męża matki</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center; height: 24px;"><strong>Nadanie dziecku nazwiska męża matki</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center; height: 24px;"><strong> USC-03</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center; height: 24px;"><strong> USC-03</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 112.826%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 03-nadanie-dziecku-nazwiska- meza-matki-2.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 112.826%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 03-nadanie-dziecku-nazwiska- meza-matki-2.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; height: 24px; text-align: center;"><strong> Oświadczenie o zmianie imienia dziecka</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; height: 24px; text-align: center;"><strong> Oświadczenie o zmianie imienia dziecka</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; height: 24px; text-align: center;"><strong> USC-04</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; height: 24px; text-align: center;"><strong> USC-04</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 112.826%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 04-zmiana-imienia-dziecka- 2.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 112.826%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 04-zmiana-imienia-dziecka- 2.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; height: 24px; text-align: center;"><strong>Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; height: 24px; text-align: center;"><strong>Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; height: 24px; text-align: center;"><strong> USC-05</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; height: 24px; text-align: center;"><strong> USC-05</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 112.826%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 05-zawarcie-malzenstwa-przed- Kierownikiem- USC.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 112.826%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 05-zawarcie-malzenstwa-przed- Kierownikiem- USC.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; height: 24px; text-align: center;"><strong>Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego< /strong></td> Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; height: 24px; text-align: center;"><strong>Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego< /strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; height: 24px; text-align: center;"><strong> USC-06</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; height: 24px; text-align: center;"><strong> USC-06</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 112.826%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 06-skrocenie- terminu-oczekiwania- na-zawarcie-malzenstwa- 2.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 112.826%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 06-skrocenie- terminu-oczekiwania- na-zawarcie-malzenstwa- 2.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; height: 24px; text-align: center;"><strong> Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego< /strong></td> Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; height: 24px; text-align: center;"><strong> Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego< /strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; height: 24px; text-align: center;"><strong> USC-07</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; height: 24px; text-align: center;"><strong> USC-07</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 112.826%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 07-wydanie-zaswiadczenia- o-zdolnosci-prawnej- do-zawarcia- malzenstwa-za- granica-2.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 112.826%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 07-wydanie-zaswiadczenia- o-zdolnosci-prawnej- do-zawarcia- malzenstwa-za- granica-2.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; height: 24px; text-align: center;"><strong>Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi (konkordat)</ strong></td> Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; height: 24px; text-align: center;"><strong>Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi (konkordat)</ strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; height: 24px; text-align: center;"><strong> USC-08</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; height: 24px; text-align: center;"><strong> USC-08</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 112.826%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 08-zawarcie-malzenstwa- wyznaniowego- ze-skutkami-cywilnoprawnymi- 2.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 112.826%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 08-zawarcie-malzenstwa- wyznaniowego- ze-skutkami-cywilnoprawnymi- 2.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; height: 24px; text-align: center;"><strong>Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa< /strong></td> Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; height: 24px; text-align: center;"><strong>Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa< /strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; height: 24px; text-align: center;"><strong> USC-09</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; height: 24px; text-align: center;"><strong> USC-09</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 112.826%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 09-powrot-do- nazwiska-noszonego- przed-zawarciem-malzenstwa- 2.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 112.826%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 09-powrot-do- nazwiska-noszonego- przed-zawarciem-malzenstwa- 2.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center;"><strong>Zgłoszenie zgonu</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center;"><strong>Zgłoszenie zgonu</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center;"><strong> USC-10</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center;"><strong> USC-10</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 10-zgloszenie- zgonu-2.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 10-zgloszenie- zgonu-2.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center;"><strong>Wydawanie odpisów lub zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center;"><strong>Wydawanie odpisów lub zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center;"><strong> USC-11</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center;"><strong> USC-11</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 11-wydanie-odpisow- i-zaswiaczen- z-rejestru-stanu-cywilnego- 3.docx">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 11-wydanie-odpisow- i-zaswiaczen- z-rejestru-stanu-cywilnego- 3.docx">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center;"><strong>Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center;"><strong>Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center;"><strong> USC-12</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center;"><strong> USC-12</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 12-wpisanie-do- polskich-ksiag- aktu-stanu-cywilnego- sporzadzonego- za-granica-2.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 12-wpisanie-do- polskich-ksiag- aktu-stanu-cywilnego- sporzadzonego- za-granica-2.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center;"><strong> Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center;"><strong> Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center;"><strong> USC-13</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center;"><strong> USC-13</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 13-uzupelnienie- tresci-aktu- stanu-cywilnego- 2.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 13-uzupelnienie- tresci-aktu- stanu-cywilnego- 2.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center;"><strong> Sprostowanie aktu stanu cywilnego</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center;"><strong> Sprostowanie aktu stanu cywilnego</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center;"><strong> USC-14</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center;"><strong> USC-14</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 14-sprostowanie-aktu-stanu- cywilnego-2.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 14-sprostowanie-aktu-stanu- cywilnego-2.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center;"><strong>Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center;"><strong>Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center;"><strong> USC-15</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center;"><strong> USC-15</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 15-odtworzenie- tresci-zagranicznego- aktu-stanu-cywilnego- 2.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 15-odtworzenie- tresci-zagranicznego- aktu-stanu-cywilnego- 2.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center;"><strong>Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego< /strong></td> Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center;"><strong>Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego< /strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center;"><strong> USC-16</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center;"><strong> USC-16</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 16-zgloszenie-jubileuszu- dlugoletniego- pozycia-malzenskiego- 2.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 16-zgloszenie-jubileuszu- dlugoletniego- pozycia-malzenskiego- 2.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center;"><strong>Zmiana imienia i nazwiska</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 34.8276%; text-align: center;"><strong>Zmiana imienia i nazwiska</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center;"><strong> USC-17</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.3486%; text-align: center;"><strong> USC-17</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 17-zmiana-imienia- i-nazwiska.docx">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 112.826%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/karta-uslugi- 17-zmiana-imienia- i-nazwiska.docx">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wykaz-uslug.docx">Tabela – ewidencja kart usług</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wykaz-uslug.docx">Tabela – ewidencja kart usług</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"

