Jak załatwić sprawę

W przypadku wątpliwości dotyczących załatwienia sprawy, prosimy
o kontakt telefoniczny z Urzędem (tel. 22 759 21 00)

Karty Usług - Referat Finansowy

 

 

Klauzula informacyjna RF

Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa Usługi Numer karty Dokumenty
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC-01 Karta usługi
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca USC-02 Karta usługi
Nadanie dziecku nazwiska męża matki USC-03 Karta usługi
Oświadczenie o zmianie imienia dziecka USC-04 Karta usługi
Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) USC-05 Karta usługi
Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego USC-06 Karta usługi
Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego USC-07 Karta usługi
Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi (konkordat) USC-08 Karta usługi
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa USC-09 Karta usługi
Zgłoszenie zgonu USC-10 Karta usługi
Wydawanie odpisów lub zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego USC-11 Karta usługi
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą USC-12 Karta usługi
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego USC-13 Karta usługi
Sprostowanie aktu stanu cywilnego USC-14 Karta usługi
Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego USC-15 Karta usługi
Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego USC-16 Karta usługi
Zmiana imienia i nazwiska USC-17 Karta usługi

Tabela – ewidencja kart usług

Karty Usług - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wniosek o wydanie dowodu osobistego OSO-01 Karta usługi

Wniosek

Zgłoszenie utraty/uszkodzenia dowodu osobistego OSO-02 Karta usługi

Wniosek

Zameldowanie na pobyt stały OSO-03 Karta usługi

Wniosek

Wymeldowanie z pobytu stałego OSO-04 Karta usługi

Wniosek

Zameldowanie na pobyt czasowy OSO-05 Karta usługi

Wniosek

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego OSO-06 Karta usługi

Wniosek

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP OSO-07 Karta usługi

Wniosek

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP OSO-08 Karta usługi

Wniosek

Wniosek o wydanie zaświadczenia OSO-09 Karta usługi

Wniosek

Wpis do rejestru wyborców OSO-10 Karta usługi

Wniosek

Wpis do działalności gospodarczej OSO-11 Karta usługi

Wniosek

Wydanie licencji na przewóz osób taksówką OSO-12 Karta usługi

Wniosek

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych OSO-13 Karta usługi

Wniosek

Zezwolenie na handel na terenie miasta OSO-14 Karta usługi

Wniosek

Tabela – ewidencja kart usług

Karty Usług - Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych

Nazwa Usługi Numer karty Dokumenty
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości ciekłych IK-1 Karta usługi
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna IK-2 Karta usługi
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna IK-3 Karta usługi
Zezwolenie na lokalizację zjazdu, sieci uzbrojenia terenu i zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz  w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej IK-4 Karta usługi
Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków IK-5 Karta usługi
Wydawanie zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu (powyżej 3,5t) będące w zarządzie Miasta Podkowa Leśna IK-6 Karta usługi
Najem lokalu mieszkalnego/ socjalnego/ na zamianę IK-7 Karta usługi
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod stoisko handlowe
IK-8
Karta usługi
WNIOSEK O rozliczanie odprowadzanych ścieków na podstawie ilości bezpowrotnie zużytej wody

 

  Wniosek
zmiana-regulaminu-woda-scieki

Tabela – ewidencja kart usług

Karty Usług - Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Nazwa Usługi Numer karty Dokumenty
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PRM.1 Karta usługi
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego PRM.2 Karta usługi
Zaświadczenie dotyczące rewitalizacji PRM.3 Karta usługi
Zaświadczenie dotyczące zgody na zmianę przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne PRM.4 Karta usługi
Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego PRM.5 Karta usługi
Uzgodnienie projektu ogrodzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

PRM.6

Karta usługi
Nadanie numeru porządkowego PRM.7 Karta usługi
Zaświadczenie o numerze porządkowym PRM.8 Karta usługi
Podział nieruchomości PRM.9 Karta usługi
System powiadamiania sms
i e-mail dla Miasta Podkowa Leśna
PRM.10 Karta usługi
Patronat honorowy Burmistrza Miasta Podkowa Leśna PRM.11 Karta usługi
Przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna PRM.12 Karta usługi
Podkowiańska karta mieszkańca

PRM.13

Karta usługi

Tabela – ewidencja kart usług

 

Wyciąg z Księgi Wieczystej

Wyciąg z Księgi Wieczystej wydaje Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 21/23 tel. (22) 755-20-65

Paszporty

Paszporty dla mieszkańców Podkowy Leśnej
Wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego można składać w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju – na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbieramy także gotowy dokument.

Mieszkańców Podkowy Leśnej obsługuje terenowy punkt paszportowym w Pruszkowie przy ulicy Drzymały 19/21
tel. (22) 738-14-97 lub – 98

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 – 17.00,
wtorek-piątek: 8.00 – 15.00.

Składanie wniosków paszportowych i odbiór paszportów odbywa się osobiście.

Prawo jazdy i rejestracja pojazdów

Prawa jazdy i rejestrację pojazdów prowadzi Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11
tel. (22) 755-55-16, 724-16-99

Rozliczenie roczne podatku od osób fizycznych

prowadzi Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim

Źródło: Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim
ul. Żydowska 19
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel.: 22 77 06 161

22 77 06 315

22 77 06 314

22 77 06 316

fax: 22 77 06 160

e-mail: us.grodzisk-mazowiecki@mf.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim:

  • /7901giyxdf/ESP – do pism ogólnych,
  • /7901giyxdf/eZajęcia – do obsługi elektronicznych zajęć wierzytelności z tytułu
  •  nadpłat i zwrotów podatków,
  • /7901giyxdf/ezbiegi – zbiegi egzekucji,
  • /7901giyxdf/TytułyWykonanwcze – do obsługi tytułów wykonawczych,
  • /7901giyxdf/RZS – wnioski o wpis lub zaświadczenie z Rejestru Zastawów Skarbowych,
  • /7901giyxdf/skrytka – do pism ogólnych

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 8.00 do 18.00
Wtorek – piątek od 8.00 do 16.00

Przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje Klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14.00 – 16.30.
W sprawach pilnych Naczelnik Urzędu oraz Zastępca Naczelnika przyjmują klientów we wszystkie dni tygodnia w godzinach pracy Urzędu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS Biuro Terenowe w Grodzisku Mazowieckim

(podlega pod: ZUS III Oddział w Warszawie)

Dane kontaktowe

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Pańska 17

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-18.00

Wtorek – Piątek: 8.00-15.00

Biuro Terenowe obsługuje klientów w zakresie informacji ogólnej i przyjmowania wniosków. Pozostałe sprawy realizuje Inspektorat ZUS w Pruszkowie.

Godziny urzędowania

Poniedziałek – Piątek: 7.45-15.45

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach pracy

Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych w Urzędzie Miasta

INFORMACJA
w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
– e-mail na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl,
– faxem na nr 22 758 90 03,
– telefonicznie na nr 22 759 21 00,
– drogą pocztową.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content