 Bez zmian:

"

Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 312px;"> Bez zmian: <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 312px;">
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> Bez zmian: <tr style="height: 96px;">
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 96px;"><strong>Wniosek o wydanie dowodu osobistego</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 96px;"><strong>Wniosek o wydanie dowodu osobistego</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 96px;"><strong> OSO-01</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 96px;"><strong> OSO-01</strong></td>
Skasowano: <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 96px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-01.2020- dowod-osobisty.doc">Karta usługi</a>  Dodano: <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 96px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-01.2021- dowod-osobisty- akutalizacja.doc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Karta usługi</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek-o- wydanie-dowodu- osobistego.pdf" >Wniosek</a></td>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wzor-wniosku- o-wydanie-dowodu- osobistego.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wniosek</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong>Zgłoszenie utraty/uszkodzenia dowodu osobistego</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong>Zgłoszenie utraty/uszkodzenia dowodu osobistego</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> OSO-02</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> OSO-02</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO-02-uszkodzenie-dowodu- 02.doc">Karta usługi</a> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO-02-uszkodzenie-dowodu- 02.doc">Karta usługi</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Formularz- utraty-badz-uszkodzenia-dowodu- osobistego.pdf" >Wniosek</a></td> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Formularz- utraty-badz-uszkodzenia-dowodu- osobistego.pdf" >Wniosek</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> Zameldowanie na pobyt stały</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> Zameldowanie na pobyt stały</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> OSO-03</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> OSO-03</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO.03-zameldowanie-na-pobyt- staly.doc">Karta usługi</a> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO.03-zameldowanie-na-pobyt- staly.doc">Karta usługi</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Zgloszenie- pobytu-stalego.pdf" >Wniosek</a></td> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Zgloszenie- pobytu-stalego.pdf" >Wniosek</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> Wymeldowanie z pobytu stałego</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> Wymeldowanie z pobytu stałego</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> OSO-04</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> OSO-04</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO-04.2020-wymeldowanie- z-pobytu-stalego.doc">Karta usługi</a> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO-04.2020-wymeldowanie- z-pobytu-stalego.doc">Karta usługi</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Zgloszenie- wymeldowania- z-pobytu-stalego.pdf" >Wniosek</a></td> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Zgloszenie- wymeldowania- z-pobytu-stalego.pdf" >Wniosek</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> Zameldowanie na pobyt czasowy</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> Zameldowanie na pobyt czasowy</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> OSO-05</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> OSO-05</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO-05-2020-zameldowanie- na-pobyt-czasowy.doc">Karta usługi</a> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO-05-2020-zameldowanie- na-pobyt-czasowy.doc">Karta usługi</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Zgloszenie- pobytu-czasowego.pdf" >Wniosek</a></td> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Zgloszenie- pobytu-czasowego.pdf" >Wniosek</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> OSO-06</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> OSO-06</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO-06.2020-wymeldowanie- z-pobytu-czasowego.doc">Karta usługi</a> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO-06.2020-wymeldowanie- z-pobytu-czasowego.doc">Karta usługi</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Zgloszenie- wymeldowania- z-pobytu-czasowego.pdf" >Wniosek</a></td> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Zgloszenie- wymeldowania- z-pobytu-czasowego.pdf" >Wniosek</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong>Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong>Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> OSO-07</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> OSO-07</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO-07-2020-zgloszenie-wyjazdu- zagranice.doc">Karta usługi</a> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO-07-2020-zgloszenie-wyjazdu- zagranice.doc">Karta usługi</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Zgloszenie- wyjazdu-poza- granice-Rzeczypospolitej- Polskiej.pdf" >Wniosek</a></td> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Zgloszenie- wyjazdu-poza- granice-Rzeczypospolitej- Polskiej.pdf" >Wniosek</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong>Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong>Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> OSO-08</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> OSO-08</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO-08.2020-zgloszenie-powrotu- z-zagranicy.doc">Karta usługi</a> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO-08.2020-zgloszenie-powrotu- z-zagranicy.doc">Karta usługi</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Zgloszenie- powrotu-z-wyjazdu- poza-granice- Rzeczypospoitej-Polskiej- trawajacego-dluzej-niz-6- miesiecy.pdf" >Wniosek</a></td> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Zgloszenie- powrotu-z-wyjazdu- poza-granice- Rzeczypospoitej-Polskiej- trawajacego-dluzej-niz-6- miesiecy.pdf" >Wniosek</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong>Wniosek o wydanie zaświadczenia< /strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong>Wniosek o wydanie zaświadczenia< /strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> OSO-09</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> OSO-09</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO-10-wydanie- zaswiadczenia.doc">Karta usługi</a> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO-10-wydanie- zaswiadczenia.doc">Karta usługi</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek-o- wydanie-zaswiadczenia.docx" >Wniosek</a></td> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek-o- wydanie-zaswiadczenia.docx" >Wniosek</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong>Wpis do rejestru wyborców</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong>Wpis do rejestru wyborców</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> OSO-10</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><strong> OSO-10</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARATA-USLUG- OSO-10.-2020- rejestr-wyborcow- wniosek.doc">Karta usługi</a> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; height: 24px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARATA-USLUG- OSO-10.-2020- rejestr-wyborcow- wniosek.doc">Karta usługi</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/WNIOSEK-O- WPISANIE-DO-REJESTRU-WYBORCOW- W-CZESCI-AB.doc" >Wniosek</a></td> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/WNIOSEK-O- WPISANIE-DO-REJESTRU-WYBORCOW- W-CZESCI-AB.doc" >Wniosek</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><strong>Wpis do działalności gospodarczej< /strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><strong>Wpis do działalności gospodarczej< /strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><strong> OSO-11</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><strong> OSO-11</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO-11.2020-ceidg.doc">Karta usługi</a> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO-11.2020-ceidg.doc">Karta usługi</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek-o- wpis-do-centralnej- ewidencji.pdf" >Wniosek</a></td> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek-o- wpis-do-centralnej- ewidencji.pdf" >Wniosek</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><strong>Wydanie licencji na przewóz osób taksówką</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><strong>Wydanie licencji na przewóz osób taksówką</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><strong> OSO-12</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><strong> OSO-12</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO-12-.2020- licencja-taxi.doc">Karta usługi</a> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- OSO-12-.2020- licencja-taxi.doc">Karta usługi</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-12.docx" >Wniosek</a></td> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-12.docx" >Wniosek</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><strong>Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych< /strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><strong>Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych< /strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><strong> OSO-13</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><strong> OSO-13</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-13.2020- zezwolenie-na- sprzedaz-alkoholu- 1.doc">Karta usługi</a> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/oso-13.2020- zezwolenie-na- sprzedaz-alkoholu- 1.doc">Karta usługi</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-13- WNIOSEK-O-WYDANIE-ZEZWOLENIA- NA-SPRZEDAZ-NAPOJOW- ALKOHOLOWYCH.doc" >Wniosek</a></td> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-13- WNIOSEK-O-WYDANIE-ZEZWOLENIA- NA-SPRZEDAZ-NAPOJOW- ALKOHOLOWYCH.doc" >Wniosek</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><strong>Zezwolenie na handel na terenie miasta</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><strong>Zezwolenie na handel na terenie miasta</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><strong> OSO-14</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><strong> OSO-14</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- 14.2020-zezwolenie-na-handel- targowy.doc">Karta usługi</a> Bez zmian: <td style="width: 33.3333%; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- 14.2020-zezwolenie-na-handel- targowy.doc">Karta usługi</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-14.pdf" >Wniosek</a></td> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/druk-nr-14.pdf" >Wniosek</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/spis-spraw.docx">Tabela - ewidencja kart usług</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/spis-spraw.docx">Tabela - ewidencja kart usług</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"

 Bez zmian:

"

Bez zmian: <table style="height: 1374px; width: 590px;" width="590"> Bez zmian: <table style="height: 1374px; width: 590px;" width="590">
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt;">Nazwa Usługi</span> </strong></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt;">Nazwa Usługi</span> </strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt;">Numer karty</span>< /strong></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt;">Numer karty</span>< /strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt;">Dokumenty< /span></strong></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt;">Dokumenty< /span></strong></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości ciekłych</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości ciekłych</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-1</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-1</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/IK-1-wniosek.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/IK-1-wniosek.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-2</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-2</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/IK-2-wniosek.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/IK-2-wniosek.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px;">< strong>Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px;">< strong>Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-3</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-3</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/IK-3-wniosek.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/IK-3-wniosek.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px;">< strong>Zezwolenie na lokalizację zjazdu, sieci uzbrojenia terenu i zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz  w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej</ strong></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px;">< strong>Zezwolenie na lokalizację zjazdu, sieci uzbrojenia terenu i zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz  w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej</ strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-4</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-4</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/IK-4-wnioski.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/IK-4-wnioski.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px;">< strong>Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px;">< strong>Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-5</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-5</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/IK-5-wnioski.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/IK-5-wnioski.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Wydawanie zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu (powyżej 3,5t) będące w zarządzie Miasta Podkowa Leśna</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Wydawanie zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu (powyżej 3,5t) będące w zarządzie Miasta Podkowa Leśna</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-6</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-6</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/IK-6-wniosek.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/IK-6-wniosek.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Najem lokalu mieszkalnego/ socjalnego/ na zamianę</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Najem lokalu mieszkalnego/ socjalnego/ na zamianę</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-7</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> IK-7</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/IK-7-wniosek.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/IK-7-wniosek.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod stoisko handlowe Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod stoisko handlowe
Bez zmian: </strong></span></td> Bez zmian: </strong></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>IK-8 Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>IK-8
Bez zmian: </strong></span></td> Bez zmian: </strong></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/IK-8-wniosek.doc">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/IK-8-wniosek.doc">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: left;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>WNIOSEK </strong></span> </span><strong>O rozliczanie odprowadzanych ścieków na podstawie ilości bezpowrotnie zużytej wody </strong> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: left;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>WNIOSEK </strong></span> </span><strong>O rozliczanie odprowadzanych ścieków na podstawie ilości bezpowrotnie zużytej wody </strong>
Bez zmian: <span style="font-size: 10pt;"><strong>  </strong></span></td> Bez zmian: <span style="font-size: 10pt;"><strong>  </strong></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>  </strong></span></td> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>  </strong></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek_o_ rozliczanie-sciekow- z-podlicznika.doc" >Wniosek</a> Bez zmian: <td style="width: 220.333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/wniosek_o_ rozliczanie-sciekow- z-podlicznika.doc" >Wniosek</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zmiana-regulaminu- woda-scieki.pdf" >zmiana-regulaminu- woda-scieki</ a></span></td> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/zmiana-regulaminu- woda-scieki.pdf" >zmiana-regulaminu- woda-scieki</ a></span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Ewidencja- kart-uslug-Ref.- IK-06.10.2020- 1.odt">Tabela - ewidencja kart usług</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Ewidencja- kart-uslug-Ref.- IK-06.10.2020- 1.odt">Tabela - ewidencja kart usług</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"

 Bez zmian:

"

Bez zmian: <table style="height: 912px; width: 590px;" width="590"> Bez zmian: <table style="height: 912px; width: 590px;" width="590">
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 24px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Nazwa Usługi</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 24px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Nazwa Usługi</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 24px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Numer karty</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 24px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Numer karty</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 24px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Dokumenty</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 24px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Dokumenty</strong> </span></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> Bez zmian: <tr style="height: 96px;">
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 96px;"><span style="font-size: 10pt;"> <span style="font-size: 12pt;"><strong>Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego< /strong></span> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 96px;"><span style="font-size: 10pt;"> <span style="font-size: 12pt;"><strong>Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego< /strong></span> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 96px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong> PRM.1</strong> </span></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 96px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong> PRM.1</strong> </span></td>
Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 96px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.1-WYPIS-I-WYRYS-Z- MIEJSCOWEGO-PLANU- ZAGOSPODAROWANIA- PRZESTRZENNEGO.docx">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 96px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.1-WYPIS-I-WYRYS-Z- MIEJSCOWEGO-PLANU- ZAGOSPODAROWANIA- PRZESTRZENNEGO.docx">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 120px;"> Bez zmian: <tr style="height: 120px;">
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 120px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego</span> </strong></span></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 120px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego</span> </strong></span></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 120px;"><strong><span style="font-size: 10pt;">PRM.2< /span></strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 120px;"><strong><span style="font-size: 10pt;">PRM.2< /span></strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 120px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.2-ZASWIADCZENIE-O- PRZEZNACZENIU- TERENU.docx">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 120px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.2-ZASWIADCZENIE-O- PRZEZNACZENIU- TERENU.docx">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 56px;"> Bez zmian: <tr style="height: 56px;">
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 56px;"><strong> Zaświadczenie dotyczące rewitalizacji< /strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 56px;"><strong> Zaświadczenie dotyczące rewitalizacji< /strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 56px;"><strong> PRM.3</strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 56px;"><strong> PRM.3</strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.3-ZASWIADCZENIE-O- REWITALIZACJI.docx">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.3-ZASWIADCZENIE-O- REWITALIZACJI.docx">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%;" width="140">< strong><span style="font-size: 12pt;">Zaświadczenie dotyczące zgody na zmianę przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne</span> </strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%;" width="140">< strong><span style="font-size: 12pt;">Zaświadczenie dotyczące zgody na zmianę przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne</span> </strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.4< /span></strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.4< /span></strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.4-ZASWIADCZENIE-O- LASACH.docx">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.4-ZASWIADCZENIE-O- LASACH.docx">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%;" width="140">< strong><span style="font-size: 12pt;">Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego< /span></strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%;" width="140">< strong><span style="font-size: 12pt;">Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego< /span></strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.5< /span></strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.5< /span></strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.5-UZGODNIENIE-Z-MPZP- PZT.docx">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.5-UZGODNIENIE-Z-MPZP- PZT.docx">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 56px;"> Bez zmian: <tr style="height: 56px;">
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Uzgodnienie projektu ogrodzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego< /span></strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Uzgodnienie projektu ogrodzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego< /span></strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%;" width="65"> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%;" width="65">
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.6< /span></strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.6< /span></strong></p>
Bez zmian: </td> Bez zmian: </td>
Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.6-UZGODNIENIE-Z-MPZP- OGRODZENIE.docx">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.6-UZGODNIENIE-Z-MPZP- OGRODZENIE.docx">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 56px;"> Bez zmian: <tr style="height: 56px;">
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Nadanie numeru porządkowego< /span></strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Nadanie numeru porządkowego< /span></strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.7< /span></strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.7< /span></strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.7-USTALENIE-NUMERU- PORZADKOWEGO.docx">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.7-USTALENIE-NUMERU- PORZADKOWEGO.docx">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 56px;"> Bez zmian: <tr style="height: 56px;">
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Zaświadczenie o numerze porządkowym< /span></strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Zaświadczenie o numerze porządkowym< /span></strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.8< /span></strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.8< /span></strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.8-ZASWIADCZENIE-O- NUMERZE-PORZADKOWYM.docx">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.8-ZASWIADCZENIE-O- NUMERZE-PORZADKOWYM.docx">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 56px;"> Bez zmian: <tr style="height: 56px;">
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Podział nieruchomości< /span></strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Podział nieruchomości< /span></strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.9< /span></strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.9< /span></strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.9-PODZIAL- NIERUCHOMOSCI.docx">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.9-PODZIAL- NIERUCHOMOSCI.docx">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 56px;"> Bez zmian: <tr style="height: 56px;">
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">System powiadamiania sms</span></strong> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">System powiadamiania sms</span></strong>
Bez zmian: <strong><span style="font-size: 12pt;">i e-mail dla Miasta Podkowa Leśna</span> </strong></td> Bez zmian: <strong><span style="font-size: 12pt;">i e-mail dla Miasta Podkowa Leśna</span> </strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.10< /span></strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.10< /span></strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.10-POWIADAMIANIE-SMS- i-EMAIL.docx">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.10-POWIADAMIANIE-SMS- i-EMAIL.docx">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 56px;"> Bez zmian: <tr style="height: 56px;">
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Patronat honorowy Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</span> </strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Patronat honorowy Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</span> </strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.11< /span></strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.11< /span></strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.11-PATRONAT- BURMISTRZA.docx">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.11-PATRONAT- BURMISTRZA.docx">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 56px;"> Bez zmian: <tr style="height: 56px;">
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</span> </strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</span> </strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.12< /span></strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; text-align: center; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.12< /span></strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.12-STYPENDIUM- BURMISTRZA.docx">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.12-STYPENDIUM- BURMISTRZA.docx">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 56px;"> Bez zmian: <tr style="height: 56px;">
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Podkowiańska karta mieszkańca</ span></strong></td> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%; height: 56px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Podkowiańska karta mieszkańca</ span></strong></td>
Bez zmian: <td style="width: 32.7692%;" width="65"> Bez zmian: <td style="width: 32.7692%;" width="65">
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.13< /span></strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">PRM.13< /span></strong></p>
Bez zmian: </td> Bez zmian: </td>
Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.13-PODKOWIANSKA-KARTA- MIESZKANCA.docx">Karta usługi</a></td> Bez zmian: <td style="width: 78.9231%; text-align: center; height: 56px;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/KARTA-USLUG- NR-PRM.13-PODKOWIANSKA-KARTA- MIESZKANCA.docx">Karta usługi</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Ewidencja- kart-uslug-PRM.odt">Tabela - ewidencja kart usług</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 02/Ewidencja- kart-uslug-PRM.odt">Tabela - ewidencja kart usług</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian:

"Wyciąg

Wyciąg z Księgi Wieczystej wydaje <b> Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego </b>w Grodzisku Mazowieckim05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 21/23 tel. (22) 755-20-65
 Bez zmian:

"Wyciąg

Wyciąg z Księgi Wieczystej wydaje <b> Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego </b>w Grodzisku Mazowieckim05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 21/23 tel. (22) 755-20-65
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">

"Paszporty"

 Bez zmian: <p style="text-align: justify;">

"Paszporty"

Bez zmian: <span class="subtytul">Paszporty dla mieszkańców Podkowy Leśnej Bez zmian: <span class="subtytul">Paszporty dla mieszkańców Podkowy Leśnej
Bez zmian: </span>Wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego można składać w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju - na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbieramy także gotowy dokument.</p> Bez zmian: </span>Wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego można składać w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju - na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbieramy także gotowy dokument.</p>
Bez zmian: <b>Mieszkańców Podkowy Leśnej </b>obsługuje terenowy punkt paszportowym w<b><b> Pruszkowie </b></b>przy ulicy Drzymały 19/21 Bez zmian: <b>Mieszkańców Podkowy Leśnej </b>obsługuje terenowy punkt paszportowym w<b><b> Pruszkowie </b></b>przy ulicy Drzymały 19/21
Bez zmian: tel. (22) 738-14-97 lub - 98<b><b></b></b> Bez zmian: tel. (22) 738-14-97 lub - 98<b><b></b></b>
Bez zmian: Godziny przyjęć interesantów: Bez zmian: Godziny przyjęć interesantów:
Bez zmian: poniedziałek: 8.00 - 17.00, Bez zmian: poniedziałek: 8.00 - 17.00,
Bez zmian: wtorek-piątek: 8.00 - 15.00.<b><b></b></b> Bez zmian: wtorek-piątek: 8.00 - 15.00.<b><b></b></b>
Bez zmian: <em>Składanie wniosków paszportowych i odbiór paszportów odbywa się osobiście.</em><b><b> Bez zmian: <em>Składanie wniosków paszportowych i odbiór paszportów odbywa się osobiście.</em><b><b>
Bez zmian: </b></b>  Bez zmian: </b></b>[/toggle]
Bez zmian:

"Prawo

 Bez zmian:

"Prawo

Bez zmian: <span class="subtytul">Prawa jazdy i rejestrację pojazdów prowadzi <b>Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim</b></span> Bez zmian: <span class="subtytul">Prawa jazdy i rejestrację pojazdów prowadzi <b>Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim</b></span>
Bez zmian: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Bez zmian: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11
Bez zmian: tel. (22) 755-55-16, 724-16-99 Bez zmian: tel. (22) 755-55-16, 724-16-99
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Rozliczenie

 Bez zmian:

"Rozliczenie

Bez zmian: <span class="subtytul">prowadzi <b>Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim</b></span> Bez zmian: <span class="subtytul">prowadzi <b>Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim</b></span>
Bez zmian: Źródło: Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Bez zmian: Źródło: Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim
Bez zmian: Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Bez zmian: Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim
Bez zmian: ul. Żydowska 19 Bez zmian: ul. Żydowska 19
Bez zmian: 05-825 Grodzisk Mazowiecki Bez zmian: 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Bez zmian: tel.: 22 77 06 161 Bez zmian: tel.: 22 77 06 161
Bez zmian: 22 77 06 315 Bez zmian: 22 77 06 315
Bez zmian: 22 77 06 314 Bez zmian: 22 77 06 314
Bez zmian: 22 77 06 316 Bez zmian: 22 77 06 316
Bez zmian: fax: 22 77 06 160 Bez zmian: fax: 22 77 06 160
Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: us.grodzisk-mazowiecki@mf.gov.pl" >us.grodzisk- mazowiecki@mf.gov.pl</a> Bez zmian: e-mail: <a href="mailto: us.grodzisk-mazowiecki@mf.gov.pl" >us.grodzisk- mazowiecki@mf.gov.pl</a>
Bez zmian: Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim: Bez zmian: Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim:
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>/7901giyxdf/ESP - do pism ogólnych,</li> Bez zmian: <li>/7901giyxdf/ESP - do pism ogólnych,</li>
Bez zmian: <li>/7901giyxdf/eZajęcia – do obsługi elektronicznych zajęć wierzytelności z tytułu</li> Bez zmian: <li>/7901giyxdf/eZajęcia – do obsługi elektronicznych zajęć wierzytelności z tytułu</li>
Bez zmian: <li> nadpłat i zwrotów podatków,</li> Bez zmian: <li> nadpłat i zwrotów podatków,</li>
Bez zmian: <li>/7901giyxdf/ezbiegi – zbiegi egzekucji,</li> Bez zmian: <li>/7901giyxdf/ezbiegi – zbiegi egzekucji,</li>
Bez zmian: <li>/7901giyxdf/ TytułyWykonanwcze – do obsługi tytułów wykonawczych,</li> Bez zmian: <li>/7901giyxdf/ TytułyWykonanwcze – do obsługi tytułów wykonawczych,</li>
Bez zmian: <li>/7901giyxdf/RZS – wnioski o wpis lub zaświadczenie z Rejestru Zastawów Skarbowych,</li> Bez zmian: <li>/7901giyxdf/RZS – wnioski o wpis lub zaświadczenie z Rejestru Zastawów Skarbowych,</li>
Bez zmian: <li>/7901giyxdf/skrytka - do pism ogólnych</li> Bez zmian: <li>/7901giyxdf/skrytka - do pism ogólnych</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Godziny urzędowania: Bez zmian: Godziny urzędowania:
Bez zmian: Poniedziałek od 8.00 do 18.00 Bez zmian: Poniedziałek od 8.00 do 18.00
Bez zmian: Wtorek – piątek od 8.00 do 16.00 Bez zmian: Wtorek – piątek od 8.00 do 16.00
Bez zmian: Przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków: Bez zmian: Przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków:
Bez zmian: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje Klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14.00 – 16.30. Bez zmian: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje Klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14.00 – 16.30.
Bez zmian: W sprawach pilnych Naczelnik Urzędu oraz Zastępca Naczelnika przyjmują klientów we wszystkie dni tygodnia w godzinach pracy Urzędu. Bez zmian: W sprawach pilnych Naczelnik Urzędu oraz Zastępca Naczelnika przyjmują klientów we wszystkie dni tygodnia w godzinach pracy Urzędu.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Zakład

 Bez zmian:

"Zakład

Bez zmian: <h2>ZUS Biuro Terenowe w Grodzisku Mazowieckim</h2> Bez zmian: <h2>ZUS Biuro Terenowe w Grodzisku Mazowieckim</h2>
Bez zmian: (podlega pod: <a href="https:/ /www.zus.pl/o- zus/kontakt/ oddzialy-inspektoraty-biura- terenowe/-/details/342">ZUS III Oddział w Warszawie</a>) Bez zmian: (podlega pod: <a href="https:/ /www.zus.pl/o- zus/kontakt/ oddzialy-inspektoraty-biura- terenowe/-/details/342">ZUS III Oddział w Warszawie</a>)
Bez zmian: <h3>Dane kontaktowe</h3> Bez zmian: <h3>Dane kontaktowe</h3>
Bez zmian: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Pańska 17 Bez zmian: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Pańska 17
Bez zmian: Godziny obsługi klientów Bez zmian: Godziny obsługi klientów
Bez zmian: Poniedziałek: 8.00-18.00 Bez zmian: Poniedziałek: 8.00-18.00
Bez zmian: Wtorek - Piątek: 8.00-15.00 Bez zmian: Wtorek - Piątek: 8.00-15.00
Bez zmian: Biuro Terenowe obsługuje klientów w zakresie informacji ogólnej i przyjmowania wniosków. Pozostałe sprawy realizuje Inspektorat ZUS w Pruszkowie. Bez zmian: Biuro Terenowe obsługuje klientów w zakresie informacji ogólnej i przyjmowania wniosków. Pozostałe sprawy realizuje Inspektorat ZUS w Pruszkowie.
Bez zmian: <h3>Godziny urzędowania</h3> Bez zmian: <h3>Godziny urzędowania</h3>
Bez zmian: Poniedziałek - Piątek: 7.45-15.45 Bez zmian: Poniedziałek - Piątek: 7.45-15.45
Bez zmian: <h3>Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków</h3> Bez zmian: <h3>Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków</h3>
Bez zmian: Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach pracy Bez zmian: Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach pracy
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Obsługa

 Bez zmian:

"Obsługa

Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong> INFORMACJA</strong> Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><strong> INFORMACJA</strong>
Bez zmian: w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Bez zmian: w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Bez zmian: <strong>Zgłoszenie</strong> powinno być dokonane w jednej z następujących form: Bez zmian: <strong>Zgłoszenie</strong> powinno być dokonane w jednej z następujących form:
Bez zmian: - e-mail na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl, Bez zmian: - e-mail na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl,
Bez zmian: - faxem na nr 22 758 90 03, Bez zmian: - faxem na nr 22 758 90 03,
Bez zmian: - telefonicznie na nr 22 759 21 00, Bez zmian: - telefonicznie na nr 22 759 21 00,
Bez zmian: - drogą pocztową.</p> Bez zmian: - drogą pocztową.</p>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content